skip to content
Primary navigation
Feature image for

Kev pov hwm (pab kas phais) tsheb

Kev pov hwm (pab kas phais) tsheb yuav pab koj them tej nuj nqi thaud koj ua tsheb sib tsoo los yog raug mob, tab sis koj yuav tsum muaj hom kev pov hwm ua pab raws li yam zwm txheej ntawd. Lub chaw ua haujlwm saib xyuas kev lag luam yuav pab koj xaiv hom kev pov hwm thiab yuav kev pov hwm kom raws li qhov pov thaiv rau kis muaj xwm txheej ua tsheb sib tsoo, kev thov hais cov nqi rov qab thiab yuav pab koj rov tsav tsheb tau.

Yam uas koj yuav tsum tau paub:

 • Kev muaj pab kas phais tsheb yog ua raws li txoj cai lij choj ntawm Lub Xeev Minnesota thiab yog koj mus qiv ib lub tsheb tod chaw muag tsheb los siv ua them raws hli, lub chaw qiv tsheb ntawm yuav tsum kom muaj kev pov fwm tsheb lawv mam li yuav kam qiv tsheb rau koj. 
 • Tej cov kev cai kev pov fwm no kuj txawv thiab tej zaum kuj tshaj li cov kev cai ua los ntawm tsoom fwv los thiab txhuas txhuas txoj cai yuav muaj feem txwv raws li nws qhov kev pab ntawd thiab.
 • Yog koj tsis them nqi kev pov hwm ntawd txhua lug hli, tsis qhia qhov tseeb los yog tsis qhia tas tas, lawv kuj yuav txiav koj kev pov hwm ntawd.

Txoj Cai uas Tsis Muaj Txhaum nyob haud Minnesota

Minnesota Txoj Cai uas Tsis Muaj Txhaum (No-Fault Automobile Insurance Act) yuav tsum kom cov neeg nyob hauv Minnesota thiab cov neeg sab nraud muaj kev pov hwm txhua lub sijhawm sub thaum muaj teeb tsheb sib tsoo lawm thiaj li tsis poob cov nyiaj pab thiab muaj kev pov hwm pov thaiv kev khiav tsheb mus los (Kev Pov Thaiv Raug Mob Rau Tus Kheej lossis PIP) rau lawv cov tsheb, yog hais tias tej yam haud qab no muaj tseeb:

 1. Lub tsheb yuav tsum raug zwm npe lossis muaj ntaub ntawv tso cai siv rau hauv Minnesota, lossis

 2. Lub tsheb yuav muab cia rau hauv Minnesota

Qhov ob, txoj Cai no yuav tsum kom cov neeg uas tsis nyob hauv Minnesota yuav tsum muaj PIP thiab muaj kev pov hwm tsheb txhuas lub sijhawm uas nws tsav lub tsheb  thaum lub tsheb nyob hauv ciam teb Minnesota.

Ntxiv rau qhov no, cov tuam txhab muaj npe rau ntawm no Daim Ntawv Foos Ua Pov Thawj Qhov Tsis Muaj Kev Txhaum  muaj daim ntawv cog lus tias yog tias muaj tsheb sib tsoo rau ib tus neeg tsis nyob haud xeev Minnesota, lawv yuav kam kho thiab them cov neeg uas raug mob ntawd uas tsis nyob haud Minnesota..

Qhov Tseeb ntawm qhov kev pov hwm Tsis Muaj Kev Txhaum

 • Tsis Muaj Kev Ua Txhaum yog qhov Pov Thaiv Kev Raug Mob Rau Tus Kheej (PIP) rau hauv qhov kev pov hwm, qee zaus yog hais txog feem uas raug mob mus ua tsis taus haujlwm tabsis muaj kev pov hwm los mus pab yam kev tu ncuas no (Basic Economic Loss Benefits).
 • Yog koj raug mob vim ib qho xwm txheej, kev pov hwm yuav pab them cov nuj nqi rau koj thiab koj tsev neeg, tab sis muaj kev txwv qee yam uas muaj nyob rau haud phau ntawv Kev Pov Fwm, xw li kev kho mob, ua tsis taus haujlwm es lawv pab tuaj, thiab nrhiav dua lub tsheb tshiab. Cov nqi no yuav raug them txawm tias leej twg yog tus ua txhaum los xij. 
 • Kev pov thaiv rau Qhov Tsis Muaj Ua Txhaum tsuas siv rau cov nqi raug mob los ntawm ib qho xwm txheej raug mob xwb. Tsis yog cov tuam txhab pab kas phais yuav them txhua yam ua rau puas tsuaj vim los ntawm ib qho xwm txheej ntawm tus neeg ua txhaum no.
 • Koj tus kheej yuav tsum yog tus uas ua cov ntaub tawv mus hais cov nqi PIP raws li txoj cai Tsis Muaj Ua Txhaum. Yog pom tias cov nqi no ntau dua qhov txwv ntawm PIP raws li koj phau Kev Pov Hwm, lossis txog li uas koj phau Kev Pov Hwm lawm, koj muaj cai mus hais tus lub tsheb uas tsoo koj ntawm kom lawv pab them yog hais tias lawv yog tus txhaum. 1]
 • Tus nqi kawg nkaus ntawm cov nyiaj pab them rau txoj cai uas yog qhov tsis muaj ua txhaum yog $40,000. Cov nyiaj ntawd muaj rau txhua tus neeg uas raug mob los ntawm ib qho xwm txheej; $20,000 yog pub siv rau cov nqi kuaj mob thiab $20,000 yog siv rau lwm yam nqi uas tsis yog nqi kuaj mob. Koj muaj cai yuav ntxiv kev pov fwm kom muaj kev pov hwm tshaj li cov nyiaj them uas tsawg kawg nkaus uas hais rau haud koj phau ntawv Kev Pov Hwm.    
 • Qhov tsis muaj ua txhaum cai no siv tsis tau rau cov xwm txheej los ntawm caij tsheb cav lossis cov tsheb cav uas siv rau thaud lub caij los daus. Koj yuav tsum yuav lwm txoj kev pov hwm sab nraud los mus pab tiv thaiv cov nqi tsheb no thiab cov kev pov hwm no yeej tsis pov thaiv rau qhov tus kheej raug mob. Yog tias xav tau kev tiv thaiv no los, yeej ntxiv tau kev pov hwm tiv thaiv no rau cov tsheb cav lossis cov tsheb cav uas siv rau thaud lub caij los daus.
 • Txoj Cai Tsis Txhum pub rau lub hli rau koj mus ua ntaub ntawv hais nyiaj tod qab kev xwm txheej tsheb sib tsoo. Koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv ua pov thawj tso nrog, sau daim thov cov txiaj ntsig kom tiav thiab muab xa mus rau ib lub chaw tshuaj xyuas kev kuaj mob yog lawv thov txog. Yuav tsum xa cov nqi mus rau lub tuam txhab Kev Pov Hwm thaum lawv xa cov nqi no tuaj rau koj them.
back to top