skip to content
Primary navigation

Waad ku mahadsantahay qaadashada tallaalkaaga COVID-19!

 

graphic for COVID vaccination incentive program

Hadeer waad ka diiwaangashantahay inaad u heshid kaarka hadiyada Visa $100 sida abaalmarin.

Waxaad heli doontaa iimeelka xaqiijinta ah 24 saac gudahood kadib markaad gudbiso codsigaaga abaal marinta. Haddii aadan helin iimeelka xaqiijinta - ama haddii aad heshid iimeelka xaqiijinta oo ciwaankaaga boostada uu qaldanyahay - fadlan dib u gudbi codsigaaga abaalmarinta. Haddii aadan laheyn iimeel sax ah - ama haddii aad u baahantahay caawin dheeraad ah - fadlan wac Laynka Dadwaynaha ee COVID-19 MDH lambarka (833) 431-2053 Isniinta ilaa Jimcada 9 a.m. - 7 p.m. iyo Sabtida 10 a.m. - 6 p.m. 

Waxaan ka shaqaynaynaa codsiyada waxaana xaqiijinaynaa xogta talaalka, oo waxaan xaqiijineynaa u qalmidaada labo asbuuc gudahood markaad isdiiwaan geliso. Kaararka waxay qaadan karaan illaa shan todobaad si loo diro xaqiijinta kadib. Mararka qaarkood, waxaad xog ka helaysaa Gobalka Minnesota si loosoo gabo-gabeeyo xogta.  

Waad ku mahadsan tahay qaadashada talaalka! Talaal kasta wuxuu dhisayaa difaac bulsho oo balaaran, waxaana u baahannahay inaan difaacno nafteena iyo dadka kale ee ku dhaqan Minnesota. Haddii aad qaadatay kuurada koobaad ee talaalka Pfizer ama Moderna, fadlan xasuusnoow inaad qaadato kuurada labaad ee talaalkaaga xiliga laguu mudeeyay. Haddii aad u baahan tahay inaad mudaysato kuurada labaad, booqo mn.gov/vaccine si aad u hesho talaal bixiye kuu dhow. 

Ha iloobin inaad u sheegtid saaxibadaada in haddii ay qaataan garoojada tallaalka koowaad xiliga Agoosto 22, ay sidoo kale, u qalmi karaan helitaanka abaalmarinta $100. 

back to top