skip to content
Primary navigation
Feature image for

Tswj koj tus kheej txog kev siv nyiaj kom zoo (Credit)

Xyuas koj Daim Ntawv Teev Num Ntsig Txog Kev tiv nuj tiv nqi

ua neej nyob yuav tsum tau taub txog kev txuag thiab siv nyiaj. Nws muaj ntau txoj hau kev ua yuav txuas tau koj lub koob npe txog kev siv thiab txais nyiaj yav dhau los—Yog kev tiv thiab nuj nqe zoo yag tag los lawm, kev yuav vaj tse, tsheb thiab lwm yam yuav yooj yim dua. Txawm li cas los xij qhov tseem ceeb ces yuav tsum nkag siab tias qhov kev ntseeg tau no hais kev them nqi thiab kev txais nyiam yav tag los cuam tshuam rau koj li cas. Nco ntsoov lub nra poob rau koj lawm hais txog qhov tias yus yuav txuag yus lub koob lub npe hais txog kev them nqi, kev txais nqi, thiab kev siv nyiaj txaig.

cov ntaub ntawv uas qhia txog koj kev them nqi, siv nyiaj, thiab txais nyiaj, muab pub dawb rau koj xwb!

Cov neeg qhua yuav tsis tau them cov nqi rau lawv daim ntawv qhia txog kev ntseeg ntawm lawv tus kheej. Txhua lub tuam txhab sau cov ntaub ntawv ntsig txog koj keeb kwm siv nyiaj nyob thoob lub teb chaws yuav tsum muab daim ntawv sau tseg kev ntseeg tau ntawm tus kheej pub dawb raws li thov, ib zaug hauv 12 lub hlis. Nco ntsoov tias qhov no yog pub dawb xwb—tsis txhob poob nyiaj rau cov kab sab email lawv xa tuaj dag lossis cov xov xwm tshaj tawm tias yuav tsum tau them nqi thiaj tau daim ntawv sau tseg kev ntseeg ntawm tus kheej. Mus saib hauv AnnualCreditReport.com.

Vim li cas thiaj saib xyuas daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej?

Kev soj qab xyuas koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej yog ib qho tseem ceeb vim kev txiav txim siab tam sim no yog saib raws qhov koj tswj xyuas koj cov nyiaj li cas. Yuav ua kom tus qhab nia ntawm qhov kev ntseeg zoo yog saib raws li cov ntaub ntawv raug zoo, koj yuav tsum saib xyuas koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej txhua xyoo los ntawm peb lub chaw tsim ua daim ntawv sau tseg kev ntseeg tus kheej.

Thiab, kev kuaj xyuas koj daim ntawv sau tseg txog kev siv nyiaj ntawm tus kheej yog ib txoj hau kev pov thaiv koj tus kheej tau zoo tshaj plaws kom txhua yam ntawm koj txhob raug nyiag tau. Txhua tus neeg Meskas yuav tau soj qab xyuas lawv daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej seb puas muaj yam yuam kev thiab tsis raug tso cai siv, koj tuaj yeem thov theej daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej hauv txhua xyoo los ntawm peb lub chaw sau daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej hauv lub teb chaws: Equifax, Experian, thiab TransUnion, at AnnualCreditReport.com.

Yog koj pom tias muaj ib qho yuam kev rau hauv koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej , hu rau lub chaw sau daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej. Yuav tsum raug tshuaj ntsuam xyuas thiab teb rau koj hauv lub sijhawm 30 hnub txij hnub koj ceeb toom rau lawv.

Kawm Kom Paub Ntau Ntxiv Txog Daim Ntawv Sau Tseg Txog Kev Ntseeg Ntawm Tus Kheej

Kev Pab Tswv Yim Txog Kev Ua Kom Muaj Kev Ntseeg Tau Zoo

Cov neeg yuav tsev ntau leej tshuv nuj nqi ntau tuaj yeem nrhiav kev pab tswv yim txog kev qiv txais nyiaj raws li qhov yog ib tug neeg ua lag luam nyiaj poob tag. Muaj ntau cov chaw muaj koob nrov npe tuaj yeem pab cov neeg yuav tsev kom lawv them cov nuj nqi tau, nws kuj muaj cov tuam txhab ntau zuj zus los pab rau cov neeg yuav tsev uas raug txom nyem tiv nuj nqis.

Kev pab txo cov nuj nqi los ntawm kev cog lus lossis kev npaj them cov nuj nqi uas raug tus nqi siab (ntau puas lossis ntau txhiab daus las) yuav tsum yog ib tug chij liab rau cov neeg yuav tsev. Kev xaiv cov kev pab tswv yim yuam kev txog kev qiv txais nyiaj tuaj yeem ua rau koj muaj teeb meem txog nyiaj txiag.

Xeev Minnesota Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam yeej tshuaj xyuas ob hom neeg qiv txais nyiaj ua lag luam:

 • Credit Service Organizations (Cov Koom Haum Pab Cuam Cov Ntaub Ntawv Kev Ntseeg Tus Kheej)
 • Debt Management Companies (Cov Tuam Txhab Tswj Xyuas Nuj Nqi)

Kawm Kom Paub Ntau Ntxiv Txog Kev Pab Tswv Yim Ua Kom yus muaj keeb keeb txog siv nyiaj txiag zoo

Cov Neeg Dag Noj Dag Haus Tuaj Sau Cov Nuj Nqi

Lub chaw Department of Commerce muaj cov lus qhia pab zoo rau cov neeg nyob hauv Minnesota thiaj zam tsis raug poob nyiaj rau cov neeg dag noj dag hauv tuaj sau cov nuj nqi:

 1. Hu xov tooj tuaj rau peb ua ntej. Tsis txhob xa nyiaj mus rau tus neeg tuaj sau koj cov nuj nqi uas koj ntseeg tias yog tus neeg dag noj dag haus thiab hu xov tooj mus qhia Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam kom lawv saib seb puas muaj tus neeg no tiag, puas yog ib lub chaw muaj ntaub ntawv tso cai los sau cov nuj nqi.

 2. Pov thaiv koj tus kheej ntiag tug. Tsis txhob muab koj tus kheej ntiag tug cov ntaub ntawv nyiaj txiag qhia rau lwm tus neeg.

 3. Pov thaiv koj cov nyiaj. Nug koj lub tuam txhab nyiaj kom teeb qhov ceeb toom rau ntawm koj tus as qhauj (ntau zaus cov neeg dag noj dag haus no muaj ib tug neeg qhua cov ntaub ntawv hauv tuam txhab nyiaj ua ntej lawv yuav pib ua phem).

 4. Zam tsis txhob siv lub phony sib hu.  Yuav tau ceev faj txawm tias muab tsis tau cov nuj nqi lossis tsis tau txais ntaub ntawv dab tsi los xij. Nug cov neeg hu tuaj kom tsum tsis txhob hu tuaj lawm thiab rau npe siv qhov National Do Not Call Registry (Tsis Txhob Hu Tuaj Hauv Tebchaws) lossis hu rau 888-382-1222.

 5. Kev Sib Cav Yuam Kev. Yog tseem tsis tau lees tias cov nuj nqi yog li cas, hu rau cov neeg uas ua txoj haujlwm no los saib xyuas qhov tsis raug rau ntawm koj daim ntawv sau tseg kev ntseeg ntawm tus kheej xws li: tus tswv sau cov nuj nqi; tus tswv nqi lossis lub tuam txhab los daws cov as qhauj uas tsis raug daws; thiab lub chaw saib xyuas cov ntaub ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej. Sau ib tsab ntawv thiab muab cov ntaub ntawv ua pov thawj rau koj qhov teeb meem. Federal Trade Commission (Tsoomfwv Pab Pawg Saib Xyuas Kev Lag Luam) pab qhia lwm cov ntaub ntawv ntxiv rau daim ntawv teev yuam kev no.

 6. Paub txog koj cov cai. Saib xyuas Txoj Cai Kev Sau Cov Nuj Nqi Kom Ncaj Ncees ntawm Tsoomfwv (FDCPA), muaj cov cai rau cov chaw sau nuj nqi thiab txwv tsis pub muaj kev raug ua phem. Lub chaw FDCPA raug tswj xyuas los ntawm FTC thiab yuav tsum tau hais qhia txog qhov ua txhaum cai. Cov neeg sau nuj nqi: 

  • Txhob sau daim ntawv thov cov nqi them rov qab cuav lossis tsis muaj tseeb. 

  • Tsis tso cai hawv, hais lus lossis ua rau pom, lossis siv cov lus phem lossis siv cov lus thuam. 

  • Tsis txhob tham txog cov neeg qhua cov as qhauj yog tsis raug tso cai los ntawm cov neeg thib peb. 

  • Tsis txhob hais lossis yuam kom cov neeg qhua them cov nuj nqi uas lawv tsis them tag rau kis uas sau daim ntawv kev ntseeg tus kheej tsis raug.

  • Yuav tsum tshuaj xyuas txog qhov tsis pom zoo nrog cov nuj nqi tshaj.

back to top
mn register to vote