skip to content
Primary navigation

Official Drawing Rules

youth-vax-promo-web-bannerr

XEERARKA RASMIGA AH
Maarso 1, 2022
Waaxda Caafimaadka ee Minnesota
Barnaamijka Deeqda Waxbarashada Talaalka ee Caruurtu waxay u qalmaan Cirbad (Kids Deserve a Shot) (5-11)
Maarso 1, 2022– Abriil 11, 2022

1. Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (Minnesota Department of Health (“MDH”) ayaa samayn doonta barnaamijka hadiyadaha xayiisiinta ah ee bilaashka lagusoo galaayo oo loogu yeero hormarinta talaalka ee Caruurtu waxay u qalmaan Cirbad (5-11) ("Hadyada") inta u dhexaysa Maarso 1 iyo Abriil 11, 2022. 

2. Si aad uga qaybgasho tartanka adoo wakiil ka ah cunug jira 5-11 sano oo u tartamaaya Hadiyada una qalma inuu ku guulaysto, qofku waa inuu: 

a. jiraa 18 sano ama ka wayn yahay;

b. waa inuu dagan yahay Minnesota uuna leeyahay ciwaanka boostada Minnesota;

c. waa inuu yahay waalidka ama masuulka sharciga ah ee Ilmo U qalma hadiyada (sida hoos lagu qeexay); iyo

d. waa inuu buuxshaa foomka rasmiga ah ee gelitaanka gabi ahaantiisba, ayna ku jiraan magaca buuxa, ciwaanka boostada ee Adeegga Boostada Maraykanka oo wadata ciwaanka aaga, ciwaanka iimeelka, lambarka taleefanka, iyo magaca buuxa, taariikhda dhalashada, iyo taariikhaha talaalka ee Ilmaha U qalma. 

3. Qof ayaa gelin kara halkii (1) marba Cunug U qalma. Ilmo U qalma ayaa la gelin karaa hal (1) waqti waxaana gelin kara hal (1) waalid ama masuul. Qaybta Taariikhda Xaqiijinta Gelitaanka (sida hoos lagu qeexay), Ilmaha U qalma waa inuu:

a. dagan yahay Minnesota uuna leeyahay ciwaanka boostada Minnesota;

b. jiraa ugu yaraan 5 sano uusana ka waynayn 11 sano marka uu qaadanaayo kuurada koobaad ee talaalka COVID-19 ee ay FDA ogolaatay; 

c. qaatay labo (2) kuuro oo talaalka COVID-19 ee ay FDA ansixisay kahor intaysan dhammaan Mudada Galitaanka.

d. Waa inuusan ahayn walaalka cunug horay ugu guulaysay abaal marinta Deeqda Waxbarashada Caruurtu waxay u qalmaan Cirbad. Ilmo walaal ah waxaa laga wadaa hal qof ama ka badan oo wadaaga hal ama labada waalidba dhanka dhalashada, guurka, ama koriimada islana dagan guri.

4. Foomamka gelitaanka waxaa lagu aqbali doonaa khadka interneedka ee barta Kids Deserve a Shot! / COVID-19 Updates and Information - State of Minnesota (mn.gov) ama inaad wacdo Laynka Dadwaynaha ee Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (Minnesota Department of Health), kaasoo furan Isniinta-Jimcada, 9 a.m. - 7 p.m. iyo Sabtida 10 a.m. - 6 p.m.  lagalana xariiri karo 1-833-431-2053. MDH masuul kama ahan gelitaannada lala daahay, lumay, aan dhamaystirnayn, ama meel khaldan aaday. Markay tartanka galaan, dadka hadiyada ka qaybgalaaya ayaa aqbalaaya xeerarkaan rasmiga ah.

5. MDH ayaa qabanaysa codsiyada tartaka loo galaayo shan (5) hadiyadood oo deqaha waxbarashada ah oo midkiiba tahay $100,000. Mudada tartanka iyo taariikhaha ayaa ku qoran shaxda hoose:

Tartanka

Mudada Tartanka

Waqtiga Biloowga

Waqtiga Dhammaadka

Xaqiijinta Gelitaanka tartanka

Taariikhda

Taariikhda Ku haboon Tartanka

Qiyaasta Turada Dadka Hadiyada Ku guulaysta

Hadiyadaha

1

Maarso 1 –

Abriil 11, 2022

10:00 a.m.

11:59 p.m.

Abriil 14, 2022

Abriil 15, 2022

5

$100,000 oo Deeq waxbarasho ah


6. MDH ayaa aruurin doonta dadka tartanka galaaya inta lagu jiro Mudada Tartanka. Marka la gaaro ama lagu dhawaado Taariikhda Xaqiijinta Gelitaanka tartanka, MDH ayaa xaqiijin doonta dadka tartanka soo codsaday inay u qalmaan ayadoo adeegsanaysa Xariirka Xogta Talaalka ee Minnesota (“MIIC”) iyo xogta kale. Dadka tartanka gala ee loo aqoonsado kuwo aan u qalmin lagumasoo dari doono liiska tartamayaasha. Dadka tartanka ku guulaysta ayaa dib loo xaqiijin karaa inay buuxsheen dhammaan shuruudaha u qalmida kahor intaan hadiyada la siin. 

7. Tartame u qalma ayaa keliya ku guulaysan kara hal (1) tartan. 

8. Shaqaalaha (ayna ku jiraan qoyska u dhow ee kula nool isla guriga) MDH, Adeegyada IT ga ee Minnesota ("MN.IT"), Xafiiska Waxbarashada Sare ee Minnesota ("OHE"), Maamulka iyo Miisaaniyada Minnesota, Xafiiska Gudoomiyaha Gobalka, Bakhtiyaa Nasiibka Gobalka Minnesota, Gudigga Heer Gobal ee Maal gashiga iyo shaqsiyaadka kale ee sharcigu ka mamnuucay ayaan u qalmin inay ka qaybgalaan ayna helaan Hadiyadaan. 

9. U qalmida waxaa go'aaminaaya MDH iyo MN.IT. Dadka ku guulaysta hadiyada iyo qof kale oo qori tuur ah waxaa dooranaaya Bakhtiyaa Nasiibka Gobalka Minnesota iyo MDH. Hadiyadaha waxaa buuxinaaya MDH iyo OHE.

10. MDH iyo Bakhtiyaa Nasiibka Gobalka Minnesota ayaa samayn doona hal (1) tartan. Shant (5) codsi ee ugu horeeya ee la doorto ayaa ku guulaysan doona hal (1) hadiyada deeqda waxbarashada kuleejka ee Minnesota.

11. MDH ayaa xaq u leh inay ku darto, ka saarto, ama mid kale ugu badasho hadiyaha sababtay doonto, ayna ku jirto helitaanka. 

12. Shuruudaha iyo xeerarka soo socda ayaa qabanaaya hadiyad kasta oo Deeqda Waxbarashada ee Minnesota College bixinaayo ah

a. U qalmida - Ilmo u Qalma, sida lagu qeexay, kaasoo ay xaqiijisay ayna cadaysay Waaxda Bahtiyaa Nasiibka ee Miinesota iyo MDH inuu yahay guulaystaha hadiyad uu u qalmo waa inuu codsadaa inuu noqdo qofka helaaya koontada 529 Minnesota ee ay Maal geliso OHE si loo shaaciyo inuu yahay guulayste rasmi ah uuna u qaato hadiyada. Qofka tartanka Hadiyada gashay ilmaha waa inuu ilmaha u codsadaa inuu yahay ka faa'iidaystaha  koontada 529 ee Minnesota ee ay Maal geliso OHE asagoo wakiiil ka ah ilmaha si loo shaaciyo inuu yahay guulayste rasmi ah uuna u qaato hadiyada.

b. Ogaysiiska iyo Codsiga – qofka ku guulaysta hadiyada Deeqda Waxbarashada ee Minnesota College waxaa ogaysiis usoo diraysa MDH ayadoo kalasoo xariiraysa xogta uu ku qoray foomka gelitaanka tartanka hadiyada si looga codsado ogolaanshaha la wadaagista xogta OHE. Marka ay OHE la xariirto qofka hadiyada ku guulaysta, waalidka ama masuulka sharciga ah ee ilmaha hadiyada u qalma waa inuu buuxshaa codsiga ilmaha u qalma si loogu magacaabo mulkiilaha Koontada 529 ee Minnesota ee ay maal geliso OHE. Waqti xaadirkaan, qofka leh dhaxalka guulaystaha ayaa sidoo kale magaciisa la sheegi karaa. Haddii aysan MDH awoodin inay si degdeg ah kuulasoo xariirto ama haddii kale ogaysiiso, xaqiijiso u qalmida, iyo/ama aysan OHE awoodin inay hesho ayna aqbasho codsiga la buuxshay ee guulaystaha hadiyada todobo (7) maalmood gudahood tartanka, MDH ayaa ku dhawaaqaysa in guulaystuhu nacay hadiyada, guulaystuhuna xaq danbe uma lahan hadiyada, MDH ayaana hadiyada siin karta qof kale. Degdega iyo heerka dadaallada macquulka ah ee lagu raadinaayo guulaystaha, ama go'aan kasta oo loo arko in guulaystuhu uusan hadiyad u qalmin ayadoo laga eegaayo qaybtaan, waxaa keliya iska leh MDH iyo OHE. 

c. Deeqda Waxbarashada – hadiyada Deeqda Waxbarashada ee Minnesota College ayaa la bixin doonaa taasoo dhan $100,000.  

i. Dhammaan deeqaha waxbarashada ayaa lagu maal gelin doonaa koonto ku jirta Qorshaha Kaydka ee Minnesota College waxee ay leedahay kafaala qaadana OHE ayadoo cunuga ku guulaysta hadiyada lagu qoraayo inuu yahay mulkiilaha koontada (oo halkaan wixii ka dambeeyo loogu yeero "Koontada 529 ee Minnesota"). Haddii mulkiilaha koontadu uu horay u lahaa Koontada 529 ee Minnesota, hadiyadaan ayaa keeni karto in baaqiga guud ee koontooyinka mulkiilaha ay ka bataan cadadka ugu badan ee xadiga baaqiga, OHE ma furi doonto koonto magaca mulkiilaha ku qoran, laakiin waxay hadiyada u diraysaa dhaxal sugaha hadiyad qaataha ama qof kale, markay OHE go'aamiso.

ii. Wadarta guud ee hadiyada Deeqda Waxbarashada ee Minnesota College waxay noqon doontaa $100,000 oo lagu daray lacagta dulsaarta ah ee lagu helo maalgashiga koontada 529 ee Minnesota.  Lacagaha waxaa lagu maal gelinayaa koontada dookha maal gelinta ee ugu adag ee ku jira Qorshaha si looga fogaado khatarta suuqa loona xaqiijiyo gaarista cadadka buuxa ee deeqda xiliga la isticmaali doono.

iii. Si aad u saxdo xogta koontada, keliya shaqsiyaad gaar ah oo ay OHE u fasaxday ayaa loo ogolaan doonaa inay codsadaan soo magista lacagta. 

iv. Qofka koontada leh ayaa adeegsan kara hababka Deeqda Waxbarashada ee Minnesota College si uu u baxsho qarashaadka u qalma ee jaamacada, sida ay go'aamiso OHE. Kuwaan waxaa ku jiri kara laakiin kuma koobna lacagta kuleejka iyo qarashka, qolka iyo gudigga, buugaagta, kumbuyuutarka, interneedka, iyo qarashaadka kale ee la xariira waxbarashada. Qarashaadka la xariira qolka iyo gudigga ayaa keliya u qalmaaya deeqda haddii mulkiilaha koontadu ka diiwaangashan yahay ugu yaraan xarunta waxbarashada u qalanta nus kamid ah waqtiga. Qarashaadka qolka iyo gudiga ee lagu baxsho hadiyada Deeqda Waxbarashada ee Minnesota College waa inaysan ka badan qarashaadka gudaha xarunta ee qolka iyo gudigga ee uu dajiyo kuleejka qofka u qalma deeqda.

v. Qofka helaaya deeqda ma lahaan doono wax xaquuqaha mulkiyada ah, darajo, maslaxad, awood ama maamulka Deeqda Waxbarashada Minnesota College ama koontada 529 ee Minnesota ee la xariirta abaal marinta.

vi. Haddii aan habraacyada koontada 529 ee Minnesota aysan muhiim u ahayn bixinta qarashaadka waxbarashada kuleejka ee guulaystaha, lacagaha la heli karo ayaa loo diri karaa qofka leh dhaxalka guulaystaha sida ku cad xeerarka iyo xadidaadaha lagu sheegay Xeerka Dakhliga Gudaha. Talaabadaan waxaa lagu fulin karaa codsiga guulaystaha la sheegay, ama qofka ay OHE u ogolaatay inuu codsado soo magista lacagaha.

vii. Haddii qofka ku guulaysta Deeqda Waxbarashada ee Minnesota College uu dhinto ama uu gabi ahaanba si rasmi ah u naafoobo, sida ay ku qeexday OHE, lacagaha la heli karo ayaa loo diri karaa qofka leh dhaxalka guulaystaha sida ku cad xeerarka iyo xadidaadaha lagu sheegay Xeerka Dakhliga Gudaha.  Talaabadaan ayaa lagu samayn karaa markuu codsado qof ay awood u siisay OHE inuu codsado soo magista lacagaha, ama qofka guulaystaha ah hadduu sidaas samayn karo.

viii. Xarun waxbarasho oo deeqda u qalanta waxaa kamid ah xarun kasta oo waxbarasho dawladeed ama urur khayri ah oo gaar loo leeyahay kana shaqeeya Gobalka Minnesota.

ix. Hadiyada Deeqda Waxbarashada ee Minnesota College ayaan loola bixi karin kaash ahaan ama loo adeegsan karin marna qarashaadka waxbarashada ee aan deeqda u qalmin, qarashaadka xarun waxbarasho oon u qalmin deeqda, ama ujeedo kasta oo kale oon ahayn tan ku cad xeerarkaan.

x. Haddii qofka deeqda helaaya uusan adeegsan Deeqda Waxbarashada ee Minnesota College markuu gaaro da'da 28, qayb kamid ah ama dhammaan, baaqi kasta oo soo hara ayaa la siin karaa dhaxal sugaha qofka ama waxaa dib loogu celinayaa deeq bixiyaha si uu ugu adeegsado deeqda waxbarashada ama sadaqada kale ee caawimaada dhaqaalaha ku salaysan baahida.

xi. Haddii, mar uun, OHE ay ogaato in guulaystuhu uusan u adeegsan doonin hadiyada qarashaadka u qalma ee waxbarashada, ama haddii qofka guulaysta ama waalidka ama masuulka sharciga ah uu baxshay xog been ah ama kala dhiman oo uu ku baxshay codsiga, OHE ayaa ku dhawaaqi karta in hadiyada uu qiyaano ku helay qofka ku guulaystay, ku guulaystaha hadiyada ayaa lumin doona xaquuqda mulkiyada hadiyada, hadiyadana waxaa la siin karaa dhaxal sugaha guulaystaha ama qof kale, ama waxaa lagu celin karaa maal geliyaha si uu ugu baxsho caawimaada dhaqaalaha qof kale oo lagu saleeyay baahida deeqda waxbarashada. Ku fashilmida ama diidista guulaystaha hadiyada ayaa muujinaysa in shaacinta iyo ogolaanshaha saxda ah ay keeni karta in lala laabto hadiyad lagu guulaystay.

xii. Dhammaan go'aannada uu gaaro maal geliyaha asagoo raacaaya fasiraada iyo dhaqan gelinta Deeqda Waxbarashada ee Minnesota College ama codsiga halkaan ayaa raaci doona go'aanka keliga ah ee OHE wuxuuna noqon doonaa kama danbays.  Waxaa jira hanaanka racfaanka oo la heli karo.

d. Canshuurta – sida ku cad Xeerka Dakhliga Gudaha 26 U.S.C. 117, hadiyaha deeqda Waxbarashada ee Minnesota College kuma keenayaan canshuur lagu yeesho dadka ku guulaysta, ilaa iyo inta lacagaha loo adeegsado in lagu baxsho lacagta kuleejka iyo qarashaadka la xariira, sida lagu sheegay farqada (b)(2) ee xeerka.  Qarashaadka Qolka iyo guriga ayaa canshuur laga qaadi karaa ayagoo ah dakhli soo gala mulkiilaha sanadka lacag celinta la sameeyo, masuuliyada ayaana saaran mulkiilaha inuu sheegto sida ku cad dhammaan sharciyada canshuurta ee ay qusayso.  Guulaystuhu waa inuu talo ka codsadaa la taliyaha canshuurta oo madax banaan si uu ugala hadlo ka qaybgalka qorshahaan.  Sharciyada canshuurta ayaa isbadala lagasoo bilaabo maalinta hadiyada la baxshay ilaa maalinta lacagaha deeqda waxbarashada la cesho.

13. Fursadaha guusha waxaa lagu go'aaminayaa tirada codsadayaasha lasoo gudbiyo

14. Taariikhaha rasmiga ah ee Abaal marintaan waa Maarso 1, 2022 ilaa Abriil 11, 2022. Su'aalaha waxaa loogu diri karaa MDH lambarka 1-833-431-2053.

15. Kadib tartanka, dhammaan tartamayaasha waxaa hayn doonta MHD muddo sagaashan (90 maalmood ah.

16. Dhammaan go'aanadu waa kama danbays, dhaqan galaaya, waana gaba-gabo dhammaan xaaladaha. Haddii, sabab kasta oo ay tahayba aysan suuragal ahayn inaad maamusho dhammaan ama qayb kamid ah Abaal marinta sidii la qorsheeyay sabab la xariirta, bilaa xadidaad, cilado ka jira xeerarkaan rasmiga ah ama xayiisiinta hadiyadaan, iskuday, faragelin sharci daro ah, khiyaano, fashil dhanka farsamada ah, cilad aadane, ama sabab kale oo kasta oo aysan xukumin MDH, OHE, ama Bakhtiyaa Nasiibka Minnesota in, markay go'aamiso MDH, carqaladayn kara ama saamayn kara maamulka, amaanka, cadaalada, sharafta, ama anshaxa wanaagsan ee hadiyadaan, MDH ayaa xaq u leh si ikhtiyaarkeed ah, inay joojiso, baabi'iso, wax ka badasho, ama joojiso hadiyadaan. Ilaa in halkaan lagu sheego maahee, dhammaan xogta ay oonleenka kusoo diraan codsadayaasha waxaa qabanaaya, waxaana loola dhaqmayaa qaab waafaqsan Sharciga Qaababka Xogta Dawlada Minnesota, Xeerarka Minnesota, Cutubka 13. 

17. Anoo ka qaybgalaaya Hadiyadaan ka qaybgalayaasha

a. waxay aqbalayaan inay ku dhaqmaan Xeerarkaan Rasmiga ah;

b. U fasaxayaan MDH, OHE, iyo MN.IT inay xaqiijiyaan xaalada talaalka ee Ilmaha U qalma ee ku jira foomka tartanka; iyo

c. Ka dhaafayaan ayna ka cafinayaan ayna aqbalayaan inaysan waxba u qabsan MDH, OE, MN.IT, Bakhtiyaa Nasiibka Minnesota, iyo Gobalka Minnesota ee dhammaan xaquuqaha, sheegashooyinka, iyo sababaha talaabada ee ka imaan kara ka qaybgalkooda Hadiyadaan.

18. Markay codsadaan Hadiyadaan, guulaystayaasha hadiyada ayaa aqbalaaya isticmaalka buuxa ee magacooda koobaad iyo sadexaad iyo/ama magaca koobaad iyo sadexaad ee ilmaha u qalma loo adeegsado shaacinta, xariirada bulshada, iyo ujeedooyinka xog abuurida, ayan ku jiraan kanaallada baraha Bulshada ee Gobalka Minnesota iyo webseedyada, ayna adeegsadaan MDH, OHE, iyo Xafiiska Gudoomiyaha Gobalka. Dadka hadiyada qaata ayaa laga dooni karaa inay baxshaan shaacin iyo ogolaansho sax ah. Diidista arintaan ayaa keeni karta in loo diido hadiyada ay ku guulaysteen.

back to top