skip to content
Primary navigation

CONFIRMATION - Hmong

Your shot to summer - June reward program

Hais Txog: Ua tsaug uas koj los mus sau npe rau Koj Koob Tshuaj Rau Lub Caij Ntuj So!

 
Nyob zoo [Tus neeg txhaj tshuaj tiv thaiv lub npe],
 
Ua tsaug uas koj los mus sau npe rau lub khoo kas khoom plig rau Koj Koob Tshuaj Rau Lub Caij Ntuj So! Peb tab tom ntsuam xyuas koj cov ntaub ntawv. Yog tias koj cov ntaub ntawv muaj tiag li nyob rau hauv peb cov ntaub ntawv, thiab koj nyob rau hauv thawj 100,000 tus neeg pej xeem Minnesota uas xub teb, peb yuav xa cov ntsiab lus ntxaws ntxiv rau koj txog kev txais koj qhov khoom plig.
 
Txhawm rau kom paub tseeb tias koj tau txais koj qhov khoom plig, thov tshuaj xyuas koj qhov chaw nyob hauv qab no seb puas thwj. Yog tias nws tsis thwj, rov xa daim ntawv thov koj qhov khoom plig dua tshiab.
 
Chaw nyob xa ntawv:
 
Ua tsaug uas koj mus txhaj tshuaj tiv thaiv! Thov nco ntsoov hais qhia rau koj cov phooj ywg tias yog lawv tau txhaj thawj koob tshuaj tiv thaiv nyob rau Lub Rau Hli Ntuj, ces lawv kuj muaj cai tsim nyog txais tau ib qho khoom plig thiab.
 
Kev xaiv koj qhov khoom plig:
Lub sij hawm thiab hnub xa mus:
back to top