skip to content
Primary navigation
Feature image for

Kev Ncig Yuav Pab Kas Phais Tsheb

Koj tsis tuaj yeem tswj tau txhua yam tias qhov koj yuav pab kas phais tsheb no yuav zoo li cas, tab sis kev mob siab rau thiab paub zoo tuaj yeem txuag tau nyiaj thiab koj lub tsheb raug pov thaiv thaum nws sib tsoo lossis ploj.

Txiav txim seb hom kev pab them nyiaj uas koj xav tau yog dab tsi thiab hu mus nug tus nqi ntawm cov chaw muag pab kas phais. Nco ntsoov nug seb hom pab kas phais no puas pab them ntxiv rau kis ua tsheb sib tsoo thiab dhia tsheb txhaum cai. Nco ntsoov hais txog qhov no yog koj lub tsheb yeej muaj qhov pov thaiv kev nyab xeeb lossis tiv thaiv tub sab lawm thiab nug seb puas muaj tus nqi txo yog li cas.

Xav hauv siab tias tus nqi pab kas phais pab them nyiaj tus nqi qis tshaj ntawd tej zaum yuav pab them nyiaj tsis tau koj cov khoom muaj nqi ntawd. Tham nrog koj lub chaw pab kas phais lossis lub tuam txhab seb hom pab kas phais pab them nyiaj twg thiaj li phim rau koj.

back to top
mn register to vote