skip to content
Primary navigation
Feature image for

Kev txiav txim siab qiv nyiaj yuav tsev

Puas yog koj lossis ib tug neeg koj paub tab tom sab laj qiv nyiaj yuav tsev?

Kev qiv nyiaj yuav tsev kuj yog ib qho kev xaiv rau cov neeg laus uas khwv nyiaj tau tsawg thiab tsis txawm peem nyiaj txiag.  Txawm li cas los xij, hom kev qiv nyiaj yuav tsev no yeej yog ib co haujlwm nyuaj uas feem ntau yuav tsum tau sab laj txog cov nqi thiab feem muaj pheej hmoo tsis zoo.

Xeev Minnesota Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam xav kom cov tswv tswv ua tib zoo saib lawv hom kev xaiv thiab xyuas kom paub cov nqi thiab feem muaj pheej hmoo tsis zoo txog qhov thim yuav tsev ua ntej yuav txiav txim siab.

Kev nkag siab txog lub hauv paus kev thim yuav tsev

Kev thim yuav tsev yog ib hom nyiaj qiv txais tshwj xeeb rau cov tswv tsev muaj hnub nyoog 62 xyoos lossis siab dua tuaj yeem qiv txais nyiaj los them lawv lub tsev. 

Kev qiv nyiaj yuav tsev kuj ua rau cov tswv tsev muaj cai tau txais cov nyiaj ntsuab - los yog tag nrho cov nyiaj ua tib zaug them, cov nyiaj them ua hli lossis cov nyiaj them raws li qhov qiv txais. Nws raug hu ua “qiv nyiaj” yuav tsev vim koj tau txais cov nyiaj los ntawm tus neeg qiv txais nyiaj hloov rau qhov koj yuav tsum tau them. 

Txawm li cas los xij, yeej tseem muaj nyiaj paj rau ntawm cov nyiaj uas koj txais no, yog li ntawd cov nyiaj seem ntawm koj cov nyiaj qiv txais yuav nce siab zuj zus raws lub sijhawm.  Vim tias tus nqi no yog tus nqi ntawm koj lub tsev lov rau cov nyiaj koj tau txais los thiab cov nyiaj paj, koj lub tsev yuav muaj tus nqi tsawg dua yog piv rau koj cov nyiaj qiv txais siab dua.

Nrog rau ntawm qhov kev qiv nyiaj yuav tsev, yuav tsis them cov nyiaj qiv txais rov qab kom mus txog thaum tus neeg qiv txais nyiaj, tus neeg koom qiv txais nyiaj ua ke lossis tus txij nkawm tag sim neej, muag lub tsev lossis tsiv tawm mus ntawm lub tsev.  

Thaum lub sijhawm ntawd, tag nrho cov nyiaj seem ntawm cov nyiaj qiv txais yuav yog cov nuj nqi lossis tsis tau them nqi rau lub tsev uas tej zaum lub tsev yuav raug txhav rov qab. Feem ntau, yuav tsum muag lub tsev thiaj li muaj nyiaj los them taus cov nyiaj qiv txais. 

Nrog rau qhov kev thim yuav tsev no koj tseem yog tus tswv tsev, tsis yog tus neeg muab tsev rau xauj. Qhov no txhais tau tias koj yuav tsum tau them cov nqi se vaj tse, them cov nqi pab kas phais tsev thiab kho lub tsev kom zoo li qhov qub. Yog koj tsis them li ntawd, tus tswv qiv txais nyiaj tuaj yeem txiav txim koj tsis muaj nyiaj them cov nqi yuav tsev thiab tej zaum koj lub tsev yuav raug txhav rov qab. 

back to top
mn register to vote