skip to content
Primary navigation

Approve

graphic for COVID vaccination incentive program

 
Lub Ntsiab: Tau xa koj li $100 tuaj lawm! 
 
Hawm txog, 
 
Tau pom zoo rau koj li kev thov txais nyiaj $100 lawm. 
 
Tus neeg xa daim npav nyiaj Visa yog U.S. Bank, thiab lawv tseem auv dawm (order), tseem tsim tawm thiab yog tus xa tawm daim npav nyiaj Visa. Kuj yuav siv sijhawm li ntawm 5 lub lim tiam koj mam li txais daim npav nyiaj. 
 
 
Ua tsaug uas koj pab tiv thaiv koj tus kheej thiab koj lub zej zog los ntawm tus kab mob COVID-19! Nco ntsoov qhia koj cov phoojywg es kom lawv mus txhaj lawv thawj koob tshuaj thaum ua ntej Lub 8 Hli tim 22, ces lawv kuj yuav muaj npe tau txais $100 thiab. 
 
Submission ID: 
back to top