skip to content
Primary navigation

State Fair Vaccine

state fair vaccination banner

Mus txhaj tshuaj ntawm qhov chaw lom zem tshaj plaws hauv Minnesota!

Qhov Chaw Txhaj Tshuaj COVID-19 ntawm lub Minnesota State Fair

Mus txhaj tshuaj.Es tau $100!

Koob tshuaj COVID-19 dawb xwb, nyab xeeb thiab ua haujlwm zoo yuav tuaj txhaj nyob rau hauv Minnesota State Fair sai sai tom ntej no! 
Tsis tas teem sijhawm tuaj, tsis nqa ntaub ntawv, lossis ntawv pov hwm dabtsi li.
  

Lub Minnesota Department of health, Ramsey County thiab Homeland Health sib koom los muaj kev txhaj tshuaj COVID-19 rau cov tibneeg uas tuaj rau ntawm lub Fair.Cov tibneeg uas tuaj ua si ntawm Fair mus xyuas tau qhov chaw txhaj tshuaj nyob rau ntawm North End Event Center los mus xaiv koob tshuaj Pifzer lossis Johnson & Johnson (raws li muaj txaus), thiab tos mentsis tom qab, ces rov mus ua si tau lawm.Cov tibneeg nyob hauv Minnesota uas muaj 12 xyoos rov saud muaj npe mus txhaj tshuaj.

Minnesota State Fair – North End Event Center 
Lub 8 Hli tim 26 - Lub 9 Hli tim 5: 9am – 9pm. Lub sijhawm kawg uas teem caij yog 8 moos yav tsaus ntuj. 
Lub 9 Hli tim 6: 9am – 8pm (Labor Day). Lub sijhawm kawg uas teem caij yog 7 moos yav tsaus ntuj.
 

Nyiaj $100 Pub Tom Qab Txhaj Tshuaj Tag:
Cov tibneeg uas mus txhaj lawv thawj koob tshuaj nyob rau Qhov Chaw Txhaj Tshuaj COVID-19 ntawm lub Minnesota State Fiar yuav tau daim npav nyiaj Visa $100 kiag tom qab hno koob tag.Tsuas pub daim npav nyiaj rau thawj 3,600 tus neeg uas tuaj txhaj tshuaj rau ntawm lub State Fair xwb.Tsis txhob ncua sijhawm!

Rau hnub koj nav maim: 
Koj yuav tsum looj daim ntaub npog qhov ncauj thiab ua raws li tej txheem lus ntsig txog kev sib nrug deb. 
  • Koj yuav tau qhia koj npe, xeem, hnub, thiab chaw nyob. 
  • Koj TSIS tas yuav nqa ID. 
  • Koj TSIS tas yuav nqa ntawv pov hwm kev kho mob tuaj. 
  • Yuav muaj neeg pab txhais lus thiab txhais lus piav tes American Sign Language (ASL) rau ntawm qhov chaw txhaj tshuaj thiab rau kab xov tooj hu tuaj.
  • Kuj yuav muaj kev pab rau ADA ntawm qhov chaw txhaj tshuaj thiab.
  • Duab Qhia Kev txog Qhov Chaw Txhaj Tshuaj COVID-19 Ntawm State Fair (PDF)

Teem sijhawm mus txhaj tshuaj ntawm State Fair 

lossis hu rau 833-431-2053.

Cia li tuaj kiag xwb los tau!

Pab qhia lwm tus txog kab link mus teem sijhawm nyob saum no tso rau hauv online (social media) nrog cov npe ntawv #GreatMinnesotaVaxTogether los mus txhawb koj cov phoojywg thiab tsev neeg mus taja tshuaj rau ntawm Fair thiab!
 
Lus Cim Tseg:  Cov tibneeg tso npe mus txhaj tshuaj ntawm State Fair yuav tsum tau them nyiaj yuav daim pib nkag rau lub fair.
back to top