skip to content
Primary navigation

Confirmation

100 dollar vaccination incentive

 
Lub Ntsiab: Ua tsaug koj tso npe rau kev tau $100! 
 
Hawm txog, 
 
Ua tsaug koj tso npe rau kev tau $100 vim koj mus txhaj thawj koob tshuaj COVID-19! Peb tseem tab tom ntsuas koj li ntaub ntawv.Yog tias peb nrhiav pom tias koj yog ib tug neeg nyob hauv Minnesota uas muaj 12 xyoo rov saud uas tau mus txhaj thawj koob tshuaj nyob nruab nrab sijhawm Hnub 5, Lub 7 Hli tim 30 thiab Hnub 7, Lub 8 Hli tim 22, 2021, peb mam li xa ntaub ntawv qhia koj paub mus nqa koj yam khoom pub.
 
Yuav kom paub tseeb tias koj yuav txais tau koj li khoom pub, thov ua tib zoo xyuas koj qhov chaw nyob xa ntawv hauv qab no. Yog tias tsis yog lawm, thov ua ntawv thov rov xa tuaj.  
 
Chaw nyob xa ntawv: 
 
Ua tsaug uas koj pab tiv thaiv koj tus kheej thiab koj lub zej zog los ntawm tus kab mob COVID-19! Nco ntsoov qhia koj cov phoojywg es kom lawv mus txhaj lawv thawj koob tshuaj thaum ua ntej Lub 8 Hli tim 22, ces lawv kuj yuav muaj npe tau txais $100 thiab. 
 
Submission ID: 
back to top