skip to content
Primary navigation
Feature image for

Kev Pab Tswv Yim Qiv Txais Nyiaj

Cov neeg yuav tsev ntau leej uas tshuav nuj nqi feem ntau yeej tuaj nrhiav kev pab tswv yim txog lawv tej nuj nqi uas ntej mus cuag cov tuav plaub hais muab lawv cov nqi xuam mus. Txawm tias muaj ntau cov chaw muaj koob nrov npe tuaj yeem pab cov neeg yuav tsev kom lawv them cov nuj nqi taus, nws kuj muaj cov tuam txhab uas nrhiav kev txias cov neeg muaj nuj muaj nqi no noj raws li tsis raws kev raws cai thiab.

Yog tias lawv hais tias lawv pab txo tau cov nuj nqi kom nqi sai li sai tau lossis yog lawv yuav yuav nyiaj ntau ua ntej (ntau pua lossis ntau txhiab daus las), tej yam no yuav qhia hais tias tej zaum cov neeg no yuav tsis muaj pluaj siab pab tiag Yog tias koj xaiv tau yam kev pab uas tsis yog, tej no thaud kawg tseem ua rau koj poob nyiaj ntau heev thaib

Xeev Minnesota Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam yeej tshuaj xyuas ob hom neeg qiv txais nyiaj ua lag luam:

Credit Service Organizations (Cov Koom Haum Pab Cuam Kev Qiv Nyiaj)

Cov lag luam no, lawv sau nqi, muab kev qhia thiab pab tswv yim rau tus uas yuav mus txais nyiaj. Lawv pab kho koj lub koob lub npe ua qiv txais nyiaj yav dhau los, pab ua kom koj qiv tau nyiaj, thiab muab kev pab lossis qhuab qhia txog kev qiv txais nyiaj. Cov chaw ua haujlwm no yuav muab daim ntawv cog lus uas hais txog cov nqi thiab cov kev saib xyuas thiab lawv yuav tsum tso npe rau ntawm tsoom fwv Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam. Cov chaw uas ua haujlwm saib xyuas txog cov cai lij choj uas yog cov tseeb yuav muaj cov kws pab tswv yim zoo qhia koj txog kev siv nyiaj, txais nyiaj, tsis yog muaj cov uas hu neeg es piav txog xwb. Cov lag luam no yuav tsum muab kev saib xyuas qhia thiab pab koj koj ua ntej lawv hais kom koj them nqi rau lawv. Koj yuav tsis tau them tus nqi ua haujlwm tam rau hom kev pab no. Yog hais tias tus neeg twg tsis xav tau kev pab los nyob rua cov chaw ua haujlwm no, xws li chaw mus saib ntawv los yog chaw nrhiav kev pab, lawv kuj muaj ntau cov ntaub ntawv uas qhia txog kev txuag nyiaj thiab siv nyiaj. 1]

Debt Management Companies (Cov Tuam Txhab Tswj Xyuas Nuj Nqi)

Cov lag luam no kuj raug them ib co nqi rau qhov kev pab rau cov neeg qhua los ntawm kev pab npaj kob nyiaj npaj siv thiab qhov txais cov nyiaj los ntawm tus neeg qhua mus them rau cov tswv qiv txais nyiaj raws li qhov kev npaj txo cov nuj nqi. Cov tuam txhab nyob hauv Minnesota pab saib cov nuj nqi yuav tsum muaj ntaub ntawv tso cai los ntawm tsoom fwv Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam. Cov tuam txhab uas nyob sab nrauv lub xeev yeej muab kev saib xyuas zoo ib yam xws li Internet lossis chaw xa ntawv tsis tas yuav muaj ntaub ntawv tso cai. Yog koj xaiv siv ib lub tuam txhab nyob rau lwm lub xeev, koj yuav tsum hu rau lub chaw tsim txoj cai ntawm lub xeev ntawd kom lees paub txog daim ntawv tso cai ntawm lub tuam txhab no.

Ua ntej koj kos npe rau ib qho kev npaj txo cov nuj nqi, nco ntsoov nyeem daim ntawv cog lus thiab yuav tsum nkag siab tias qhov kev pab no ua haujlwm zoo li cas. Koj tseem yuav them koj cov nuj nqi, tab sis tau them tsawg dua rau lub tuam txhab tswj xuas nuj nqi, vim tau sib khom tus nqi nrog koj cov tswv nqi thiab tau npaj them koj cov nqi rau koj. Qhov zoo tshaj ua nrog ib lub chaw uas muaj ntaub ntawv tso cai hauv xeev Minnesota thiaj li muaj cov neeg ua haujlwm los teb koj cov nqe lus nug.

Hauv qee kis, cov chaw pab tswv yim txog kev qiv txais nyiaj rau neeg qhua kuj muab kev qhuab qhia rau lub tuam txhab tswj xyuas kev qiv txais nyiaj thiab muab kev qhuab qhia rau ib lub chaw saib xyuas kev qiv txais nyiaj.

Teeb meem nrog cov neeg dag tias "yog lub chaw ua haujlwm pab dawb"

Ntau cov chaw ua haujlwm pab saib xyuas txoj cai kev qiv txais nyiaj (siv ntau lub npe) yeej nyiam siv lub npe chaw ua haujlwm tsis vam nyiaj paj, txhais tias tej zaum lawv kuj yuav tus nqi tes ua ntej yuav muab kev pab. Dhau ntawd, muaj ntau qhov chaw pab kuj dag tias lawv yog ib lub koom haum uas pab dawb xwb tabsis thaum kawg kuj kom koj them lawv thiab. Ua ntej uas lawv tau cai los mus ua ib lub koom haum pab tuav tswv yim rau cov neeg muaj nuj muaj nqi, lawv yuav tsum muaj kev qhia txog kev cia nyiaj, kev siv nyiaj, thiab lwm yam uas hais txog txhab nyiaj. Cov neeg dag noj dag haus yuav xa ib co ntaub ntawv hais txog kev npaj nyiaj txiag tuaj rau koj thiab hu tias "kev qhuab qhia." Cov chaw saib xyuas txoj cai yeej txaus siab los zaum tham nrog koj txog kev siv nyiaj ntawm koj thiab pab koj npaj kob nyiaj npaj siv tshiab.

Yuav nrhiav ib lub chaw pab tswv yim muaj koob nrov npe tau li cas

Nug ntawm Xeev Minnesota Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam seb lub chaw saib xyuas kev qiv txais nyiaj puas tau tso npe raug raws cai lossis seb puas muaj ntaub ntawv tso cai ua lub tuam txhab tswj xyuas cov nuj nqi.

Nrhiav seb lub chaw pab tswv yim uas yog ib lub chaw tswv cuab ntawm lub koom haum loj xws li  National Foundation for Credit Counseling lossis  Financial Counseling Association of America.  Lub Tuam Txhab Ua Haujlwm Ua Ke Nrog cov chaw ua haujlwm no kom cov chaw tswv cuab ua haujlwm tau zoo thiab ncaj ncees thiab cov kws pab tswv yim txog kev qiv txais nyiaj tau txais kev cob qhia raug zoo.

Xaiv ib lub chaw ua haujlwm tam uas muab kev pab tswv yim pub dawb los tham nrog koj txog kev siv nyiaj ntawm koj, kev npaj kob nyiaj siv thiab pab koj tswj xyuas tus kheej cov nyiaj txiag. Kev hu xov tooj mus lossis siv Internet mus tso npe rau qhov kev pab tswv yim txog kev qiv txais nyiaj lossis kev npaj txo cov nuj nqi yuav ua rau koj muaj pheej hmoo poob nyiaj rau lub tuam txhab dag noj dag haus.

Tau txais ib daim ntawv pom zoo thiab yuav tsum nyeem ua ntej koj kos npe rau nws

Zam cov tuam txhab uas yuav tau them cov nqi ua haujlwm tam siab (tej zaum yuav txog ntau pua daus las), "kev yeem pab dawb" lossis raug cov nqi pab siab haj yam yuav ua rau koj muaj nuj nqi ntxiv. Cov chaw ua haujlwm saib xyuas txoj cai feem ntau tsuas xam tus nqi $10 txog $20 rau qhov pab npaj them cov nuj nqi thiab tsawg dua $20 rau hauv ib lub hlis.

Yog koj tab tom tham nrog ib lub tuam txhab tswj xyuas cov nuj nqi, koj yuav tsum paub tias koj cov nyiaj them rau cov tswv nyiaj yog ntau npaum li cas thiab yuav tau them thaum twg. Yuav tsum paub tias cov tuam txhab saib xyuas kev qiv txais nyiaj ntawd khaws koj cov nyiaj them hauv thawj lub hli rau lawv tus kheej.

Yuav tsum ceev faj txog cov ntaub ntawv cog lus cuav, xws li kev pab txo koj cov nuj nqi tawm rau lub sijhawm luv (kev pab tswv yim raug raws cai txog kev npaj them cov nuj nqi feem ntau yeej siv sijhawm ob txog plaub lub xyoos thiaj rov them tag) lossis cov ntaub ntawv cog lus tsis zoo uas yuav ua rau muaj nuj nqi ntxiv. 
Yuav tsum nco ntsoov txoj cai no, tas mus li: Yog tias nws ho muab hais zoo dhau lawm cuag li tsis txaus ntseeg, tej zaum nws kuj yuav tsis txaus ntseeg tiag li koj xav.

back to top
mn register to vote