skip to content
Primary navigation

Ua tsaug tias koj koom tes nrog qhov program Koj Li Hwjtsam Rau Lub Caij Ntuj So!

Your shot to summer - June reward program

Ua tsaug! Zoo heev uas koj tau mus txhaj tshuaj lawm thiab tau tso npe txais khoom pub nyob rau qhov kev nqis tes Your Shot to Summer!

Yuav xa ib tsab email li ntawm 24 xaub moos tuaj rau koj uas qhia tias tau txais koj li kev tso npe lawm.Yog tias koj tsis tau txais ib tsab email – lossis tau txais lawm tiamsis koj qhov chaw nyob xa ntawv tsis yog lawm - thov hu kab xov tooj MDH COVID-19 Public Hotline ntawm (833) 431-2053 Monday txog Friday 9 a.m. - 7 p.m. thiab Saturday 10 a.m. - 6 p.m.

Peb tseem khiav ntaub ntawv thiab xyuas txog tibneeg li kev txhaj tshuaj, thiab peb mam li xa khoom pub tuaj li ntawm 2 lub lim tiam tom qab tso npe tag.Cov npav Visa yuav siv sijhawm li ntawm 4 lub lim tiam mam li xa tuaj.Nyob rau tej tug, lub State of Minnesota mam li tiv tauj koj txog tej ntaub ntawv.Yuav xa khoom pub raws li no:

Daim Pib Rau Lub Great Lakes Aquarium
Lub Aquarium mam xa cov pib mus rau cov Pejxeem Minnesota uas xaiv qhov no.

Daim Pib Rau Lub Mall of America Nickelodeon Universe
Lub Mall of America mam xa email mus qhia rau cov Pejxeem Minnesota uas xaiv qhov no tias lawv yuav lav daim pib li cas.

Minnesota Cov State Park Daim Permit Tsheb
Lub Department of Natural Resources mam xa cov State Park daim permit tsheb hauv mail mus rau cov Pejxeem Minnesota.

Minnesota Ib Daim License Nuv Ntses
Lub Department of Natural Resources mam tiv tauj cov Pejxeem Minnesota kom ua lawv daim license nuv ntses.

Daim Pib Rau Lub Minnesota Zoo
Lub Minnesota Zoo mam xa email tuaj rau cov Pejxeem Minnesota es qhia seb lawv yuav lav lawv daim pib li cas.

Cov Pib Rau Pab Northwoods League Baseball
Cov Pejxeem Minnesota yuav tsum hu lub osfiv muag pib thiab qhia lawv lub npe thiab chaw nyob kom thiaj maim tau lawv daim pib. Thov hu tom qab ib lub lim tiam tom qab rau npe rau qhov program Koj Li Hwjtsam Rau Lub Caij Ntuj So.

Cov Pib Rau Lub State Fair
Lub State Fair mam email cov pib tsis pub dhau lub 7 Hlis tim 16, 2021.

Ib Daim Pib Rau Tus Qhua Mus Rau Valleyfair
Lub Minnesota Department of Health mam muab ib tug code xa hauv email kom cov Pejxeem Minnesota thiaj lav tau lawv daim pib. Thov paub tias Valleyfair yuav kaw txhua hnub Monday thiab Tuesday mus tagnrho lub xyoo 2021. Peb xav kom koj mus rau ntawm valleyfair.com mus saib seb lawv qhib rau hnub twg thiab thaum twg ua ntej koj xaiv qhov no ua qhov khoom plig rau thaum koj txhaj tshuaj tiv thaiv.

Npav Nyiaj Visa
Cov neeg nyob hauv Minnesota yuav tau cov npav no los ntawm lub lag luam uas los ntawm lub State of Minnesota.Cov npav Visa yuav siv sijhawm li ntawm 4 lub lim tiam mam li xa tuaj. Lus Cim Tseg: Yuav tsis xa cov npav Visa mus rau tej PO Box. Yog tias koj xaiv yuav daim npav nyiaj Visa thiab tso chaw nyob xa ntawv yog ib lub PO Box, ces peb yuav hu tiv tauj koj los qhia chaw nyob lossis nug koj xaiv lwm yam.


Ua tsaug tias koj mus txhaj cov tshuaj tiv thaiv! Txhua koob tshuaj tiv thaiv pab kom tiv thaiv lub zej lub zos kom dav mentsis uas peb cheem tsum los tiv thaiv peb thiab lwm tus nyob rau hauv Minnesota. Yog tias koj tau mus txhaj thawj koob tshuaj tiv thaiv Pfizer lossis Moderna, thov nco ntsoov mus txhaj koob tshuaj thib 2 rau lub sijhawm uas tau teem tseg rau koj. Yog tias koj cheem tsum teem sijhawm mus txhaj koob tshuaj thib 2, mus rau ntawm mn.gov/vaccine es nrhiav qhov chaw txhaj tshuaj uas nyob ze koj.

back to top