skip to content
Primary navigation

Qhia Txog Lub Vaccine Connector

vaccine connector

Lub Minnesota COVID-19 Vaccine Connector yog ib lub twj uas pab cov pejxeem Minnesota kom paub tias yuav mus txhaj tau cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 thaum twg, nyob rau qhov twg, thiab yuav ua cas thiaj txhaj tau. Thaum siv lub Connector ces koj yuav yog thawj cov uas paub txog tias muaj cibfim txhaj cov tshuaj tiv thaiv thaum twg hauv thaj tsam uas koj nyob thiab mus rau npe kiag ntawm Minnesota Community Vaccination Program ib qhov chaw los teem sijhawm txhaj.


Qhib lub Vaccine Connector


Yog tias koj muaj lus nug dabtsi txog lub Vaccine Connector, xav tau kev pab los teb cov lus nug, lossis xav thov kev pab los ntawm Americans with Disabilities Act (ADA), ces thov hu lub Minnesota Department of Health COVID-19 Public Hotline ntawm 1-833-431-2053 rau lub caij 9:00 a.m. mus txog 7:00 p.m. Hnub Monday-Hnub Friday thiab rau Hnub Saturday 10:00 a.m. mus txog 6:00 p.m.

Community Vaccination Program tej kev teem sijhawm  

Koj siv tau lub Vaccine Connector los rau npe teem sijhawm txhaj ntawm lub Minnesota Community Vaccination Program ib qhov chaw. 

Tom qab koj rau npe teem sijhawm tas, ib qho chaw txhaj tshuaj yuav Primary Bio, Vault Health, or SpeciaLysts (Solv), xa email, xa text, lossis hu xovtooj tuaj rau koj kiag.

Txais tej lus tshaj tawm thaum muaj kev txhaj tshuaj

Koj kuj rau npe tau rau hauv lub Vaccine Connector, kom thaum muaj kev txhaj tshuaj nyob ze koj ces thiaj qhia tau rau koj paub. 

Koj xaiv tau koj yam lus los tso npe tau rau lub Vaccine Connector. Yog koj muaj lus nug dabtsi txog daim foos lossis cheem tsum kev pab ua koj yam lus, thov hu peb lub Minnesota Department of Health COVID-19 Public Hotline ntawm 1-833-431-2053.

Lub COVID-19 Community Vaccination Program 

Minnesota qhov COVID-19 Community Vaccination Program ua kom kev mus txhaj tshuaj tiv thaiv yoojyim, pub dawb, thiab nyob rau tej chaw hauv zej zos uas sawvdaws paub zoo txog es thiaj tsis txhawj tsis ntshai.  

Yog xav teem sijhawm, mus rau cov kab nram no thiab xaiv qhov chaw uas koj xav mus rau.  Koj kuj hu tau lub Minnesota Department of Health COVID-19 Public Hotline ntawm 1-833-431-2053 thaum 9 a.m. mus txog 7 p.m. Hnub Monday mus txog Hnub Friday thiab rau Hnub Saturday 10:00 a.m. mus txog 6:00 p.m.

Yog tias tsis muaj sijhawm seem rau koj teem lawm, ces rau npe rau lub Minnesota COVID-19 Vaccine Connector kom thaum muaj kev txhaj tshuaj ntawm lub Community Vaccination ib qhov chaw ces thiaj qhia tau rau koj paub. 

Yuav muaj li cas thaum koj mus rau lub sijhawm uas koj tau teem ntawm lub Community Vaccination Program

  • Hnub ntawd, tsis txhob tuaj ntxov tshaj li 15 feeb. Ua li no kom thiaj nyob tau sib nrug.
  • Cov tshuaj tiv thaiv COVID-19 no yog pub dawb rau koj xwb, tiamsis thov nqa koj daim card is sas las kho mob yog tias koj muaj ib daig.  Tau hais kom cov uas tuaj txhaj tshuaj no nqa lawv daim card is sas las kho mob tuaj es lub xeev thiaj xa tau tej nuj nqis mus rau lawv lub tuam txhab is sas las them.  Tiamsis yog tias koj ho tsis muaj is sas las kho mob, lossis is sas las tsuas them mentsis xwb los tsis them cov tshuaj tiv thaiv ib qho kiag li, ces lub xeev mam them qhov seem.  Koj yeej tseem tsis tas them rau cov tshuaj tiv thaiv no.  Koj tseem txhaj tau cov tshuaj tiv thaiv txawm tias koj tsis muaj is sas las kho mob.
  • Npaj nyob yam luv tshaj yog 15 feeb tom qab txhaj tas thiaj saib tau seb puas ua li cas.  Yog tias koj muaj ib qho allergy twg, ces koj yuav tsum npaj nyob yam luv tshaj yog 30 feeb. 

Mus saib Yuav Muaj Li Cas Tom Qab Txhaj Cov Tshuaj Tiv Thaiv COVID-19 Tas (PDF) yog tias xav paub ntxiv.

back to top