skip to content
Primary navigation
Feature image for

Kev txiav txim siab qiv nyiaj yuav tsev

Koj puas tau xav siv txoj kev txais ntawm lub tsev los?

Kev txais nyiaj ntawm lub tsev kuj yog ib qho kev xaiv rau cov neeg laus uas khwv nyiaj tau tsawg thiab tsis txawm peem nyiaj txiag.  Txawm li cas los xij, hom kev qiv nyiaj yuav tsev no yeej yog ib co haujlwm nyuaj uas feem ntau yuav tsum tau sab laj txog cov nqi thiab feem muaj pheej hmoo tsis zoo.

Xeev Minnesota tsoom fwv Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam xav kom cov tswv tswv ua tib zoo saib lawv hom kev xaiv thiab xyuas kom paub cov nqi thiab feem muaj pheej hmoo tsis zoo txog qhov thim yuav tsev ua ntej yuav txiav txim siab.

Kev nkag siab txog lub hauv paus kev koj txias nyiaj ntawm lub tsev

Kev thim yuav tsev yog ib hom nyiaj qiv txais tshwj xeeb rau cov tswv tsev muaj hnub nyoog 62 xyoos lossis siab dua tuaj yeem qiv txais nyiaj los them lawv lub tsev. 

Kev qiv nyiaj yuav tsev kuj ua rau cov tswv tsev muaj cai tau txais cov nyiaj ntsuab - los yog tag nrho cov nyiaj ua tib zaug them, cov nyiaj them ua hli lossis cov nyiaj them raws li qhov qiv txais. Nws raug hu ua “qiv nyiaj ntawm lub tsev” vim koj tau txais cov nyiaj los ntawm lub tuam txhab txais nyiaj yuav tsev hloov rau qhov koj yuav tsum tau them. 

Txawm li cas los xij, yeej tseem muaj nyiaj paj raub rau ntawm cov nyiaj uas koj txais no, yog li ntawd cov nyiaj uas koj txais ntawv nrog rau lub tsev tus nqe yuav nce siab zuj zus raws lub sijhawm.  Vim tias tus nqi no yog tus nqi ntawm koj lub tsev lov rau cov nyiaj koj tau txais los thiab cov nyiaj paj, koj lub tsev yuav muaj tus nqi tsawg dua yog piv rau qhov koj cov nyiaj qiv txais siab dua.

Nrog rau ntawm qhov kev qiv nyiaj ntawm lub tsev, yuav tsis them cov nyiaj qiv txais rov qab kom mus txog thaum tus neeg qiv txais nyiaj, tus neeg koom qiv txais nyiaj ua ke lossis tus txij nkawm tag sim neej, muag lub tsev lossis tsiv tawm mus ntawm lub tsev.  

Thaum lub sijhawm ntawd, tag nrho cov nyiaj uas tsis tau them ntawm yuav raug mus ua cov nqi uas them tsis tau, that tej zaum lub tsev tseem yuav poob thiab. Thaud li no lawm ces yuav tau muab lub tsev muag thiaj li yuav them taus lub tsev. 

Nrog rau qhov kev ntxais nyiaj tsev no, koj yog tus tswv ntawm lub tsev, tsis yog tus uas txais nyiaj rau koj yuav tsev. Qhov no txhais tau tias koj yuav tsum tau them cov nqi se vaj tse, them cov nqi pov hwm tsev thiab kho lub tsev kom zoo li. Yog koj tsis them raws cog lus tseg, lub tuam txhab txais nyiaj ntawv yuav pom hais tias koj them tsis tau lub tsev lawm thiab lawv yuav tuaj mus txeeb koj lub tsev rov qab. 

Ua li cas thiaj li txais tau cov nyiaj no Kev yuav txais tau yog

Yuav thov rau ib qho kev qiv nyiaj yuav tsev, koj yuav tsum muaj hnub nyoog tsawg kawg 62 xyoos, nyob hauv lub tsev thiab yeej tau them tag nrho lossis yuav luag tas koj cov nqi yuav tsev lawm. 

Niaj hnub tam sim no feem ntau ntawm kev qiv nyiaj yuav tsev raug pov thaiv los ntawm Federal Housing Administration (FHA) (Tsoomfwv Lub Chaw Tuav Tswj Vaj Tse Nyob), vim yog ib txoj haujlwm ntawm Home Equity Conversion Mortgage (HECM).  

Yog koj muaj cai txais, koj yuav tsum mus ntsib ib tug kws pab tswv yim txog vaj tse uas raug tso cai los ntawm U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) (Asmeskas Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Vaj Tse thiab Kev Txhim Kho Hauv Nroog). Hauv txoj cai ntawm Minnesota, ib tug neeg muab nyiaj rau qiv txais yuav tsum qhia tsawg kawg yog peb tug kws pab tswv yim ywj pheej txog vaj tse rau tus neeg qiv txais nyiaj. Tus neeg muab nyiaj rau qiv txais yuav tsum tau txais daim ntawv pov thawj tias tus neeg thov no yeej tau txais kev pab tswv yim lawm.

Thaum mus ntsib tus kws pab tswv yim, tham txog koj qhov txhawj xeeb thiab qhia koj txhua yam nyiaj txiag rau nws kom raug.  Tus kws pab tswv yim yuav tsis tuaj yeem muab lus qhuab qhia rau koj tau zoo yog tsis muaj txhua feem ntaub ntawv cuam tshuam

Ib tug kws pab tswv yim zoo yuav tsum qhia kom koj nkag siab zoo txog qhov kev qiv nyiaj yuav tsev no thiab nws yuav pab koj txiav txim siab. 

back to top