skip to content
Primary navigation
Feature image for

Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Puas Tsuaj

Xeev Minnesota Lub Chaw Haujlwm Pabcuam Kev Lag Luam muaj kev pab cov neeg uas raug kev puas tsoos los ntawm kev nag xob nag cua.

Peb cov kws txawj ntse tuaj yeem pab qhia kom koj nkag siab koj cov cai, ua haujlwm nrog cov neeg tau txais Kev Pov Hwm los thov cov nqi thiab pab koj qhia rau koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm tom qab muaj kev puas tsuaj rau koj lub tsev, tsheb, lossis av los ntawm dej nyab lossis nag xob nag cua ntaus.

Kiag tom qab los nag xob nag cua 

Hauv kis kiag tam sim tom qab nag xob nag cua ntaus, nws cov khauj ruam pab koj ua kom tau txais kev pab rau tom txoj kev. Ua ntej tshaj koj yuav tsum hu xov tooj rau koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm ntsig txog lub vaj tse (cov tswv tsev, cov neeg xauj tsev, lossis tsheb).

 • Nco ntsoov tias lub khauj khaum tsev yuav tsum nyab xeeb thaum nkag mus thiab nco ntsoov tua hluav taws xob.
 • Ua ntej koj tu tej no, yees duab lossis duab vis dis aus tso thiaj paub tias muaj kev puas tsuaj zoo li cas.
 • Zam tsis txhob muab tej yam pov tseg (cov khoom noj uas lwj muab pov tseg los tau) kom mus txog thaum koj ntsib lub tuam txhab Kev Pov Hwm. Lawv mam txiav txim tias yuav muab yam dab tsi pov tseg tau.
 • Kho tej yam uas tsis siv nyiaj ntaus sub thiaj li muaj teeb meem ntxiv rau lub tsev. Piv txwv, muab cov qhov rais lossis muab ntaub yaas los mus vov lub tsuv tsev. Yog koj tsis li ntawd ces tej zaum koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm yuav tsis kam them lwm yam nqi uas yuav raug ntxiv. Khaws cov ntaub ntawv them nqi uas koj yuav khoom tseg, koj thiaj tau txais cov nyiaj them rov qab.

Kev sau ntawv thov ib qho nqi rov qab

 • Hu xov tooj mus hais qhia tej yam raug puas tsuaj rau koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm kiag tam sim ntawd thiab ua raws li cov neeg ua haujlwm ntawm chaw tuam txhab Kev Pov Hwm cov lus qhia rau koj.
 • Nco kom tau thiab nqa koj tus nab npawb Kev Pov Hwm thiab tus nab npawb thov cov nqi rov qab. Qhov no yuav pab thov hais cov nqi tau sai dua.
 • Sau tseg: Khaws cov ntaub ntawv uas koj tau tham txog thiab sau lub sijhawm tseg: muaj xws li cov ntsiab lus sib tham thiab cov nug cov lus nug yog koj tsis nkag siab cov lus qhia.
 • Sau cov npe khoom hauv lub tsev. Yog koj tsis tau npaj txhij los sau cov npe khoom hauv lub tsev, tsuas sau cov npe khoom raws li yam koj nco tau xwb.
 • Tos tus neeg ua haujlwm ntawm lub tuam txhab Kev Pov Hwm tuaj txog. Tsis txhob hu rau ib tug neeg tuaj kho lossis hloov yog tsis tau muab lus qhia ua ntej los ntawm koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm. Koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm yuav tshuaj xyuas txog yam puas tsuaj tseem ceeb ua ntej yuav raug kho. Tsis txhob muab tej yam raug puas tsuaj pov tseg tshwj tsis yog koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm hais kom koj muab tej ntawd pov tseg tau. Yog koj lub tsev puas, tsuas kho tej yam me ntsis xwb kom mus txog thaum tus neeg ua haujlwm ntawm lub tuam txhab Kev Pov Hwm tuaj saib xyuas cov khoom puas tsuaj tso.

Ua haujlwm nrog tus neeg ua haujlwm ntawm Lub Tuam Txhab Kev Pov Hwm

Ib tug neeg ua haujlwm ntawm lub tuam txhab yuav tuaj tshuaj xyuas qhov puas tsuaj ntaw koj lub tsev xub thawj. Nco ntsoov nug tus neeg ua haujlwm no txog

 • Daim qhia tus kheej hais tias nws yog leejtwg
 • Ib daim ntawv ua haujlwm uas muaj lawv tus xov tooj thiab chaw nyob
 • Cov ntaub ntawv hais txog yam koj tsum tau ua txuas ntxiv
 • Cov ntaub ntawv hais txog yam uas lub tuam txhab yuav ua txuas ntxiv 
 • Nug seb koj puas tuaj yeem tau txais cov nqi raug kwv yees los kho lossis seb lub tuam txhab Kev Pov Hwm yuav ua dab tsi tam rau koj tus kheej.
 • Kwv yees lub sijhawm seb yuav hais cov nqi them rov qab ntev npaum li cas
 • Lwm yam nyiaj siv yuav noj yuav haus. Yog tias koj nyob tsis tau haud koj lub tsev lawm, lub tuam txhab Kev Pov Hwm kuj yuav muab ib co nyiaj ua ntej rau koj kom koj tau los siv los yuav noj yuav haus. Kev them ua nyiaj tshev yuav tsis cuam tshuam dab tsi txog koj cov nqi Kev Pov Hwm thaum them zaum kawg. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum khaws cov ntawv txais nyiaj cia siv rau lwm yam nqi siv nyiaj uas yuav tshwm sim rau koj mus ntxiv vim nyob tsis tau rau hauv koj lub tsev lawm.

Ua haujlwm nrog ib lub chaw cog lus ua haujlwm

Ua haujlwm nrog rau cov neeg uas ua lag luam ntiav pab neeg

Kuaj xyuas seb lawv puas muaj ntaub ntawv tso cai ua haujlwm rau ntawm xeev Minnesota Department of Labor and Industry (Tsoom Fwv lub chaw saib xyuas cov neeg ua haujlwm thiab lag luam) thiab kuaj xyuas seb lawv puas tau raug rau txim dab tsi yav dhau los. Nug cov ntaub ntawv ua pov thawj, tus xov tooj thiab qhov chaw nyob (tsis yog PO box). Tshawb nrhiav kev hais qhov tsis txaus siab rau hauv online thiab lawv yuav siv lub sijhawm ua haujlwm ntev npaum li cas.

Zam cov chaw cog lus ua haujlwm uas siv cov tswv yim yuam ntau, yuav tsum tau them cov nqi ua haujlwm tam, lossis yuam kom koj kos npe rau "cov nqi kwv yees" lossis "daim ntawv tso cai" ua ntej koj txiav txim siab ntiav lawv ua haujlwm. Ceev faj rau cov neeg uas tsis mob siab dab tsi thaum tuaj txog ntawm koj lub qhov rooj, tuaj nrog ib lub tsheb loj lossis tsheb tub, lossis tsis muaj ntaub ntawv tso cai ua haujlwm rau hauv Minnesota.

Kev kos npe rau daim ntawv cog lus

Ua ntej koj kos npe rau ib daim ntawv cog lus, koj yuav tsum ua tib zoo nyeem cov ntaub ntawv kom nkag siab zoo tso. Nug lus nug yog koj tsis nkag siab cov ntsiab lus.

Saib xyuas kom daim ntawv cog lus hais txog cov haujlwm uas yuav tsum ua kom tiav, cov ntaub ntawv qhia siv cov khoom, thiab tus nqi cog lus tag nrho lossis xam tus nqi li cas.

Kev daws ib qho teeb meem lossis kev tsis txaus siab

Hu rau Minnesota Department of Labor and Industry’s Construction Codes thiab Licensing’s Enforcement Services tus xov tooj yog (651) 284-5069 mus tham txog koj qhov teeb meem nrog ib tug kws tshuaj ntsuam xyuas uas yuav yog tus los daws kev tsis haum xeeb no seb yuav daws li cas. Yog tias daws tsis tau kev sib haum xeeb no, koj tuaj yeem sau ib daim ntawv thov kom tshawb nrhiav qhov tseeb raws cai.

Hu rau tsoom fwv lub chaw ua haujlwm hu ua Construction Codes and Licensing’s Enforcement Services tus xov tooj yog:

Xov tooj: (651) 284-5069

Xov tooj xa ntawv: (651) 284-5749

E-mail:DLI.Contractor@state.mn.us

Kob Nyiaj Pab Txhawb Kom Rov Rab Zoo Los Ntawm Lub Chaw Cog Lus Ua Haujlwm

Lub hom phiaj ntawm Kob Nyiaj Pab Txhawb Kom Rov Rab Zoo Los Ntawm Lub Chaw Cog Lus Ua Haujlwm yog them cov nyiaj rov qab rau cov neeg qhua uas raug puas tsuaj vim lub chaw cog lus haujlwm dag tias muaj ntaub ntawv tso cai ua haujlwm, tau dag lossis coj tsis ncaj ncees, hloov kho kob nyiaj lossis tsis ua raws li cog lus. Txhua tus uas ua haujlwm pab mus rau suam no uas muaj ntaub ntawv tso cai yuav tsum them ib co nqi rau kob nyiaj no.

Cov nyiaj uas muab los mus them ib leeg ib tus thaud ib tus uas ua hauj lwm tuaj kho koj tsev uas muaj ntaub muaj ntawv tabsis ua tsis raws kev cai yog $75,000. Yog thaum muaj coob tus foob tus neeg uas tuaj kho tsev/ua haujlwm rau koj lawm, cov nyiaj ntawv yuav muab coj los faib rau cov uas foob ntawd . Thaum yog li no lawm ces,koj yuav tsis tau tas nrho cov nyiaj uas los mus pab kho koj vim nws ua tsis raws kev raws cai. Qhov yuav pab tau koj zoo tshaj mas, koj yuav tsum kom tus neeg tuaj ua huajlwm kho koj tsev ntawd yuav tsum muaj Kev Pov Hwm rau qhov uas nws tuaj kho ntawd. Daim ntawv Pov Hwm ntawv yuav pab tiv thaiv koj thaum tus neeg ntawv tuaj ua haujlwm kho koj vaj koj tsev lawm.


Hloov pauv cov khoom siv haud vaj tse

Lub tshuab cua kub, lub rhuab dej kub, thiab lub tshuab cua txias thiab lwm yam khoom siv uas yuav tsum raug hloov raws li qhov koj kho thiab tsim ua dua tshiab. 

Tej khoom siv kho ub no thiab cov hluas hluav taws xob txuas rau ntawm cov tshuab lim cua yog puas vim yog dlej ntub yuav tsum tau hloov, muaj xws li cov qhov cub thiab cov taub rhaub dej kub, cov tshuab dej kub, cov tshuab lim cua siv hluav taws xob, thiab cov tshuab ua cua kub thiab txias. Yog tias koj tsis paub hais xyov puas muaj dej mus nkag rau haud khoom siv uas siv roj thiab xob taws, yuav tsum hu cov uas paub kho tuaj saib. Cov lus qhia hloov cov khoom no lossis kho cov tshuab ua dej kub yuav sib txawv, tab sis feem ntau cov kws ua haujlwm yeej hais kom hloov rau.

Tej zaum cov raj cua qhov cub yuav zoo li tsis puas, tab sis mas tej dej kuj yuav nkag mus poob rau qhov qi tsis pom, thaum li no lawm yog tsis ceev faj ces tej zaum kuj yuav tuaj pwm rau haud thiab. Yuav tsum qhib ob sab kom thoob thiaj li pab ua rau qhuav zoo. Kev teeb txhua qhov sib txuas kom raug zoo yuav ua rau ruaj khov.


Kev kho koj cov hluav taws xob hauv tsev kom txuag hluav taws xob tau zoo

Kev txuag hluav taws xob tau zoo yog yam tseem ceeb tshaj plaws thaum hloov cov khoom siv hluav taws xob. Ib txwm nrhiav hom muaj ntaub ntawv lo ENERGY STAR® (tsoom fwv lub cim qhia txog yam khoom siv txuag hluav taws xob tau zoo) thiab saib ntawm ENERGY STAR lub website yog xav sib piv txog qhov sib txawv. Kev tshuaj ntsuam xyuas txog kev txuag hluav taws xob yuav pab ua rau tau them cov nqi hluav taws xob tsawg mus ntev.

Cov lus qhia txog kev txuag hluav taws xob tau tsawg tshaj plaws yog:

 • Qhov cub ntshawb cuab kub: Feem pua kev siv taws hauv ib lub xyoos puag ncig (AFUE) yog tsawg kawg 95 feem pua; cov kiv cua siv hluav taws xob los tshuaj txuag hluav taws xob tau zoo.
 • Lub raub dej kub tshuab cua kub: AFUE tsawg kawg yog 85 feem pua.
 • Lub Tshuab Ua Cua Txias: Txuag hluav taws xob tau thib ob (SEER) tsawg kawg yog 14.
 • Lub rhaub dej kub: Noj hluav taws xob ntau (EF) tsawg kawg yog 0.67 rau cov tshuab cua kub siv roj cua, 2.0 rau cov siv hluav taws xob. 
 • Lwm yam: Ntau yam khoom siv thiab cov khoom siv hluav taws xob uas koj pom nyob haud qab daus—xw li cov tshuab lim cua kub, cov tshuab ua kom txhob noo, cov tshuab ntxhua khaub ncaws, thiab cov tub dej khov—yeej qhia hais tias siv hluav ntaws xob ntau npaum li cas. 

Cov nyiaj them pauv hloov cov khoom siv

Ntau cov tuam txhab tsim ua khoom siv yeej txo tus nqi thaum yuav cov khoom siv uas txuag hluav taws xob tau zoo. Cov khoom siv hluav taws xob uas txuag hluav taws xob tau zoo thiab cov khoom siv hluav taws xob tshav ntuj yeej muaj txo cov nqi se thiab lwm yam nqi pab. Piv txwv li no, tsoom fwv lub chaw ua saib cov lag luam (Commerce) tau Tsim Ua txog Minnesota Solar Incentive Program cov hluav taws xob tshav ntuj thiab cov hluav taws xob cua kub. Mus saib ntawm Database of State Incentives for Renewables & Efficiency thiaj paub tias cov khoom siv txuag hluav taws xob tshiab uas raug txo tus nqi thiab muab nyiaj lwm yam pab nyob hauv Minnesota yog cov khoom dab tsi.

Tsoom fev chaw ua haujlwm uas yog U.S. Department of Energy muaj cov ntaub ntawv uas hais txog cov chaw muag khoom rau cov neeg thiab cov chaws ua haujwm uas tab tom nrhiav tsim ub no dua tshiab tom qab raug kev puas tsuaj —“Los ntawm Tragedy rau Triumph: Cov Ntaub Ntawv rau Kev Tsim Ub No Dua Tshiab Kom Txuag Hluav Taws Xob Zoo tom qab Raug Kev Puas Tsuaj Dej Nyab Av Qeeg” (pdf).

Kuaj xyuas seb lawv puas muaj ntaub ntawv tso cai ua haujlwm rau ntawm Minnesota Department of Labor and Industry lossis kuaj xyuas seb lawv puas raug rau txim dab tsi yav dhau los. Nug cov ntaub ntawv ua pov thawj, tus xov tooj thiab qhov chaw nyob (tsis yog PO box). Tshawb nrhiav kev hais qhov tsis txaus siab hauv online thiab saib seb lub lag luam ntawv ua tau hov ntev lawm.

Ceev fam thiab tsis txhob siv cov lag luam uas ua haujlwm siv cov tswv yim ua yuam ntau, yuav tsum tau them cov nqi ua haujlwm ua ntej, lossis yuam kom koj kos npe rau "cov nqi khwv yees" lossis "daim ntawv tso cai" ua ntej koj txiav txim siab ntiav lawv ua haujlwm. Ceev faj rau cov neeg uas tsis mob siab dab tsi thaum tuaj txog ntawm koj lub qhov rooj, tuaj nrog ib lub tsheb loj lossis tsheb thauj khoom tsis muaj ntawv lo, lossis tsis muaj ntaub ntawv tso cai ua haujlwm rau hauv Minnesota.

Minnesota Department of Labor and Industry muab ntaub ntawv tso cai rau cov kws tsim ua vaj tse, cov kws tsim qauv vaj tse, cov kws tawm qauv rus tsev thiab cov kws teeb vaj tse. Ua ntej lawv muaj cai los mus ua lag luam rau hauv Minnesota, lawv yuav tsum muaj ntau ntawv tso cai. Yog koj ntiav ib lub chaw cog lus ua haujlwm uas tsis muaj ntaub ntawv tso cai, koj yuav tsis raug txais kev pab los ntawm Contractor’s Recovery Fund (Kob Nyiaj Pab Txhawb Kom Rov Rab Zoo Los Ntawm Lub Chaw Cog Lus Ua Haujlwm), uas muab nyiaj them rau cov neeg qhua uas raug puas tsuaj vim lub chaw cog lus haujlwm dag tias muaj ntaub ntawv tso cai ua haujlwm, tau dag lossis coj tsis ncaj ncees.

Kev kos npe rau daim ntawv cog lus

Ua ntej koj kos npe rau ib daim ntawv cog lus, koj yuav tsum ua tib zoo nyeem cov ntaub ntawv kom nkag siab zoo tso. Yog koj tsis nkag siab cov ntsiab lus haud daim ntawv koj yuav tau nug.

Saib xyuas kom daim ntawv cog lus hais txog cov haujlwm uas yuav tsum ua kom tiav, cov ntaub ntawv qhia siv cov khoom, tus nqi cog lus tag nrho lossis xam tus nqi li cas.

Kev daws ib qho teeb meem lossis ib qho tsis txaus siab

Hu rau Department of Labor and Industry’s Construction Codes and Licensing’s Enforcement Services tus xov tooj yog (651) 284-5069 yuav tham txog koj qhov teeb meem nrog ib tug kws tshawb nrhiav qhov tseeb uas yuav muab cov lus qhia txog yuav daws cov teebmeem kev tsis haum xeeb no li cas. Yog tias daws tsis tau cov teeb meem ua muaj, koj yuav tsum sau ib daim ntawv tuaj rau tsoov fwv lawv mam li taug tuaj mus saib xwm txheej yog li cas.

Hu rau Construction Codes and Licensing’s Enforcement Services tus xov tooj yog:

Xov tooj: (651) 284-5069

Xov tooj xa ntawv: (651) 284-5749

E-mail: DLI.Contractor@state.mn.us

Kob Nyiaj Pab Txhawb Kom Rov Rab Zoo Los Ntawm Lub Chaw Cog Lus Ua Haujlwm

Lub hom phiaj ntawm Kob Nyiaj Pab Txhawb Kom Rov Rab Zoo Los Ntawm Lub Chaw Cog Lus Ua Haujlwm yog them cov nyiaj rov qab rau cov neeg qhua uas raug puas tsuaj vim lub chaw cog lus haujlwm dag tias muaj ntaub ntawv tso cai ua haujlwm, tau dag lossis coj tsis ncaj ncees, hloov kho kob nyiaj lossis tsis ua raws li cog lus. Txhua tus uas ua haujlwm pab mus rau suam no uas muaj ntaub ntawv tso cai yuav tsum them ib co nqi rau kob nyiaj no.

Cov nyiaj uas muab los mus them ib leeg ib tus thaud ib tus uas ua hauj lwm tuaj kho koj tsev uas muaj ntaub muaj ntawv tabsis ua tsis raws kev cai yog $75,000. Yog thaum muaj coob tus foob tus neeg uas tuaj kho tsev/ua haujlwm rau koj lawm, cov nyiaj ntawv yuav muab coj los faib rau cov uas foob ntawd . Thaum yog li no lawm ces,koj yuav tsis tau tas nrho cov nyiaj uas los mus pab kho koj vim nws ua tsis raws kev raws cai. Qhov yuav pab tau koj zoo tshaj mas, koj yuav tsum kom tus neeg tuaj ua huajlwm kho koj tsev ntawd yuav tsum muaj Kev Pov Hwm rau qhov uas nws tuaj kho ntawd. Daim ntawv Pov Hwm ntawv yuav pab tiv thaiv koj thaum tus neeg ntawv tuaj ua haujlwm kho koj vaj koj tsev lawm.

Ib txoj kev yog ntaiv ib tus neeg soj ntsuam kom nws tuaj pab sau tseg tej khoom thiab tej yam uas puas lawm tej nag xob nag cua. Cov kws soj ntsuam no yuav ua tus cev ncauj cev lus ntawm koj thiab lub txhab uas koj yuav Kev Pov Hwm thiab thaud kawg yog hais rooj plaub yeej lawv kuj tau ib feem ntawm cov nqe uas lub txhab Kev Pov Hwm ntawv muab rau koj. Koj tsis tas ua haujlwm nrog tus kws pab kho soj ntsuam no.

Ua ntej koj yuav ntiav ib tug kws pab kho soj ntsuam

 • Saib koj zoo saib seb nws puas muaj ntaub ntawv tso cai ua haujlwm lossis puas raug rau txim dab tsi los ntawm qhov siv Daim Ntawv Tso Cai lossis hu xov tooj rau peb Lub Chaw Pab Cuam Neeg Qhua rau ntawm tus xov tooj 1-800-657-3602 (nyob sab nrauv lub nroog) lossis 651-539-1600.
 • Tau ib daim ntawv cog qhia meej txog txhua yam nqi.
 • Txiav txim siab seb koj tus neeg pab no puas pab koj tau zoo txog kev them cov nqi.

Zam cov neeg pab uas yog cov:

 • Hais tias nws yog ib tug neeg ua haujlwm rau tsoom fwv
 • hais tias txoj cai yeej kom yuav tsum yuav yam
 • Siv lub tswv yim yuam tus nqi siab
 • Tsis kam lees sau ib daim ntawv cog lus

Ceev faj thiab tsis txhob siv tej uas dag thiab ntxias ua tsis muaj tseeb

Cov neeg ntxias noj ntxias haus yuav nkag tuaj mus rau ntawm ib qhov chaw uas raug puas tsuaj thiab tuaj khob qhov rooj. Cov neeg ntxias noj ntxias haus yuav nkag tuaj mus rau ntawm ib qhov chaw uas raug puas tsuaj thiab tuaj khob qhov rooj  hais tias yuav muaj kev pab rau lawv. Thaum raug kev puas tsoos lawm, tus uas rau kev txom nyeem yeej xav kom lub neeg rov zoo li qub thiab xav tsim kho dua tshiab. Koj tuaj yeem pov thaiv koj tus kheej kom txhob raug ntxias noj ntxias haus thiab muab kev pov thaiv rau tus kheej thiab tshawb nrhiav cov tuam txhab uas koj ib txwm yeej tau ua haujlwm nrog lawm:

 • Xyuas seb puas muaj ntaub ntawv kawm tiav raug cai
 • Koj yuav tsum nkag siab cov ntsiab lus ntawm daim ntawv cog lus ua ntej yuav kos npe.
 • Yuav tsum muab txhua yam tham uas pom zoo sau tseg rau haud ntaub ntawv
 • Hais thiab nrhiav kom tau ntau lub chaw haujlwm kom xav tuaj piav seb yog kho ib yam no tas pestsawg ua ntej koj xaiv tus uas koj xav kom pab koj
 • Siv daim ntawv rhov nyiaj thiab sau check rau lawv xwb, tabsis txhob maj them ua ntej lawv li haujlwm tiav.2]
 • Tsis txhob kos npe rau cov ntaub ntawv Pab kev pov hwm uas tsis tau sau dab tsi rau li
back to top