skip to content
Primary navigation

Approve

graphic for COVID vaccination incentive program

Dhimma: Badhaasi $100 keessan karaarra jira! 

Jaallatamoo, 
 
Ergaan isin badhaasa $100 tiif ergitan mirkanaa'eera. 
 
Gurguraan kaardii kennaaa Viizaa keenyaa, Baankiin U.S. yeroo ammaa kaardii kennaa Viizaa keessanii ajajaa, oomishaa, fi isiniif ergaa jira. Kaardiin kennaa keessanii isin qaqqabuuf hanga torbeewwan shanii itti fudhachuu danda'a. 
 
 
Talaalamtanii hawaasa keessan COVID-19 irraa eeguuf gargaaruu keessaniif galatoomaa! Hiriyoonni keessan doozii isaanii isa tokkoffaa Hagayya 22 fudhatan yoo ta'e, isaanis badhaasa $100 fudhachuuf ulaagaa guutuu akka danda'an itti himuu hin dagatinaa. 
 
Eenyummeessaa Iyyata Galfamee:
back to top