skip to content
Primary navigation

Koj Muaj Hwjtsam Tau Tej Yeeb Koob Rau Lub Caij Ntuj So!

June reward program

Koj Koob Tshuaj Rau Lub Caij Ntuj So!


Ua tsaug uas koj mus txhaj tshuaj! Minnesota lub koom haum Your Shot to Summer tau xaus lawm thiab peb tsis txais kev tso npe lawm.

Yog tias koj twb tso npe txais khoom pub lawm, peb tseem khiav tej ntaub ntawv thiab mam li tiv tauj koj sai li sai tom ntej no. Mus xyuas seb koj yuav txais koj li khoom pub li cas ntawm no. Yog muaj lus nug txog koj li kev tso npe txais khoom pub lawm, hu rau kab xov tooj MDH COVID-19 Public Hotline ntawm (833) 431-2053 Monday txog Friday 9 a.m. - 7 p.m. thiab Saturday 10 a.m. - 6 p.m.

Yog tias koj tsis tau mus txhaj tshuaj, koj mus nrhiav tau ib qho chaw txhaj tshuaj uas nyob ze koj yam siv Lub Twj Nrhiav Koob Tshuaj.

Yog tias koj tau mus txhaj thawj koob Pfizer lossis Moderna lawm, thov nco rov qab mus txhaj koob tshuaj thib ob raws li tau teem tseg.Yog tias koj tseem tshuav koob tshuaj thib ob, mus xyuas mn.gov/vaccine los teem sijhawm mus txhaj tshuaj ze koj.

Ua tsaug uas koj mus txhaj tshuaj! Txhua koob tshuaj yuav pab kom txhua tus neeg pej xeem tawm tsam tau tus kab mob thiab pab tau lwm tus nyob thoob lub xeev Minnesota.

Summer Rewards

aquarium photo

Daim Pib Rau Lub Great Lakes Aquarium

Muaj feem tau ib daig pib nkag mus rau hauv lub Great Lakes Aquarium nyob tom Duluth. Zoo mus txog lub 7 Hlis tim 1, 2023. Lub Minnesota Department of Health mam muab cov uas txais tau ntawd tej kev tiv tauj mus rau lub Aquarium ces lawv mam xa cov pib mus rau cov Pejxeem Minnesota uas xaiv qhov no. Xaiv: " Great Lakes Aquarium".

Feature image for Daim Pib Rau Lub Mall of America Nickelodeon Universe

Daim Pib Rau Lub Mall of America Nickelodeon Universe

Muaj feem tau ib daim pib caij 30-point mus rau lub Nickelodeon Universe uas koj mus lav tsis pub dhau lub 9 Hlis tim 1, 2021. Lub Minnesota Department of Health mam muab cov uas txais tau ntawd tej kev tiv tauj mus rau lub Mall of America ces lawv mam xa cov ntaub ntawv mus kom thiaj lav tau daim pib. Xaiv: "Mall of America Nickelodeon Universe Pass".

photo of youth fishing

Minnesota Ib Daim License Nuv Ntses

Ib tug Pejxeem Minnesota muaj feem tau ib daim license nuv ntses rau ib xyoos uas zoo mus txog lub 2 Hlis xyoo 2022. Tus uas txais ntawd yuav tsum muaj cai tau Minnesota ib daim license nuv ntses. Lub Minnesota Department of Health mam muab cov uas txais tau ntawd tej kev tiv tauj mus rau lub Department of Natural Resources ces lawv mam tiv tauj cov Pejxeem Minnesota kom ua daim license nuv ntses. 

photo of people in a canoe

Minnesota State Parks Daim Permit Tsheb

Muaj feem tau ib daim permit tsheb rau ib-xyoos rau cov Minnesota State Park. Lub Department of Natural Resources mam xa daim permit hauv mail mus rau cov Pejxeem Minnesota. Lub Minnesota Department of Health mam muab cov uas txais tau ntawd tej kev tiv tauj mus rau lub Department of Natural Resources ces lawv mam xa daim permit tsheb rau cov pejxeem uas xaiv qhov khoom plig no. Xaiv: "Minnesota State Parks Vehicle Permit".

photo of zoo animal

Daim Pib Rau Lub Minnesota Zoo

Muaj feem tau ib daim pib rau ib tug neeg laus mus rau lub Minnesota Zoo uas siv tau ua ntej lub 9 Hlis tim 8. Lub Minnesota Department of Health mam muab cov uas txais tau ntawd tej kev tiv tauj mus rau lub Minnesota Zoo ces lawv mam xa email rau Pejxeem Minnesota txog lawv daim pib. Xaiv: "Minnesota Zoo Admission".

photo of baseball team running out of dugout to the field

Cov Pib Rau Pab Northwoods League Baseball

Muaj feem tau ib daim pib mus saib pab ntaus baseball Northwoods League rau lub xyoo 2021.  Lub Minnesota Department of Health mam muab cov uas txais tau ntawd tej kev tiv tauj mus rau pab Northwoods League ces cov Pejxeem Minnesota mam hu mus rau ghoy chaw muag pib los xaiv pab uas lawv xav mus saib thiab muab lawv lub npe thiab chaw nyob kom tau lawv daim pib. Qhov uas yuav tau cov pib no nyob ntawm seb thaum hu tuaj ntawd es muaj cov twg xwb. Cov pab ntaus uas mus saib tau yog pab Rochester Honkers, Willmar Stingers, Mankato MoonDogs, St. Cloud Rox thiab pab Duluth Huskies. Xaiv: "Northwoods League Baseball".

photo of Minnesota State Fair entrance

Cov Pib Rau Lub State Fair

Muaj feem tau ob daim pib mus rau lub Minnesota State Fair rau lub xyoo 2021. Lub Minnesota Department of Health mam muab cov uas txais tau ntawd tej kev tiv tauj mus rau lub State Fair ces lawv mam email cov pib tuaj rau peixeem tsis pub dhau lub 7 Hlis tim 16, 2021. Xaiv: "State Fair Tickets".

Feature image for  Daim Pib Ib-Hnub Mus Rau Valleyfair

Daim Pib Ib-Hnub Mus Rau Valleyfair

Zoo rau ib daim pib nkag mus rau Valleyfair thiab yuav tau cov pib ntxiv rau tib hnub ntawd uas ua tau tus nqi tsawg mentsis rau lub xyoo 2021.  Lub Minnesota Department of Health mam muab ib tug code xa hauv email kom cov Pejxeem Minnesota thiaj txais tau lawv daim pib. Thov paub tias Valleyfair yuav kaw txhua hnub Monday thiab Tuesday mus tagnrho lub xyoo 2021.Peb xav kom koj mus rau ntawm valleyfair.com mus saib seb lawv qhib rau hnub twg thiab thaum twg ua ntej koj xaiv qhov no ua qhov khoom plig rau thaum koj txhaj tshuaj tiv thaiv. Xaiv: "Valleyfair Single-Day Admission".

Feature image for Ib Daig Visa Card

Ib Daig Visa Card

Muaj feem tau ib daim $25 Visa Card uas siv tau txhua qhov chaw uas txais yuav Visa. Ib lub Tuam Txhab twg hauv lub Xeev Minnesota mam xa ib daim $25 Visa Card hauv mail tuaj rau cov Pejxeem Minnesota. Thov paub: Yuav xa tsis tau cov Visa card tuaj mus rau cov PO Box. Xaiv: "Visa Card".

back to top