skip to content
Primary navigation

You are signed up to the COVID-19 Vaccine Connector

Español
Hmong
Somali

Español

¡Gracias!

Ya se encuentra registrado(a) para recibir información sobre oportunidades de vacunación contra el COVID-19 en Minnesota.

Español: Usted está registrado(a) en el Conector de Vacuna contra el COVID-19
Hmong: Tau muab koj lub npe tso rau hauv lub Vaccine Connector lawm
Somalí: Waxad iskadiiwaangalisay Isku-xiraha Tallaalka COVID-19


Todos los habitantes de Minnesota de 16 años o más son elegibles para recibir una vacuna.

Pero no todos los habitantes de Minnesota podrán concertar una cita de inmediato. Minnesota ha ordenado a los proveedores que den prioridad a las citas de vacunación para las personas con mayor riesgo de contraer COVID-19, o aquellas que podrían desarrollar una enfermedad grave si se infectan. Esto incluye a los residentes de Minnesota que son mayores de edad, aquellos con problemas de salud subyacentes y aquellos en trabajos de primera línea.

Obtenga más información sobre los grupos prioritarios aquí .

¿Qué sucede ahora?

A medida que haya citas disponibles cerca de usted, el Conector de Vacunas le enviará actualizaciones sobre cuándo y dónde puede vacunarse.

No es necesario que espere a que el Conector de Vacunas le envíe una notificación para recibir su vacuna. Para encontrar una cita:

 1. Utilice el Mapa de Localización de Vacunas para encontrar proveedores de vacunas cerca de usted.
 2. Utilice el Buscador de Vacunas de los CDC para encontrar citas en farmacias cercanas.
 3. Comuníquese con su proveedor de atención médica primaria o con una farmacia local.
 4. Su empleador también podría comunicarse para brindarle información sobre oportunidades de vacunación.
También podría ser seleccionado(a) para programar una cita en una de las ubicaciones del Programa de Vacunación Comunitaria contra el COVID-19 del estado. Si usted es seleccionado(a), un(a) asociado(a) de vacunación que coordina esos sitios le notificará por mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica: Vault Health, Primary Bio o Specialyst.

Cómo mantenerse a salvo:

Si bien más habitantes de Minnesota podrán vacunarse, sigue siendo muy importante seguir tomando medidas sencillas para frenar la propagación del COVID-19:
 1. Use mascarilla
 2. Mantenga el distanciamiento físico
 3. Lave sus manos
 4. Hágase una prueba de COVID-19 si la necesita. Encuentre un lugar para realizarse la prueba de COVID cerca de usted.

Vacúnese en cuanto tenga la oportunidad. Después de haber recibido la vacuna, continúe siguiendo estas prácticas seguras para proteger a los vecinos que aún no han sido vacunados.

Si necesita actualizar su perfil en el Conector de Vacunas, comuníquese con la línea directa pública de COVID-19 del Departamento de Salud de Minnesota al 1-833-431-2053.

Para obtener más información, por favor visite https://mn.gov/covid19/vaccine/.


Hmong

Ua tsaug!

Koj tau tso npe lawm kom paub ntxiv txog seb muaj cibfim mus txhaj tshuaj tiv thaiv hauv Minnesota twg.

Español: Usted está registrado(a) en el Conector de Vacuna contra el COVID-19
Hmong: Tau muab koj lub npe tso rau hauv lub Vaccine Connector lawm
Somalí: Waxad iskadiiwaangalisay Isku-xiraha Tallaalka COVID-19


Txhua tus pejxeem Minnesota uas muaj 16 xyoo rov saud muaj feem tau tshuaj tiv thaiv lawm.

Tiamsis tsis yog txhua tus pejxeem Minnesota yuav teem tau sijhawm mus txhaj tamsid. Minnesota tau kom muab cov sijhawm teem rau tej chaw txhaj tshuaj ua ntej rau cov tibneeg uas yuav kis tau COVID-19 yoojyim, lossis cov uas yog tias kis tau ces yuav mob hnyav heev. Qhov no kuj hais txog cov pejxeem Minnesota uas laus zog, cov uas twb muaj mob loj lawm, thiab cov uas ua haujlwm cawm neeg txojsia.

Kawm ntxiv txog cov pawg uas muab tso ua ntej ntawm no .

Tamsim no muaj li cas xwb?

Thaum muaj kev teem sijhawm txhaj nyob ze koj lawm, lub Vaccine Connector mam li qhia koj tej yam tshiab txog seb koj yuav mus txhaj tau koob tshuaj tiv thaiv rau thaum twg thiab nyob rau qhov twg.

Koj tsis tas tos kom lub Vaccine Connector qhia koj kom mus txhaj koob tshuaj tso. Yuav kom teem tau sijhawm mus txhaj tshuaj:

 1. Siv lub Vaccine Locator Map los nrhiav cov chaw txhaj tshuaj nyob ze koj.
 2. Siv lub CDC VaccineFinder los nrhiav cov pharmacy uas qhib kev txhaj tshuaj nyob ze koj.
 3. Tiv tauj koj tus kws kho mob lossis ib lub pharmacy nyob hauv koj thajtsam.
 4. Tej zaum koj lub tuam txhab los kuj qhia tau tej chaw uas mus txhaj tau cov tshuaj tiv thaiv thiab.

Tej zaum koj kuj yuav raug xaiv mus teem sijhawm nyob rau ib lub chaw ntawm lub xeev lub COVID-19 Community Vaccination Program . Yog koj raug xaiv, ib tug ntawm ib lub chaw uas txhaj cov tshuaj tiv thaiv no yuav text, email lossis hu tuaj rau koj: Vault Health, Primary Bio lossis Specialyst.

Yuav ua cas thiaj muaj kev nyab xeeb:

Txawm cov pejxeem Minnesota tau txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv ntau zuj zus tuaj lawm los, tseem tseem ceeb heev rau koj ua li koj ua tau kom tsis txhob sibkis tus kab mob COVID-19 ntau ntxiv tuaj:
 1. Npog qhov ncauj qhov ntswg
 2. Yuav tsum nyob kom sib nrug
 3. Ntxuav koj ob txhais tes
 4.  Mus kuaj seb koj kis puas tau COVID-19 yog tias koj cheem tsum kuaj. Nrhiav ib qho chaw kuaj uas nyob ze koj .
Thaum muaj cibfim kiag lawm rau koj mus txhaj ces kavtsij txhaj sai li sai tau. Tom qab txhaj koob tshuaj tas, rau siab ua raws li cov kevcai nyab xeeb no koj thiaj tiv thaiv tau koj cov kwvtij zej zos thaum lawv tseem tos lawv koob tshuaj tiv thaiv.

Yog tias koj yuav tsum tau hloov dabtsi hauv koj lub Vaccine Connector profile, ces hu lub Minnesota Department of Health COVID-19 Public Hotline ntawm 1-833-431-2053.

Yog tias koj xav paub ntxiv, thov mus saib lub vej xaij https://mn.gov/covid19/vaccine/.

Somali

Waxad iskadiiwaangalisay Isku-xiraha Tallaalka COVID-19

Mahadsanid!

Hadda waxaad ka diiwaangashan tahay inaad hesho macluumaad ku saabsan fursadaha tallaalka COVID-19 ee Minnesota.

Español: Usted está registrado(a) en el Conector de Vacuna contra el COVID-19
Hmong: Tau muab koj lub npe tso rau hauv lub Vaccine Connector lawm
Somalí: Waxad iskadiiwaangalisay Isku-xiraha Tallaalka COVID-19

Qof kasta oo reer Minnesota ah oo jira 16 sano ama ka weyn wuxuu xaq u leeyahay inuu helo tallaal.

Laakiin maahan in qof kasta oo reer Minnesota ahi isla markiiba awoodi doono inuu ballan qabsado. Minnesota waxay ku amartay bixiyeyaasha inay mudnaanta siiyaan ballamaha tallaalka ee dadka halista ugu weyn ugu jira qaadashada COVID-19, ama kuwa ku dhici kara cudur daran haddii ay qaadaan. Tan waxaa ka mid ah dadka waaweyn ee reer Minnesota, kuwa qaba xaalado caafimaad oo hoose, iyo kuwa ku jira shaqooyinka safka hore.

Wax badan ka baro kooxaha mudnaanta leh halkan .

Maxaa dhacaya hadda?

Markii ballamo laga helo agtaada, Isku xiraha Tallaalka ayaa kuu soo diri doona cusbooneysiin ku saabsan goorta iyo meesha aad ka heli karto tallaal.

Uma baahnid inaad sugto iskuxiraha Tallaalka si tallaal aad u qadato. Si aad u hesho ballan:

 1. U adeegso Khariidadda Soo-helidda Tallaalka si aad uga hesho bixiyeyaasha tallaalka kuugu dhow.
 2. Isticmaal CDC VaccineFinder si aad uga hesho ballamaha farmashiyaha kuugu dhow.
 3. La xiriir bixiyahaaga daryeelka caafimaadka aasaasiga ah ama farmashiyaha deegaanka.
 4. Loo-shaqeeyahaagu sidoo kale wuxuu la xiriiri karaa macluumaad ku saabsan fursadaha tallaalka.

Waxa kale oo laguu dooran karaa inaad ballan ka samaysato mid ka mid ah gobolka Barnaamijka Tallaalka Bulshada ee COVID-19. Haddii lagu xusho, waxaa kula socodsiin doona qoraal, iimayl, ama wicitaan mid ka mid ah la-hawlgalayaasha tallaalka ee ka shaqeeya goobahaas: Vault, Health Bioary Primary ama Specialyst.

Sida ammaan loo ahaado:

Inkasta oo dad badan oo reer Minnesota ah ay awoodi doonaan inay is tallaalaan, haddana weli aad ayey muhiim u tahay in la sii wado qaadista tillaabooyinka fudud ee lagu yareynayo faafitaanka COVID-19:
 1. Xidho maaskaro
 2. Joogtee kala fogaanshaha jirka
 3. Dhq gacmahaaga
 4. Soo qaado tijaabada 'COVID-19' haddii aad mid u baahato. Raadi meel tijaabo ah oo kuugu dhow .

Iska tallaal fursadda ugu horreysa ee aad haysato. Kadib markii lagu tallaalo, sii wad raacida dhaqamadaan badbaadada ah si aad u ilaaliso deriskaaga inta ay sugayaan tallaalkooda.

Haddii aad u baahan tahay inaad cusbooneysiiso astaanta Iskuxiraha Tallaalka, la xiriir Waaxda Caafimaadka ee Minnesota COVID-19 Khadka Dadweynaha 1-833-431-2053.

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo https://mn.gov/covid19/vaccine/.
back to top