skip to content
Primary navigation
Feature image for

Nyiaj Ploj

Tej zaum peb yuav muaj qee yam uas yog koj li.

Cov neeg uas tsis paub txog lawv cov nyiaj lossis cov khoom nyiaj txiag vim hloov chaw nyob, tag sim neej, lossis cia li tsis nco qab lawm. Vim yog ib feem ntawm peb lub luag haujlwm los pov thaiv cov neeg qhua, Lub Chaw Lag Luam tau cog lus los pab saib xyuas cov nyiaj ploj ntawm cov neeg nyob hauv Minnesota.

Txhua xyoo, Lub Chaw Lag Luam tau txais nyiaj ntau lab daus las uas tsis muaj cov tswv nyiaj los lees nqa los ntawm cov chaw ua lag luam thiab cov tsev ua haujlwm vim nrhiav tsis tau lawv lawm. Peb Lub Tsev Haujlwm yeej pab pov thaiv cov nyiaj thiab cov khoom muaj nqi no cia kom mus txog thaum cov tswv tiag lossis cov muaj cai txais cov khoom no rov qab tuaj hais.

Dab tsi yog ploj lawm nyiaj

Yam khoom tsis muaj tswv no yog ib yam uas lub lag luam lossis lub koom haum muab khaws cia vim nrhiav tsis tau tus tswv lawm tau ntau xyoo thiab tsis pom lossis tsis paub xyo tus tswv ntawd mus twg lawm. Hom khoom uas tsis muaj tswv muaj xws li:

  • Cov as qhauj nyiaj hauv lub tuam txhab nyiaj uas tsis siv lawm
  • Cov nyiaj tshev uas tsis tus tswv tsis tau coj mus pauv
  • Cov nqi dag zog uas tus tswv tsis mus nqa
  • Cov nyiaj txuag tseg rau hauv lub tub rau nyiaj 
  • Cov nyiaj pov hwm
  • Cov nyiaj nqis peev ua lag luam lossis cov nyiaj ntawv qiv txais

Raws li txoj cai, cov tuam txhab nyiaj , cov tuam txhab pov hwm, lossis lwm cov chaw ua lag luam yuav tsum hu rau tus tswv khoom los yog tus tswv nyiaj thaum pom tshwm sim tias tsis raug quav ntsej txog cov nyiaj no lawm. Yog tus tswv tsis teb, yam khoom no yuav yog yam khoom raug tso tsis quav ntsej txog lawm. Raws li txoj cai lij choj yuav tsum tau saib xyuas cov ntaub ntawv teev tseg txog yam khoom uas tsis muaj tswv tuaj nqa thiab daim ntawv teev num txog cov khoom ntawm cov chaw ua lag luam thiab cov chaw ua haujlwm.

Qhov chaw lag luam yuav pab tswj xyuas cov nyiaj no thaum tseem nrhiav cov tswv khoom kom mus txog thaum nrhiav tau cov tswv khoom tiag lossis lawv cov neeg muaj cai txais qhov khoom. 

Kev Thov Hais Koj Qhov Khoom

Thaum siv qhov Cov Nyiaj Ploj los txheeb aws qhov khoom, yuav tsum muaj ib ntawm ntau yam uas pom haud qab no thiaj li pib qhov kev hais yam khoom no los:

  • Tus Neeg Siv Sau:  Qhov no yuav pub koj sau rau daim ntawv foos thov txheeb xyuas.
  • Sau & Xa Mus:  Qhov kev xaiv no pub Lub Chaw Saib Xyuas Yam Khoom Uas Tsis Muaj Tswv Tuaj No sau rau daim ntawv foos txheeb xyuas thiab xa nws mus rau koj qhov chaw nyob.

Koj kuj tuaj yeem pib sau daim ntawv thov txheeb aws cov nyiaj thiab xa mus. Yuav ua kom raug saib xyuas ncav sijhawm, thov saib daim ntawv foos txheeb xyuas cov nyiaj thiab yuav tsum muaj cov ntaub ntawv  koj yuav tsum muab txhua yam ntaub ntawv tseem ceeb txheeb aws txog cov nyiaj no xa mus kom tag. 

Yuav tsis kam lees saib xyuas cov ntaub ntawv txheeb xyuas cov nyiaj uas raug muab theej tawm thiab muab xa hauv xov tooj mus thiab yuav tsum sau kom txhij txhua rau cov ntawv foos thiab kos npe rau.

Yog tsis muaj cov ntaub ntawv xav tau xa mus nrog daim ntawv foos txheeb xyuas cov nyiaj, Lub Chaw Saib Xyuas Cov Nyiaj Uas Tsis Muaj Tswv Tuaj Nqa yuav xa ib sab ntawv tuaj thov cov ntaub ntawv uas tsis muaj txaus ntawd, qhov no tej zaum yuav ua rau siv sijhawm txiav txim ntev mus ntxiv.

Yuav ua kom txiav txim ncav sijhawm, yuav tsum sau cov ntawv foos txheeb xyuas cov nyiaj kom tiav, ntaus lub cim rau, kos npe rau txhua daim qauv ntawv, thiab xa nrog txhua cov ntaub ntawv mus. Tsis kam lees txais cov ntaub ntawv foos txheeb aws cov nyiaj uas muab theej xa mus lossis muab xa hauv xov tooj mus, thov muab tag nrho cov ntaub ntawv qauv xa mus raws li qhov chaw nyob ntawm daim ntawv foos txheeb xyuas cov nyiaj.

Yog koj tsis hnov peb teb rov qab tuaj rau koj tom qab lub sijhawm 90 hnub, thov tsis txhob me siab hu xov tooj mus rau peb ntawm 651-539-1545.

back to top
mn register to vote