skip to content
Primary navigation

Confirmation

100 dollar vaccination incentive


Dhimma: Badhaasa $100  keessaniitiif galmaa'uu keessaniif galatoomaa. 

Jaallatamoo,

Talaallii COVID-19 keessaniif $100 argachuuf galmaa'uu keessaniif galatoomaa! Odeeffannoo keessan keessa deebinee ilaalaa jirra. Galmee keenya waliin walsima yoo ta'ee fi jiraataa Minnesota umurii 12 ykn isaa olii, kan doozii talaallii isa jalqabaa Jimaata, Adoolessa 30 fi Dilbata, Hagayya 22, 2021 gidduutti kan fudhattan yoo taatan, gaafa isin mootan odeeffannoo isin badhaasicha ittiin fudhattan isiniif ergina.

Badhaasa keessan fudhachuu keessan mirkaneeffachuuf, teessoo poostaa keessanii armaan gadii mirkaneessaa maaloo. Yoo sirrii miti ta'e, gaaffii badhaasawwan keessanii irra deebi'aa ergaa maaloo.  

Teessoo itti ergamu: 

Ofii keessanii fi hawaasa keessan COVID-19 irraa eeguuf gargaaruu keessaniif galatoomaa! Hiriyoonni keessan doozii isaanii isa tokkoffaa Hagayya 22 fudhatan yoo ta'e, isaanis badhaasa $100 fudhachuuf ulaagaa guutuu akka danda'an itti himuu hin dagatinaa. 

Eenyummeessaa Iyyata Galfamee: 

back to top