skip to content
Primary navigation

Denial

graphic for COVID vaccination incentive program

 
Lub Ntsiab: Xov xwm txog koj li ntaub ntawv tso npe 
 
Hawm txog, 
 
Tom qab peb xyuas tej ntaub ntawv tag, koj li kev txhaj tshuaj tsis muaj npe los txais qhov khoom pub no.  
 
Thov zam txim thiab tau rho tawm koj npe lawm.  
 
Yuav kom koj muaj npe nyob rau txoj kev txais khoom pub no, koj yuav tsum muaj 12 xyoo rov saud, nyob hauv Minnesota thiab tau mus txhaj thawj koob tshuaj COVID-19 nruab nrab sijhawm Lub 7 Hli tim 30 thiab Lub 8 Hli tim 22. Yog muaj lus nug txog koj li kev tso npe txais khoom pub, hu rau kab xov tooj MDH COVID-19 Public Hotline ntawm (833) 431-2053 Monday txog Friday 9 a.m. - 7 p.m. thiab Saturday 10 a.m. - 6 p.m. 
 
Ua tsaug uas koj pab tiv thaiv koj tus kheej thiab koj lub zej zog los ntawm tus kab mob COVID-19.  
 
Submission ID:  
back to top