skip to content
Primary navigation

You are signed up to the COVID-19 Vaccine Connector

 

Español

 
Usted está registrado/a en el Conector de Vacuna contra el COVID-19 
 
¡Gracias! Se ha registrado correctamente para recibir actualizaciones sobre su elegibilidad para la vacuna contra el COVID-19 y las oportunidades para recibir la vacuna contra el COVID-19 en Minnesota. Se le enviará un correo electrónico, pero no se preocupe si no lo recibe de inmediato. Usted se encuentra oficialmente registrado/a.
 
La demanda de vacunas supera con creces la oferta, y alentamos a los habitantes de Minnesota a ser pacientes a medida que lleguen más vacunas en las próximas semanas y meses.
 
En Minnesota, en este momento, usted es elegible para vacunarse.
 
Los habitantes de Minnesota de 65 años o más pueden encontrar oportunidades para la vacunación cerca de ellos a través de nuestro mapa Buscador de Vacunas o a través de su proveedor de atención médica habitual.  
 
¿Qué debería hacer después? 
 
Minnesota está construyendo una red confiable de proveedores para ofrecer vacunas en todo el estado. El estado se está asociando con cientos de proveedores médicos y farmacias locales para proporcionar vacunas a los habitantes de Minnesota de 65 años o más.
 
Si es usted elegible para recibir una vacuna en este momento, puede usar nuestro mapa Buscador de Vacunas para encontrar sitios de distribución de vacunas cercanos, y es posible que pueda programar una cita para recibir una vacuna a través de los proveedores que figuran allí.   Si usted es un residente de Minnesota de 65 años o más, ahora también participará en el proceso de selección aleatoria para los sitios del Programa de Vacunación Comunitaria del estado en Minneapolis, Duluth y Rochester.  Si es seleccionado/a para recibir su vacuna en estos sitios, la compañía que administra esos sitios, Vault Health, le notificará por mensaje de texto, correo electrónico o teléfono fijo. Es posible que se lancen sitios de vacunación comunitarios adicionales a medida que el gobierno federal ponga a disposición más vacunas en el futuro.  
 
También hay otras formas de vacunarse. Los proveedores médicos de Minnesota y los departamentos de salud pública locales continúan vacunando a los trabajadores de la salud. Las farmacias asociadas están vacunando a los residentes de cuidado a largo plazo y las agencias de salud pública locales están trabajando con los distritos escolares y los proveedores de cuidado infantil en la disponibilidad de vacunas.  Hasta entonces, es importante tomar medidas sencillas para frenar la propagación de la enfermedad. Use su mascarilla, manténgase a 6 pies de distancia de los demás, lávese las manos y hágase una prueba de COVID-19 si la necesita. Cuando sea su turno, póngase la vacuna. Después de haber recibido la vacuna, continúe siguiendo estas prácticas seguras para proteger a sus vecinos mientras esperan la vacuna.
 
 

Hmong

 
Tau muab koj lub npe tso rau qhov COVID-19 Vaccine Connector lawm 

Ua tsaug! Koj tso npe tau lawm kom qhia koj paub txog tej yam tshiab txog seb koj yuav tau koob tshuaj tiv thaiv COVID-19 los tsis tau thiab seb thaum twg yuav muaj cibfim mus txhaj tau hauv Minnesota.  Mam xa email tuaj rau koj, tiamsis tsis txhob txhawj yog tias koj tsis pom tamsid. Tamsim no qhia tau tias koj tso npe tas lawm lauj. Cov tshuaj txhaj tsis muaj ntau txaus, yog li ntawd peb thov kom txhua tus pejxeem Minnesota ua siab ntev tos rau qhov cov tshuaj tiv thaiv tseem yuav tuaj ntxiv tom ntej no.   
 
Nyob rau hauv Minnesota tamsim no, koj mus txhaj tau koob tshuaj tiv thaiv yog tias koj yog
 
Cov pejxeem Minnesota 65 xyoos rov saud mus nrhiav tau qhov chaw txhaj tshuaj tiv thaiv uas nyob ze lawv ntawm peb qho chaw Vaccine Finder map lossis ntawm koj tus kws kho mob uas koj ib txwm mus ntsib.
 
Kuv yuav ua li cas ntxiv thiab?
Minnesota tsim ib txojkev koom tes nrog cov chaw txhaj tshuaj coob zuj zus tuaj los txhaj cov tshuaj tiv thaiv thoob lub xeev.  Lub xeev koom tes nrog tsheej pua lub chaw kho mob thiab chaw muab tshuaj los txhaj cov koob tshuaj no rau cov pejxeem Minnesota uas muaj 65 xyoos rov saud.  Yog koj txhaj tau koob tshuaj tamsim no, koj siv tau qhov Vaccine Finder map mus nrhiav qhov chaw txhaj tshuaj uas nyob ze koj, thiab tej zaum koj kuj teem tau sijhawm mus txhaj koob tshuaj tiv thaiv los ntawm cov chaw uas muaj nyob ntawd.
 
Yog tias koj yog ib tug pejxeem Minnesota uas muaj 65 xyoos rov saud, kuj yuav muab koj lub npe tso rau hauv ib txojkev rho npe seb lub xeev puas xaiv koj rau lub xeev qhov Community Vaccination Program cov chaw txhaj hauv Minneapolis, Duluth thiab Rochester. Yog koj lub npe raug xaiv los mus txhaj koob tshuaj tiv thaiv nyob rau cov chaw no, ces mam text, email, lossis lub chaw uas khiav cov chaw ntawd mam hu tuaj rau koj. Yuav muaj cov chaw txhaj tshuaj tiv thaiv hauv lub zej lub zos qhib ntxiv thaum cov nom tswv ua tau cov tshuaj tiv thaiv no ntau ntxiv tuaj rau yav tom hauv ntej
 
Kuj muaj lwm txoj hauv kev uas koj mus txhaj tau koob tshuaj tiv thaiv. Minnesota cov chaw kho mob thiab cov public health department rau koj thajtsam tseem yuav txhaj cov tshuaj tiv thaiv no rau cov uas ua haujlwm hauv cov tsev kho mob.  Cov chaw muag tshuaj yuav txhaj cov tshuaj tiv thaiv no rau cov neeg nyob hauv cov tsev tu neeg, thiab cov public health agency koom tes nrog cov school district thiab cov chaw zov menyuam seb thaum twg muaj cov tshuaj tiv thaiv no ntxiv. Ua ntej ntawd, tseem ceeb rau peb ua tej yam yoojyim kom thiaj tsis kis tus kab mob ntxiv. Npog qhov ncauj qhov ntswg, nyob sib nrug 6 fij ntawm lwm tus, ntxuav koj ob txhais tes, thiab mus kuaj COVID-19 seb koj puas kis tau. Thaum koj thib lawm, ces kavtsij mus txhaj koj koob tshuaj tiv thaiv. Tom qab txhaj koob tshuaj tas, rau siab ua raws li cov kevcai nyab xeeb no koj thiaj tiv thaiv tau koj cov kwvtij zej zos thaum lawv tseem tos lawv koob tshuaj tiv thaiv.
 
 

Somali

 
Waxad iskadiiwaangalisay Isku-xiraha Tallaalka COVID-19 
 
Mahadsanid!  
Waxaad si guul leh u saxiixday si aad u hesho cusbooneysiin ku saabsan u-qalmitaankaaga tallaalka COVID-19 iyo fursadaha lagu helo tallaalka COVID-19 ee gobolka Minnesota.  Iimayl ayaa laguu soo diri doonaa, laakiin ha ka welwelin haddii aadan isla markiiba arkin.  Si rasmi ah ayaad isku diiwaangalisay.      
 
Dalabka tallaalku aad ayey uga badan tahay inta taala, waxaanan ku dhiirrigelinaynaa reer Minnesota inay sabir muujiyaan maaddaama tallaal badani imanayo toddobaadyada iyo bilaha soo socda.   
 
Gobolka Minnesota hadda, waad u-qalantaa inaad iska tallaasho haddii aad tahay 
 
Dadka reer Minnesota ee jira 65 iyo wixii ka weyn waxay ka heli karaan fursadaha tallaalka agtooda iyada oo loo marayo khariidadeena RaadiyahaTallaalka (Vaccine Finder) ama daryeelaha caafimaad ee joogtada ah.    
 
Maxaan sameeyaa marka xiga? 
 
Minnesota waxay dhiseysaa shabakad isku xiran oo adeeg bixiyeyaal ah si ay tallaallo ugu fidiyaan gobolka oo dhan.  Gobolku wuxuu iskaashi la leeyahay boqolaal bixiyeyaal caafimaad oo maxalli ah iyo farmashiyeyaal si loo siiyo tallaalka dadka reer Minnesota ee jira 65 iyo wixii ka weyn. Haddii aad xaq u leedahay inaad hesho tallaal hadda, waxaad isticmaali kartaa khariidadeena Tallaalka si aad uga hesho goobaha kugu dhow tallaalka, waxaana laga yaabaa inaad ballan ka sameysato si aad tallaal uga hesho adeeg bixiyeyaasha halkaas ku taxan.
 
Haddii aad tahay qof reer Minnesota ah oo jira 65 ama ka weyn,sidoo kale hadda waxaad gashay nidaamka xulashada bakhtiyaa nasiibka ah ee loogu talagalay barnaamijyada Tallaalka Bulshada ee gobolka  ee goobaha ku yaal Minneapolis, Duluth iyo Rochester. 
 
Haddii lagaa doorto inaad ka hesho tallaalka goobtan, waxaa kugy ogeysiin doona qoraal, iimayl, ama khadka telefoonka shirkadda maamusha goobahaas, Vault Health. Goobaha talaalka bulshada oo dheeri ah ayaa laga yaabaa inay bilaabaan maadaama dowlada dhexe ay diyaarineyso talaal badan oo mustaqbalka ah
 
Waxa kale oo jira siyaabo kale oo lagu helo tallaalkaaga.  Bixiyeyaasha caafimaadka ee Minnesota iyo waaxaha caafimaadka dadweynaha ee maxalliga ah waxay sii wadaan inay tallaalaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka.  Iskaashatooyinka farmashiyaha ayaa tallaalaya dadka ku jira daryeelka muddada-dheer, hay'adaha caafimaadka dadweynaha ee maxalliguna waxay kala shaqeynayaan degmo dugsiyeedyada iyo bixiyeyaasha daryeelka carruurta helitaanka tallaalka.     
 
Ilaa waqtigaas, waa muhiim in la qaado tillaabooyin fudud oo lagu yareynayo faafitaanka cudurka.  Xidho maaskaro, ka fogow 6 fuudh dadka kale, dhaq gacmahaaga, oo qaadobaaritaan COVID-19 haddii aad mid u baahato.  Markay tahay waqtigaaga, qaado tallaalkaaga.  Kadib markii lagu tallaalo, sii wad raacida dhaqamadaan badbaadada ah si aad u ilaaliso deriskaaga inta ay sugayaan tallaalkooda.
back to top