skip to content
Primary navigation

Kev Nyab Xeeb Ntawm Neeg Laus

Tham nrog koj niam thiab txiv txog lawv feem kev nyiaj txiag

Kev tham txog kev saib xyuas nyiaj txiag kom zoo thiab kev siv nyiaj saib xyuas mus ntev rau cov niam txiv neeg laus yeej yog ib qho tsis yooj yim, yog ib qho teeb meem nyuaj rau tsev neeg sib tham.

Thaum tham txog tej yam nyuaj, qhov zoo tshaj ces cov neeg loj hauv tsev yuav tsum tham nrog cov niam txiv neeg laus ua ntej txog kev pov thaiv tej yam teeb meem thiab tej yam tsis zoo thaum khiav tsheb mus los. Peb xav kom cov neeg nyob hauv Minnesota sib tham nrog cov neeg lawv hlub txog lawv feem nyiaj txiag thiab yam lawv xav kom saib xyuas mus rau yav tom ntej seb yog dab tsi tiag.

Siv plaub nqe lus nug no coj los sib tham:

 1. Puas yog koj, koj niam thiab koj txiv paub txog cov chij liab ntawm kev ntxias noj ntxias haus? 

  Raws li cov lus pom los ntawm Investor Protection Trust, ib ntawm tsib tus neeg uas muaj hnub nyoog tshaj 65 xyoos raug poob nyiaj vim los ntawm kev dag ntxias nyiaj txiag. Ib qho kev tshawb fawb tsis ntev los no pom tau tias Cov Neeg Laus Meskas poob nyiaj ntau txog peb txhiab lab daus las rau hauv txhua lub xyoos.

  Koj niam thiab koj txiv yuav tsum paub txog tej no yog li ntawd lawv thiaj paub tias yuav pov thaiv lawv tus kheej los ntawm kev dag noj dag haus tau li cas. Piv txwv, lawv yuav tsum zam tsis txhob muab lawv tus kheej ntiag tug tej ntaub ntawv qhia rau lwm tus neeg txawv, xws li sau ntawv tuaj thov, xa emails tuaj lossis hu xov tooj tuaj nug lawm, tshwj xeeb mas lawv nyiam dag tias yog tus los txheeb xyuas cov nyiaj lossis lawv hu xov tooj tuaj ntawm qhov chaw twg. Yuav tsum ceev faj txog tej yam cwj pwm zoo li ntawd vim tej zaum yuav ua rau koj niam thiab koj txiv poob nyiaj, xws li cov nqi uas tsis tau them, cov nqi uas tsis muaj nyiaj txaus them lossis tej yam nqi tshwm sim tshiab kiag tam sim ntawd los ntawm ib tus “phooj ywg.” tshiab 

 2. Thaum muaj teeb meem li no lossis muaj lwm yam teeb meem txog kev mob nkeeg uas koj niam thiab txiv tsis muaj nyiaj txaus los saib xyuas tau lawv tus kheej yuav muaj kev npaj li cas rau lawv? 

  Txhawb kom koj niam thiab txiv nug ib tus neeg ua haujlwm los pab ib yam li tus neeg kho mob rau lawv thiab cov chaw pab cuam kev nyiaj txiag lossis ib tus kws lij choj. Qhov zoo tshaj plaws ces koj niam thiab txiv yuav tsum xaiv ib tug neeg uas lawv ntseeg siab tau txog kev txiav txim siab txog lawv cov nyiaj txiag. Qhov zoo tshaj mas yuav tsum muaj ib daim ntawv cog lus pom zoo rau ib tug neeg hauv tsev neeg tias leej twg yuav yog tus los saib xyuas cov haujlwm no. Tus neeg no yuav tsum sib tham tas li nrog txhua tus neeg hauv tsev neeg. 

 3. Koj niam thiab txiv khaws cov as qhauj tso nyiaj, cov ntaub ntawv teev tseg, cov ntaub ntawv pab kas phais, thiab lwm yam ntaub ntawv ntsig txog nyiaj txiag rau ntawm qhov chaw twg, thaum lawv xav tau thiaj li nrhiav tau yooj yim? 

  Yog ib tug niam los yog txiv neeg laus muaj mob kiag tam sim, tsis muaj nyiaj txaus them cov nqi saib xyuas thiaj li nrhiav nyiaj los pab txhawb tau sai. Sib tham txog txhua yam nyiaj tau los thiab cov pab kas phais pab them nyiaj seb muaj ntau npaum li cas thiab seb koj niam thiab txiv puas tuaj yeem them taus cov nqi khomob uas tshwm sim uas tsis paub ua ntej. Yog koj niam thiab txiv pom zoo, koj tus kheej paub zoo txog lawv cov pab kas phais pov thaiv thiab cov nyiaj txiag xws li cov nyiaj txuag tseg hauv tuam txhab nyiaj, cov nyiaj laus, cov nyiaj nqis peev ua lag luam, IRAs thiab cov kev npaj 401K. Cov nyiaj tau los, cov khoom muaj nqi thiab cov pab kas phais tuaj yeem cuam tshuam txog qhov muaj cai tau txais kev pab ntawm Medicaid thiab Medicare. 

 4. Koj niam thiab txiv xav kom ua li cas rau lawv cov khoom muaj nqi, lub tsev, thiab lub neej rau yav tom ntej?

  Nug koj niam thiab txiv tias lawv puas tau sau ib daim ntawv cia tseg thiab muab tso rau ntawm qhov chaw twg. Kev paub txog koj niam thiab txiv lub siab xav txog kev saib xyuas rau yav laus, thiab saib xyuas kom yam lawv nyiam raug sau tseg xws li daim ntawv sau cia ua ntej lossis daim ntawv sau tseg txog kev saib xyuas kev mob nkeeg cia ua ntej lawv tsis muaj cuab kav hais qhia tau.

  Puas yog koj niam los yog koj txiv xav mus nyob tom ib lub tsev laus, lossis nws npaj tsiv mus nyob nrog ib tug neeg ntawm tsev neeg lossis ib tug phooj ywg? Yuav tsum coj ncaj ncees thiab ua yam lawv xav tau raws li qhov koj tuaj yeem ua tau. Yog koj niam thiab txiv xav mus nyob tom ib lub tsev laus, qhov tseem ceeb ces yuav tsum paub tias lawv cov nyiaj tau los li cas thiaj raug raws tshooj cai saib xyuas rau ntawm Medicaid. 

Yog xav paub ntau ntxiv, Cov neeg hauv Minnesota tuaj yeem hu rau tus xov tooj Senior LinkAge Line, muaj cov kev pab cuam pub dawb los ntawm lub xeev rau cov neeg laus thiab lawv tsev neeg txog cov chaw saib xyuas nyob hauv lub zos. Lub tsev haujlwm North American Securities Administrators Association’s Pab Rau Peb Cov Neeg Laus lub webpage kuj muaj cov ntaub ntawv hais txog cov neeg zov.

Qhov Tsis Zoo Los Ntawm Kev Raug Dag

Cov xov tooj hu tuaj dag ntxias noj ntxias haus yeej muaj ntau zuj zus. Niaj hnub tam sim no lub xov tooj yog ib yam riam phom ntawm kev ua txhaum cai lij choj. Kev tsis txaus siab ntau tshaj plaws uas cov neeg laus thiab lawv cov neeg hlub tau hais qhia yog kev ntxias noj ntxias haus raws hauv xov tooj. Cov piv txwv txog kev dag noj dag haus:

 • Kuv tab tom hu tuaj ntawm Microsoft thiab pom tias koj lub koo pij tawj muaj kab mob virus…”
 • “Koj raug lej txawv teb chaws thiab koj yuav tsum xa ib nqo nyiaj mus lav koj cov nyiaj raug lej…”
 • “Qhov nqis peev no muaj pheej hmoo tsis zoo tsawg heev thiab tau nyiaj paj siab.”
 • “Qhov no tsuas yog muab rau hnub no xwb.”
 • “Nov yog koj tus tub xeeb ntxwv thiab kuv tseem nyob hauv tsev raug txim thiab xav tau nyiaj tuaj tab.”
 • “Koj tshuav nuj nqi thiab yuav muaj teeb meem loj.” 

Cov neeg dag noj dag haus siv ntaub ntawv hauv tsoom fwv los tshawb nrhiav koj lub npe thiab tus xov tooj. Lawv nyiam siv lub tswv yim hem kom ntshai, koj thiaj li kam xa nyiaj mus, muab koj tus kheej cov ntaub ntawv qhia, lossis nkag los saib tau koj lub koo pij tawj. Yog ib tug neeg hu xov tooj thiab hais kom koj xa nyiaj mus, qhov no yog ib qho tsis txaus ntseeg kiag. Nco ntsoov, yog nws yeej muaj tseeb tiag, tej zaum nws yuav yog.

Qhov tsis zoo los ntawm kev raug dag noj dag haus

 • Lo lus hu xov tooj thaum kawg: Yuav tsum tsis yog ib tug "tus neeg raug tsim txom." Thaum nws pov thaiv koj tus kheej, yuav tsis muaj tej yam phem zoo li no. Yuav tsum tsis tham ntxiv lawm thiab khwb xov tooj.
 • Hu rau ib tug phooj ywg: Yog koj nyuaj siab lossis txhawj xeeb txog ib tsab xov tooj hu tuaj, hu rau ib tug phooj ywg ntseeg siab. Tsis txhob cia tus neeg hu tuaj ntawd txhib koj kom txiav txim siab sai.
 • Kev hais qhia txog ib qho dag noj dag haus: Peb tsis tuaj yeem cheem tau kev dag noj dag haus vim peb tsis paub tias yog dab tsi. Hu xov tooj mus rau peb thiab qhia txog qhov dag noj dag haus yog li ntawd lwm tus neeg tsis raug poob nyiaj. Koj tuaj yeem hu xov tooj rau Lub Chaw Pab Cuam Neeg Qhua rau ntawm 651-539-1600 lossis 1-800-657-3602 (Tsuas yog hauv Greater Minnesota xwb) lossis email rau consumer.protection.@state.mn.us.
back to top
mn register to vote