skip to content
Primary navigation

Kids Deserve a Shot!

Kids Deserve a Shot vaccine incentive program

English | Somali | Spanish

scholar-break


Minnesota Cuv Xablaj Nyiaj $100,000 Pub Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab

(Kev sau npe kaw lawm)


Sij Hawm Qhib Rau Kev Txhaj Tshuaj
Koob thib ib thiab thib ob yuav tsum txhaj tiav rau lub 4 hlis hnub tim 11, 2022


  • Txhua tus neeg hauv xeev Minnesota hnub nyoog 5-11 xyoos uas tau txhaj tiav cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 rau xyoo 2021 lawm, muaj peev xwm sau npe rau kev sib tw Minnesota $100,000 Nyiaj Kawm Ntawv Qib Siab! 
  • Thaum lub 4 hlis hnub tim 15, Xeev Minnesota yuav muaj kev cuv xablaj 5 zaug ntawm $100,000 pub rau 5 tug tub ntxhais kawm ntawv mus kawm ntawv tau rau cov tsev kawm ntawv nom tswv thiab tsev kawm ntawv ntiav hauv xeev Minnesota. 

Xeev Minnesota qhov kev pab cuam txhaj tshuaj Kids Deserve a Shot! tau tas lawm thiab peb tsis txais kev sau npe uas lig tshaj 11:59 teev tsaus ntuj thaum hnub Monday lub 4 hlis hnub tim 11, 2022. Yog muaj lus nuj txog koj qhov kev sau npe los sis qhov kev pab cuam no, hu rau MDH COVID-19 Hotline ntawm (833) 431-2053 hnub Monday txog rau Friday 9 teev sawv ntxov – 7 teev tsaus ntuj, thiab hnub Saturday 10 teev sawv ntxov – 6 teev tsaus ntuj. 

Yog koj tsis tau raug txhaj tshuaj, mus nrhiav cov chaw txhaj tshuaj tau ntawm Vaccine Locator Map.

card-break

Daim Npav Khoom Plig Visa $200 (Registration Closed)

Daim foos sau npe yuav nres tsis lees txais kev thov rau cov npav khoom plig Visa $200 thaum 11:59 teev tsaus ntuj hauv Lub Ob Hlis Ntuj Tim 28, 2022.Kev thov daim npav khoom plig yuav pib faib thaum pib Lub Peb Hlis Ntuj Tim 1, 2022 thiab thoob plaws Lub Peb Hlis Ntuj 2022.Thov pub lub sij hawm ntev txog rau lub lim tiam tom qab Lub Peb Hlis Ntuj Tim 1, 2022 kom tau txais koj daim npav Visa hauv kev xa ntawv.

back to top