skip to content
Primary navigation
Feature image for

Koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej

Koj yuav tsum xav tias ib daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej yog tus kheej daim ntawv sau tseg txog cov kev nyiaj txiag. Ib daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej muaj xws li qhov chaw koj nyob, koj nquag them cov nqi li cas, thiab puas muaj cov ntaub ntawv hais txog qhov koj raug rau txim xws li raug ntes lossis raug foob tias ua lag luam nyiaj poob tag rau yav dhau los. Yog qhia rau koj cov tswv nqi tias koj yeej them koj cov nqi ub no raws lub sijhawm.

Yog koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej raug hais qhia rau daim ntawv, koj tus qhab nia kev ntseeg tau yuav yog tus qhab nia ntawd. 

Ib tug qhab nia kev ntseeg tau yog qhov uas koj muaj kev ntseeg tau hauv yav dhau los thiab “muaj kev ntseeg tau feem nyiaj txiag” — yob ib qho hais txog qhov koj them koj cov nuj nqi rov qab tau zoo li cas.  Tus nab npawb no raug xam los ntawm tus qauv xam ntawm cov tuam txhuab sau daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej. Nws muab ntaub ntawv qhia rau cov tswv nqi, cov chaw muag pab kas phais, thiab cov tswv num los tshuaj ntsuam xyuas koj daim ntawv thov qiv txais nyiaj yuav pab kas phais, qhov kev ntiav ua haujlwm lossis cov nyiaj them yuav tsev. Koj tus qhab nia ntawm kev ntseeg tus kheej tsis raug muab tso rau hauv daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej, tab sis yuav raug xam tus nqi los ntawm lub chaw saib xyuas kev qiv nyiaj. Cov qhab nia ntawm kev ntseeg tau muaj txij 200 txog 850.

Qhov tseem ceeb tshaj ces koj yuav tau nquag saib xyuas koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej seb puas raug thiab yog muaj tej yam yuam kev thiaj raug kho tau sai. Kev nkag siab txog koj tus qhab nia ntawm kev ntseeg tau yog muaj txiaj ntsig zoo heev vim muaj feem ntsig txog kev xam cov nyiaj paj rau koj them seb yuav raug ntau npaum li cas ntawm cov nyiaj qiv txais lossis nws yuav cuam tshuam li cas rau koj daim ntawv thov ua ib txoj haujlwm.

Kev tau txais koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej yog ua thov tau yooj yim thiab tau dawb xwb.

Koj tuaj yeem thov theej koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej tau dawb ib zaug hauv ib lub xyoos los ntawm peb (3) lub chaw xws li — Equifax, Experian, thhiab TransUnion. Cov neeg feem ntau yuav thov txhua txhua plaub lub hlis hauv lub xyoo los ntawm txhua lub chaw thiaj li paub tias lawv zoo li cas lawm. 

Annualcreditreport.com tsuas yog lub website uas koj thiaj thov daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej yog pub dawb xwb. Tsis txhob nkag siab yuam kev rau lwm cov ntaub ntawv tshaj tawm txog kev pab ua daim ntawv sau tseg pub dawb, tab sis qhov tseeb tiag yeej tau them nqi. 

Nco ntsoov daws cov teeb meem rau ntawm koj daim ntawv sau tseg.

Yog koj pom tias muaj ib qho yuam kev rau hauv koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej , hu rau lub tuam txhab sau daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej kiag tam sim ntawd. Koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv kho rau qhov tsis raug, xws li koj lub npe thiab qhov chaw nyob. Lub tuam txhab sau daim ntawv teev num yuav tsum tshuaj ntsuam xyuas rau hauv lub sijhawm 30 hnub.

Koj yuav tau saib xyuas tej yam haujlwm uas raug dag noj dag haus rau ntawm koj daim ntawv sau qhia tseg vim yog cov ntaub ntawv ntawm koj tus kheej ntiag raug nyiag. Yog koj pom cov as qhauj nyiag raug qhib ua koj lub npe:

 • Hais qhia rau tub ceev xwm thiab ceeb toom rau Federal Trade Commission (Tsoomfwv Pab Pawg Saib Xyuas Kev Lag Luam) tias muaj neeg nyiag tus kheej cov ntaub ntawv.
 • Xaiv cov as qhauj raug nyiam no thiab hu rau cov tuam txhab ua koj daim npav rho nyiaj kom lawv rov qab ua ib daim tshiab rau koj yog muaj neeg nyiag ua tsis zoo rau cov as qhauj.
 • Tso ib qho ceeb toom txog kev nyiag nyiaj thiab pov thaiv rau ntawm koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej nrog rau lub chaw saib xyuas kev siv nyiaj.

Muaj ntau txoj hau kev los tsim kho koj tus qhab nia ntawm kev siv nyiaj txiag tau.

 • Them koj cov nqi kom ncav sijhawm — yog them qeeb yuav ua rau koj li keeb kwm ntawm kev siv nyiaj poob qis.
 • Txwv tsis pub qhib cov as qhauj tshiab ntau tus — kev qhib cov as qhauj tshiab yeej pab kho tsis tau koj tus qhab nia kev ntseeg tus kheej tau.
 • Lub sijhawm ntev ntawm qhov ntseeg tau — Siv cov as qhauj kom ntev li ntev tau thiab yuav tsum siv txhuas txhua 6 lub hlis.
 • Them cov nuj nqi kom tshuav tsawg thiab ua kom cov nqi seem tsawg. Ib qho muaj feem rau koj tus qhab nia ntawm kev ntseeg tau yog saib raws cov nuj nqi uas tsis tau them.
 • Kuaj xyuas koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg tus kheej los ntawm thov dawb koj daim ntawv sau tseg txog kev ntseeg ntawm tus kheej thiab daim ntawv sau qhia tseg uas sau yuam kev.

Koj kuj tuaj yeem nrhiav kev pab kho koj qhov kev ntseeg kom tau zoo yog koj yeej zoo txaus lawm.

Yog koj them koj cov nuj nqi tau zoo lawm, muaj yam pab tau. Hauv Minnesota, lub chaw Lub Chaw Haujlwm Saib Xyaus Kev Lag Luam tsim ob hom tuam txhab los pab kho qhov kev ntseeg tau xws li: cov chaw saib xyuas kev ntseeg tau thiab cov tuam txhab tswj xyuas cov nuj nqi. Cov tuam txhab no yuav muab daim ntawv cog lus uas hais txog cov nqi thiab cov kev saib xyuas thiab lawv yuav tsum tso npe rau ntawm lub tsev haujlwm Lub Chaw Haujlwm Saib Xyaus Kev Lag Luam. Ua ntej kos npe rau ib daim ntawv cog lus nrog ib lub tuam txhab no, yuav tsum saib Ntawv Tso Cai ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Kev Lag Luam lub website seb nws puas muaj ntawv tso cai ua haujlwm.

Kuaj xyuas seb lub tuam txhab no puas yog lub chaw tswv cuab ntawm lub koom haum loj, xws li National Foundation for Credit Counseling lossis Financial Counseling Association of America. Cov tswv cuab ntawm cov koom haum loj no yog cov chaw ua haujlwm tsis vam nyiaj paj yeej muaj cov kws pab tswv yim txog feem nyiaj txiag thiab ua haujlwm tau ncaj ncees. 

Ua tib zoo xaiv ib lub tuam txhab ua haujlwm txog feem pab kho qhov kev ntseeg tau.

 • Yuav zam kom tsis raug thov txo cov nuj nqi sai lossis kev npaj them cov nuj nqi ua ke ntau.
 • Nco ntsoov tias qee cov chaw dag noj dag haus yuav siv ib lub koom haum pab dawb lub koob lub npe los sau koj cov nyiaj. Cov chaw saib xyuas txoj cai yeej txaus siab los zaum tham nrog koj txog kev siv nyiaj ntawm koj thiab pab koj npaj kob nyiaj siv.
 • Kev cog lus cuav, xws li hais tias yuav pab ua kom koj them koj cov nuj nqi tag sai, lossis cog lus tias yuav pab kho tus qhab nia tsis zoo ntawm kev ntseeg tus kheej tau kom zoo, yuav tsum yog cov chij liab.
 • Ua haujlwm nrog Minnesota ib lub chaw raug tso cai cov neeg ua haujlwm los teb koj cov nqe lus nug.
back to top