skip to content
Primary navigation
Feature image for

Tswj koj tus kheej txog kev siv nyiaj kom zoo (Credit)

Xyuas koj Daim Ntawv Teev Num Ntsig Txog Kev tiv nuj tiv nqi

ua neej nyob yuav tsum tau taub txog kev txuag thiab siv nyiaj. Nws muaj ntau txoj hau kev ua yuav txuas tau koj lub koob npe txog kev siv thiab txais nyiaj yav dhau los—Yog kev tiv thiab nuj nqe zoo yag tag los lawm, kev yuav vaj tse, tsheb thiab lwm yam yuav yooj yim dua. Txawm li cas los xij qhov tseem ceeb ces yuav tsum nkag siab tias qhov kev ntseeg tau no hais kev them nqi thiab kev txais nyiam yav tag los cuam tshuam rau koj li cas. Nco ntsoov lub nra poob rau koj lawm hais txog qhov tias yus yuav txuag yus lub koob lub npe hais txog kev them nqi, kev txais nqi, thiab kev siv nyiaj txaig.

cov ntaub ntawv uas qhia txog koj kev them nqi, siv nyiaj, thiab txais nyiaj, muab pub dawb rau koj xwb!

Cov neeg qhua yuav tsis tau them cov nqi rau lawv daim ntawv qhia txog kev ntseeg ntawm lawv tus kheej. Txhua lub tuam txhab sau cov ntaub ntawv ntsig txog koj keeb kwm siv nyiaj nyob thoob lub teb chaws yuav tsum muab daim ntawv sau tseg kev ntseeg tau ntawm tus kheej pub dawb raws li thov, ib zaug hauv 12 lub hlis. Nco ntsoov tias qhov no yog pub dawb xwb—tsis txhob poob nyiaj rau cov kab sab email lawv xa tuaj dag lossis cov xov xwm tshaj tawm tias yuav tsum tau them nqi thiaj tau daim ntawv sau tseg kev ntseeg ntawm tus kheej. Mus saib hauv AnnualCreditReport.com.

Vim li cas thiaj saib xyuas daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej?

Kev soj qab xyuas koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej yog ib qho tseem ceeb vim kev txiav txim siab tam sim no yog saib raws qhov koj tswj xyuas koj cov nyiaj li cas. Yuav ua kom tus qhab nia ntawm qhov kev ntseeg zoo yog saib raws li cov ntaub ntawv raug zoo, koj yuav tsum saib xyuas koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej txhua xyoo los ntawm peb lub chaw tsim ua daim ntawv sau tseg kev ntseeg tus kheej.

Thiab, kev kuaj xyuas koj daim ntawv sau tseg txog kev siv nyiaj ntawm tus kheej yog ib txoj hau kev pov thaiv koj tus kheej tau zoo tshaj plaws kom txhua yam ntawm koj txhob raug nyiag tau. Txhua tus neeg Meskas yuav tau soj qab xyuas lawv daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej seb puas muaj yam yuam kev thiab tsis raug tso cai siv, koj tuaj yeem thov theej daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej hauv txhua xyoo los ntawm peb lub chaw sau daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej hauv lub teb chaws: Equifax, Experian, thiab TransUnion, at AnnualCreditReport.com.

Yog koj pom tias muaj ib qho yuam kev rau hauv koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej , hu rau lub chaw sau daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej. Yuav tsum raug tshuaj ntsuam xyuas thiab teb rau koj hauv lub sijhawm 30 hnub txij hnub koj ceeb toom rau lawv.

Kawm Kom Paub Ntau Ntxiv Txog Daim Ntawv Sau Tseg Txog Kev Ntseeg Ntawm Tus Kheej

Kev Pab Tswv Yim Txog Kev Ua Kom Muaj Kev Ntseeg Tau Zoo

Cov neeg yuav tsev ntau leej tshuv nuj nqi ntau tuaj yeem nrhiav kev pab tswv yim txog kev qiv txais nyiaj raws li qhov yog ib tug neeg ua lag luam nyiaj poob tag. Muaj ntau cov chaw muaj koob nrov npe tuaj yeem pab cov neeg yuav tsev kom lawv them cov nuj nqi tau, nws kuj muaj cov tuam txhab ntau zuj zus los pab rau cov neeg yuav tsev uas raug txom nyem tiv nuj nqis.

Kev pab txo cov nuj nqi los ntawm kev cog lus lossis kev npaj them cov nuj nqi uas raug tus nqi siab (ntau puas lossis ntau txhiab daus las) yuav tsum yog ib tug chij liab rau cov neeg yuav tsev. Kev xaiv cov kev pab tswv yim yuam kev txog kev qiv txais nyiaj tuaj yeem ua rau koj muaj teeb meem txog nyiaj txiag.

Xeev Minnesota Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam yeej tshuaj xyuas ob hom neeg qiv txais nyiaj ua lag luam:

 • Credit Service Organizations (Cov Koom Haum Pab Cuam Cov Ntaub Ntawv Kev Ntseeg Tus Kheej)
 • Debt Management Companies (Cov Tuam Txhab Tswj Xyuas Nuj Nqi)

Cov Neeg Dag Noj Dag Haus Tuaj Sau Cov Nuj Nqi

Lub chaw Department of Commerce muaj cov lus qhia pab zoo rau cov neeg nyob hauv Minnesota thiaj zam tsis raug poob nyiaj rau cov neeg dag noj dag hauv tuaj sau cov nuj nqi:

 1. Hu xov tooj tuaj rau peb ua ntej. Tsis txhob xa nyiaj mus rau tus neeg tuaj sau koj cov nuj nqi uas koj ntseeg tias yog tus neeg dag noj dag haus thiab hu xov tooj mus qhia Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam kom lawv saib seb puas muaj tus neeg no tiag, puas yog ib lub chaw muaj ntaub ntawv tso cai los sau cov nuj nqi.

 2. Pov thaiv koj tus kheej ntiag tug. Tsis txhob muab koj tus kheej ntiag tug cov ntaub ntawv nyiaj txiag qhia rau lwm tus neeg.

 3. Pov thaiv koj cov nyiaj. Nug koj lub tuam txhab nyiaj kom teeb qhov ceeb toom rau ntawm koj tus as qhauj (ntau zaus cov neeg dag noj dag haus no muaj ib tug neeg qhua cov ntaub ntawv hauv tuam txhab nyiaj ua ntej lawv yuav pib ua phem).

 4. Zam tsis txhob siv lub phony sib hu.  Yuav tau ceev faj txawm tias muab tsis tau cov nuj nqi lossis tsis tau txais ntaub ntawv dab tsi los xij. Nug cov neeg hu tuaj kom tsum tsis txhob hu tuaj lawm thiab rau npe siv qhov National Do Not Call Registry (Tsis Txhob Hu Tuaj Hauv Tebchaws) lossis hu rau 888-382-1222.

 5. Kev Sib Cav Yuam Kev. Yog tseem tsis tau lees tias cov nuj nqi yog li cas, hu rau cov neeg uas ua txoj haujlwm no los saib xyuas qhov tsis raug rau ntawm koj daim ntawv sau tseg kev ntseeg ntawm tus kheej xws li: tus tswv sau cov nuj nqi; tus tswv nqi lossis lub tuam txhab los daws cov as qhauj uas tsis raug daws; thiab lub chaw saib xyuas cov ntaub ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej. Sau ib tsab ntawv thiab muab cov ntaub ntawv ua pov thawj rau koj qhov teeb meem. Federal Trade Commission (Tsoomfwv Pab Pawg Saib Xyuas Kev Lag Luam) pab qhia lwm cov ntaub ntawv ntxiv rau daim ntawv teev yuam kev no.

 6. Paub txog koj cov cai. Saib xyuas Txoj Cai Kev Sau Cov Nuj Nqi Kom Ncaj Ncees ntawm Tsoomfwv (FDCPA), muaj cov cai rau cov chaw sau nuj nqi thiab txwv tsis pub muaj kev raug ua phem. Lub chaw FDCPA raug tswj xyuas los ntawm FTC thiab yuav tsum tau hais qhia txog qhov ua txhaum cai. Cov neeg sau nuj nqi: 

  • Txhob sau daim ntawv thov cov nqi them rov qab cuav lossis tsis muaj tseeb. 

  • Tsis tso cai hawv, hais lus lossis ua rau pom, lossis siv cov lus phem lossis siv cov lus thuam. 

  • Tsis txhob tham txog cov neeg qhua cov as qhauj yog tsis raug tso cai los ntawm cov neeg thib peb. 

  • Tsis txhob hais lossis yuam kom cov neeg qhua them cov nuj nqi uas lawv tsis them tag rau kis uas sau daim ntawv kev ntseeg tus kheej tsis raug.

  • Yuav tsum tshuaj xyuas txog qhov tsis pom zoo nrog cov nuj nqi tshaj.

Koj yuav tsum xav tias ib daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej yog tus kheej daim ntawv sau tseg txog cov kev nyiaj txiag. Ib daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej muaj xws li qhov chaw koj nyob, koj nquag them cov nqi li cas, thiab puas muaj cov ntaub ntawv hais txog qhov koj raug rau txim xws li raug ntes lossis raug foob tias ua lag luam nyiaj poob tag rau yav dhau los. Yog qhia rau koj cov tswv nqi tias koj yeej them koj cov nqi ub no raws lub sijhawm.

Understanding Credit Score

Yog koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej raug hais qhia rau daim ntawv, koj tus qhab nia kev ntseeg tau yuav yog tus qhab nia ntawd. 

Ib tug qhab nia kev ntseeg tau yog qhov uas koj muaj kev ntseeg tau hauv yav dhau los thiab “muaj kev ntseeg tau feem nyiaj txiag” — yob ib qho hais txog qhov koj them koj cov nuj nqi rov qab tau zoo li cas.  Tus nab npawb no raug xam los ntawm tus qauv xam ntawm cov tuam txhuab sau daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej. Nws muab ntaub ntawv qhia rau cov tswv nqi, cov chaw muag pab kas phais, thiab cov tswv num los tshuaj ntsuam xyuas koj daim ntawv thov qiv txais nyiaj yuav pab kas phais, qhov kev ntiav ua haujlwm lossis cov nyiaj them yuav tsev. Koj tus qhab nia ntawm kev ntseeg tus kheej tsis raug muab tso rau hauv daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej, tab sis yuav raug xam tus nqi los ntawm lub chaw saib xyuas kev qiv nyiaj. Cov qhab nia ntawm kev ntseeg tau muaj txij 200 txog 850.

Qhov tseem ceeb tshaj ces koj yuav tau nquag saib xyuas koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej seb puas raug thiab yog muaj tej yam yuam kev thiaj raug kho tau sai. Kev nkag siab txog koj tus qhab nia ntawm kev ntseeg tau yog muaj txiaj ntsig zoo heev vim muaj feem ntsig txog kev xam cov nyiaj paj rau koj them seb yuav raug ntau npaum li cas ntawm cov nyiaj qiv txais lossis nws yuav cuam tshuam li cas rau koj daim ntawv thov ua ib txoj haujlwm.


Kev tau txais koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej yog ua thov tau yooj yim thiab tau dawb xwb.

Koj tuaj yeem thov theej koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej tau dawb ib zaug hauv ib lub xyoos los ntawm peb (3) lub chaw xws li — Equifax, Experian, thhiab TransUnion. Cov neeg feem ntau yuav thov txhua txhua plaub lub hlis hauv lub xyoo los ntawm txhua lub chaw thiaj li paub tias lawv zoo li cas lawm. 

Annualcreditreport.com tsuas yog lub website uas koj thiaj thov daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej yog pub dawb xwb. Tsis txhob nkag siab yuam kev rau lwm cov ntaub ntawv tshaj tawm txog kev pab ua daim ntawv sau tseg pub dawb, tab sis qhov tseeb tiag yeej tau them nqi. 


Nco ntsoov daws cov teeb meem rau ntawm koj daim ntawv sau tseg.

Yog koj pom tias muaj ib qho yuam kev rau hauv koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej , hu rau lub tuam txhab sau daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej kiag tam sim ntawd. Koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv kho rau qhov tsis raug, xws li koj lub npe thiab qhov chaw nyob. Lub tuam txhab sau daim ntawv teev num yuav tsum tshuaj ntsuam xyuas rau hauv lub sijhawm 30 hnub.

Koj yuav tau saib xyuas tej yam haujlwm uas raug dag noj dag haus rau ntawm koj daim ntawv sau qhia tseg vim yog cov ntaub ntawv ntawm koj tus kheej ntiag raug nyiag. Yog koj pom cov as qhauj nyiag raug qhib ua koj lub npe:

Hais qhia rau tub ceev xwm thiab ceeb toom rau Federal Trade Commission (Tsoomfwv Pab Pawg Saib Xyuas Kev Lag Luam) tias muaj neeg nyiag tus kheej cov ntaub ntawv.
Xaiv cov as qhauj raug nyiam no thiab hu rau cov tuam txhab ua koj daim npav rho nyiaj kom lawv rov qab ua ib daim tshiab rau koj yog muaj neeg nyiag ua tsis zoo rau cov as qhauj.
Tso ib qho ceeb toom txog kev nyiag nyiaj thiab pov thaiv rau ntawm koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej nrog rau lub chaw saib xyuas kev siv nyiaj. 

Muaj ntau txoj hau kev los tsim kho koj tus qhab nia ntawm kev siv nyiaj txiag tau.

> Them koj cov nqi kom ncav sijhawm — yog them qeeb yuav ua rau koj li keeb kwm ntawm kev siv nyiaj poob qis.
> Txwv tsis pub qhib cov as qhauj tshiab ntau tus — kev qhib cov as qhauj tshiab yeej pab kho tsis tau koj tus qhab nia kev ntseeg tus kheej tau.
> Lub sijhawm ntev ntawm qhov ntseeg tau — Siv cov as qhauj kom ntev li ntev tau thiab yuav tsum siv txhuas txhua 6 lub hlis.
> Them cov nuj nqi kom tshuav tsawg thiab ua kom cov nqi seem tsawg. Ib qho muaj feem rau koj tus qhab nia ntawm kev ntseeg tau yog saib raws cov nuj nqi uas tsis tau them.
> Kuaj xyuas koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej los ntawm thov dawb koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej thiab daim ntawv sau qhia tseg uas sau yuam kev.

Koj kuj tuaj yeem nrhiav kev pab kho koj qhov kev ntseeg kom tau zoo yog koj yeej zoo txaus lawm.

Yog koj them koj cov nuj nqi tau zoo lawm, muaj yam pab tau. Hauv Minnesota, lub chaw Lub Chaw Haujlwm Saib Xyaus Kev Lag Luam tsim ob hom tuam txhab los pab kho qhov kev ntseeg tau xws li: cov chaw saib xyuas kev ntseeg tau thiab cov tuam txhab tswj xyuas cov nuj nqi. Cov tuam txhab no yuav muab daim ntawv cog lus uas hais txog cov nqi thiab cov kev saib xyuas thiab lawv yuav tsum tso npe rau ntawm lub tsev haujlwm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyaus Kev Lag Luam. Ua ntej kos npe rau ib daim ntawv cog lus nrog ib lub tuam txhab no, yuav tsum saib Ntawv Tso Cai ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Kev Lag Luam lub website seb nws puas muaj ntawv tso cai ua haujlwm.

Kuaj xyuas seb lub tuam txhab no puas yog lub chaw tswv cuab ntawm lub koom haum loj, xws li National Foundation for Credit Counseling lossis Association of Independent Credit Counseling Agencies. Cov tswv cuab ntawm cov koom haum loj no yog cov chaw ua haujlwm tsis vam nyiaj paj yeej muaj cov kws pab tswv yim txog feem nyiaj txiag thiab ua haujlwm tau ncaj ncees. 


Ua tib zoo xaiv ib lub tuam txhab ua haujlwm txog feem pab kho qhov kev ntseeg tau.

> Yuav zam kom tsis raug thov txo cov nuj nqi sai lossis kev npaj them cov nuj nqi ua ke ntau.
> Nco ntsoov tias qee cov chaw dag noj dag haus yuav siv ib lub koom haum pab dawb lub koob lub npe los sau koj cov nyiaj. Cov chaw saib xyuas txoj cai yeej txaus siab los zaum tham nrog koj txog kev siv nyiaj ntawm koj thiab pab koj npaj kob nyiaj siv.
> Kev cog lus cuav, xws li hais tias yuav pab ua kom koj them koj cov nuj nqi tag sai, lossis cog lus tias yuav pab kho tus qhab nia tsis zoo ntawm kev ntseeg tus kheej tau kom zoo, yuav tsum yog cov chij liab.
> Ua haujlwm nrog Minnesota ib lub chaw raug tso cai cov neeg ua haujlwm los teb koj cov nqe lus nug.
back to top