skip to content
Primary navigation
Feature image for

Lacagta Maqan

Waxa dhici karta inaanu hayno wax aad leedahay.

Dadka raadka lacagtoodu ka lunto ama hanti maaliyadeed sababtoo ah beddelka cinwaanka, dhimashada, ama ilow cad oo keliya. Sidii qayb hawl galkayaga ah si aanu u ilaalino macaamiishayada, Ganacsiga waxaa ka go’an reer Minnesota in dib loogu soo celiyo lacagta ka luntay.

Sanad kasta, Ganacsigu waxa uu helaa malaayiin doolar hantida aan la sheegan ah oo ka timid ganacsiyada iyo ururada ee lumay xidhiidhkii mulkiilayaasha. Waaxdayada waxay masuul ka tahay ilaalinta maaliyada ama hantida ilaa uu sheegto mulkiilaha xaqa u leh ama dadka dhaxlayaa.

Waxa Maqan Lacag

Hantida waxaa looga fekeraa mid aan la sheegan haddii ay hayso ganacsi ama urur aan la xidhiidhin mulkiilaha tiro sanado ah. Noocyada guud ee hantida aan la sheegan waxaa ka mid ahaan kara:

  • Kootooyinka bangiga aan shaqayanayn
  • Jeegag aan lacag cadaan ah loo beddelin
  • Mushaharo aan la sheegan
  • Sanduuqa baanka laga kiraysto oo alaabta qaaliga ah lagu rito  
  • Sheegashada lacag bixinta caymiska ama dheefaha
  • Saamiyada ama daynta

Sharci ahaan, shirkadaha caymiska, ama ganacsiyada kale waa inay isku dayaan inay la xidhiidhaan mulkiilaha marka ay u muuqato in laga tegay. Haddii mulkiilahu aanu ka jawaabin, hantida waxaa looga fekeraa mid laga tegay. Ganacsiyada iyo ururada waxaa sharcigu uga baahanyahay in dib loo eego diiwaanadooda hantida aan la sheegan oo ay uga warbixiyaan Waaxda.

Ganacsigu waxa uu masuul ka yahay ilaalinta maaliyadahan marka si joogta uu isugu dayayo inuu helo mulkiilaha hantida aan la sheegan ilaa uu sheegto mulkiilayaasha xaqa u leh ama qofka dhaxlayaa

Sheego Hantidaada

Marka loo isticmaalayo Lacagta Maqan in lagu sheegto hanti, mid ka mid ah ikhtiyaarada soo socda ayaa u muuqan kara inuu bilaabo sheegashada:

  • Isticmaal Daabacad: Doorashadan waxay kuu oggolaataa inaad daabacdo foomka sheegashada
  • Daabac oo Boosta ku dir: Ikhtiyaarkan waxa uu u oggolaadaa barnaamijka Hantida aan La sheegan inuu daabaco foomka sheegashada oo uu boosta ugu diro cinwaanka aad siiso.

Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa bilowga nidaamka sheegashada addoo buuxinya oo soo gudbinaaya foomka sheegashada. Wixii wakhtiga habboon ee nidaamsan, fadlan dib u eeg foomka sheegashada iyo   caddaymaha loo bahanyahay si loo hubiyo in aad bixinayso dhammaan macluumaadka lama huraanka ah ee nidaaminta lacag bixinta. 

Sheegashooyinka fagas lagu diro ama warqad sawir ah lama aqblo dhammaan sheegashooyinka waa in si buuxda loogu dhammaystiraa saxeexyada nootaayada leh.

Haddii caddaymaha loo baahanyahay aan lagu darin foomka sheegashada, barnaamijka Hantida aan la sheegan waxay soo diri doontaa warqad codsanaysa caddaymaha maqan, taas oo keeni doontaa wakhiga habbaynta oo dheeraada.

Si loo hubiyo nidaam wakhti habboon, loo hubsado in foomamka sheegashadu ay u dhammaystiranyihiin si buuxda, nootaayo lagu qoray, ay leeyihiin dhammaan saxeexyada asalka ah, oo ay la socdaan dhammaan warqaddaha loo baahanyahay. Sheegashooyinka fagas lagu diro ama warqad sawir ah lama aqblo, fadlan hubso inaad boosta ku soo dirto sheegashooyinka la dhammaystiray ee asalka ah cinwaanka foomka ku yaala

Haddii aad war naga maqli waydo anaga ka dib 90 maalmood, fadlan dareen xoriyada aad nagu soo wacdo 651-539-1545.

back to top
mn register to vote