skip to content
Primary navigation
Feature image for

Pab Kas Phais Rau Cov Neeg Xauj Tsev

Pab Kas Phais Rau Cov Neeg Xauj Tsev Yog Dab Tsi? Pab kas phais rau cov neeg xauj tsev yuav pab pov thaiv kev puas tsuaj lossis raug ploj rau tus kheej cov khoom muaj nqi, thiab tuaj yeem pab kho thaum muaj ib tus neeg raug mob ntawm koj lub tsev. Cov nqi pab kas phais rau cov neeg xauj tsev yog thaj tsam $15 thiab $30 toj ib lub hlis nce raws li thaj chaw thiab qhov loj ntawm lub tsev xauj thiab cov cai ntawm tus tswv yuav pab kas phais.

Puas Xav Yuav lossis Tsis Xav Yuav?

Raws li txoj cai pab kas phais, koj yuav tsum ntsuam xyuas cov txiaj ntsig pov thaiv rau ib tus neeg. Kev pov thaiv rau koj tus tswv tsev tsuas yog pov thaiv qhov raug ua puas rau lub tsev xwb. Txawm li cas los xij, yog koj xav pov thaiv koj tus kheej cov khoom siv, koj tuaj yeem yuav cov pab kas phais rau cov neeg xauj tsev.

Hauv kis them ntxiv rau tus kheej cov khoom siv, qee cov pab kas phais kuj pov thaiv cov nqi noj nqi haus yog koj chav tsev lossis lub tsev puas nyob tsis tau lawm. Cov neeg feem ntau tsis yuav hom pov thaiv no vim lawv nkag siab yuam kev tias tus tswv/tus tswv tsev yeej muaj pab kas phais pov thaiv rau tej yam puas tsuaj no lawm. Qhov no yeej tsis tshua tshwm sim uas cov tswv tsev tsuas muaj pab kas phais rau lub tsev xwb, tab sis tsis muaj pab kas phais rau tus neeg xauj tsev cov khoom siv ntiag tug.

Yog koj nyob nrog cov phooj ywg ua ke, txhua tus neeg xauj tsev nyob yuav tsum nyias muaj nyias pab kas phais pab them nyiaj rau lawv tus kheej cov khoom siv ntiag tug vim qee cov pab kas phais tsuas pab them rau ib tug neeg xauj tsev raws li hais tseg rau ntawm daim ntawv xauj tsev nyob.

Hom Xaiv Pheej Yig

Cov pab kas phais rau cov neeg xauj tsev muaj ob hom kev pab them: pab them rau tus kheej ntiag tug cov khoom siv thiab tus kheej lub cev. Cov nyiaj pab kas phais rau tus kheej ntiag tus cov khoom siv yog them kho lossis hloov yam tshiab yog raug puas tsuaj, raug rhuav tshem, lossis raug nyiag.
Pab kas phais tus kheej lub cev yog pab them ib co nqi lossis kev foob vim raug mob rau lwm tus neeg lub cev lossis ua rau yam khoom puas los ntawm ib qho xwm txheej rau ntawm lub chaw ntawm tus neeg yuav pab kas phais.

Hom Twg thiaj li Phim rau Koj?

Muaj ob hom pab kas phais rau cov neeg xauj tsev:

  • The Broad Form pab them rau tus kheej ntiag tug cov khoom rau kis hluav taws kub hnyiab lossis raug tub sab nyiag. Qhov noj yog hom pab kas phais rau cov neeg xauj tsev uas nquag yuav. Hom pab kas phais pov thaiv no muaj xws li kev puas tsuaj los ntawm hluav taws kub hnyiab, xob tua, foob pob tawg, pa taws, kev ua phem, tub sab tub nyiag thiab puas tsuaj los ntawm dej nyab rau cov khoom. Qhov no yog hom pab kas phais rau cov neeg xauj tsev uas nquag yuav.
  • Hom Pab Kas Phais Pov Thaiv Ntau Yam muaj ntau hom pab kas phais pov thaiv ntau yam, tshwj tsis yog tsis muaj nyob rau hauv qhov pab kas phais no. Kev xav txog hom pab kas phais pab them nyiaj, cov nqi pab kas phais no yuav siab dua. Thaum xaiv koj daim ntawv foos, yuav tsum xav txog thaj chaw nyob thiab. Yog koj nyob hauv ib thaj chaw uas raug nag xob nag cua xws li hurricanes, kev yuav hom pab kas phais pab them nyiaj yam no thiaj li pab them tau kev puas tsuaj los ntawm cov nag xob nag cua no tau.

Lwm Yam Kev Pab Them Nyiaj Ntxiv

Yog koj muaj tej yam khoom muaj nqi tshwj xeeb xws li nyiaj kub lossis khoom qub khaws tseg, tej zaum koj yuav tau yuav pab kas phais ntxiv thiaj li pab them tau. Koj lub pab kas phais tuaj yeem pab koj xav seb puas tsim nyog yuav pab kas phais rau tus neeg caij tsheb.

Tus Nqi Nyiaj Ntsuab Tiag piv rau Cov Nqi Raug Hloov

Ib yam tseem ceeb tshaj plaws thaum nrhiav yuav pab kas phais rau cov neeg xauj tsev yog tus nqi nyiaj tshuab tiag piv rau cov nqi raug hloov. Nws yuav tsis cuam tshuam rau koj cov nqi pab kas phais hauv lub sijhawm luv, tab sis yuav ua rau muaj qhov sib txawv ntau heev rau hauv koj cov nqi thov them rov qab.

Tus nqi nyiaj tshuab pab them tiag yuav raug them kom ntau ib yam raws li tus nqi yam khoom rau koj rau thaum lub sijhawm thov cov nqi, lov rau koj cov nqi uas koj yuav tau them. Qhov tseem ceeb ces yuav tau xam tus nqi poob nqi thaum txiav txim xaiv hom pab kas phais pab them. Piv txwv, yog koj lub mloog suab nkauj uas koj yuav tsib xyoos dhau los poob ua ntej thov hais cov nqi, lawv tsuas them cov nqi rau koj raws li tus nqi tam sim no xwb. Qhov no tej zaum koj yuav tau txais cov nqi tsawg dua qhov koj xav tau.

Tus nqi yuav yam khom tshiab pauv hloov, los yog them kom puv tus nqi yuav lub mloog nkauj tshiab raws li tus nqi koj xa mus. Tus nqi tam yuav raug nyiaj ntau dua tus nqi yuav khoom hloov rau, koj yuav tau txais cov nyiaj them raug raws li koj yam khoom.

Txhua Tus Neeg Puas Yuav Tsum Tau Yuav Pab Kas Phais Rau Tus Neeg Xauj Tsev?

Qhov zoo tshaj plaws ces koj yuav tsum muab pab kas phais pab them rau koj tus kheej thiab cov khoom siv. Yog ib tug menyuam kawm ntawv qeb siab uas muaj hnub nyoog qis dua 26 xyoos tau tso npe kawm thiab nyob hauv lub tsev so hauv tsev kawm ntawv, tej zaum tus menyuam kawm ntawv no yuav muaj pab kas phais pab them rau hauv nws niam thiab txiv cov pab kas phais yog tus tswv tsev lossis tus neeg xauj tsev. Txawm li cas los xij, yog tus menyuam tsis nyob hauv tsev kawm ntawv, tej zaum niam thiab txiv cov pab kas phais yuav tsis pab pab them rau cov khoom siv ntiag tug lossis tsuas pov thaiv rau ib feem ntawm yam raug ua ploj xwb. Niam thiab txiv cov pab kas phais tsuas pab them ib tug menyuam tau 10% xwb. Yuav tau saib ntau lwm txog koj cov pab kas phais nrog lub chaw pab kas phais.

Lwm Feem Txiaj Ntsig ntawm Cov Pab Kas Phais Rau Cov Neeg Xauj Tsev

Thaum hais qhia txog ib daim ntawv thov cov nqi them rov qab, lub tuam txhab pab kas phais yuav thov cov ntaub ntawv pov thawj yuav hom pab kas phais ntawd los ntawm tus neeg yuav pab kas phais. Hom pab kab phais pab them ntau yam khoom siv ntawm tus kheej ntiag tug muaj xws li tus nqi yuav, cov nab npawb hom khoom thiab cov nab npawb los rau ntawm yam khoom yeej txaus lawm. Qhov zoo tshaj ces yuav tsum tau yees duab lossis yees duab vis dis aus ntawm yam khoom siv thiab muab sau tseg thiab khaws cia zoo rau ntawm ib qhov chaw nyab xeeb, sab nrauv thaj chaw ntawd.

Thaum xam tias yuav raug nqi ntau npaum li cas, cov xauj tsev yuav tsum yuav cov pab kas phais raws li tus nqi kwv yees ntawm tus kheej cov khoom siv ntiag tug. Qhov nod yog cov nqi pab kas phais uas koj yuav tsum muab hloov rau cov khoom hauv koj lub tsev yog txhua yam raug puas tsuaj.

Yog ib tug menyuam kawm ntawv qeb siab tsis nyob hauv tsev kawm ntawv lossis ib chav tsev nrog ib tug lossis ntau tus menyuam kawm ntawv ua ke, lawv tuaj yeem yuav cov pab kas phais rau cov neeg xauj tsev ua ke. Qee hom pab kas phais yeej pov thaiv rau txhua tus neeg nyob ua ke hauv lub tsev nrog tus neeg yuav pab kas phais yog nws yog tus khub nyob ua ke. Tsis li ntawd ces txhua tus neeg laus xauj tsev ua ke nyias yuav tsum yuav nyias cov pab kas phais.

Ib lub tswv yim zoo tshaj plaws rau tus neeg xauj tsev uas tsis tau thov cov nqi them rov qab ntau ces yog hais kom tus tswv tsev teeb yam tiv thaiv neeg nyiag khoom lossis teeb cov koob yees duab rau sab hauv lub tsev xauj.

Hauv txhua kis, yuav tsum saib raws li koj cov kab phais tam sim no lossis hu rau koj lub chaw pab kas phais thaum txiav txim tias puas yuav los yog tsis yuav pab kas phais rau cov neeg xauj tsev rau ib tug menyuam kawm qeb siab uas tsis nyob hauv tsev lawm.

back to top
mn register to vote