skip to content
Primary navigation
Feature image for

Daim Ntawv Cog Lus Yuav Lub Tsev

Puas muaj neeg thab koj xav muag ib lub tsev rau koj ua siv Daim Ntawv Cog Lug Yuav Tsev ? Yuav tsum paub txog qhov phem qhov zoo.

Daim Ntawv Cog Lug Yuav Tsev (qee zaus hu ua daim ntawv cog lus them nqi lossis daim ntawv pom zoo muag tsev) yog ib daim ntawv yuav thiab muag vaj tse uas tus neeg muag yog tus tawm nyiaj tsis yog feem thib peb sab nrauv xws li ib lub tuam txhab nyiaj, ib lub koom haum qiv txais nyiaj lossis lwm tus neeg qiv txais nyiaj yuav tsev. Feem ntau siv rau thaum ib tus neeg xav yuav tsev tabsis tsis txais tsis tau nyiam tom txhab tso nyiaj los mus yuav.

Xws li tias tus yuav tsev ntawd mus txais nyiaj tod tshab nyiaj los mus yuav lub tsev, nws mus nrog tus tswv tsev ntawd tham es nws them tus tswv tsev ntawv txhua lub hli Tus neeg yuav tsev ntawd muaj cai nyob haud lub tsev tod qab muab muag rau nws tas, tab sis tus tswv qub tseem tuav daim ntawv uas qhia tias nws yog tus tswv. Tus uas yuav lub tsev ntawd tsuas muaj cai tau daim ntawv tswv ntawd tod qab nws them lub nqe tsev tag lawm.  

Kuj muaj coob tus uas yog txheeb ze lossis tej phoojywg uas siv txoj kev no los mus yuav vaj yuav tsev. Qee cov chaw ua haujlwm pab neeg txom nyem kuj muaj kev pab tej tsev neeg khwv nyiaj tau tsawg ua kom lawv yuav taus tsev thiab ua tswv tsev.

Tab sis xyoo 2008 uas nyiaj txiag poob nqi, qee cov tuam txhab nqis peev ua vaj tse tau txhav cov tsev uas them tsis tau rov qab los thiab muab muag rau cov neeg khwv nyiaj tau tsawg yuav lossis muab rau cov neeg txom nyem uas tsis muaj nyiaj txaus them yuav tsev.

Tabsis kuj muaj qee tus neeg siv txoj cai no los mus dag noj dag haus, xws li muab muag rau ntau tus tswv lossis muab cov nyiaj uas tus yuav lub tsev ntawv coj mus siv tag tsis them lub txhab txais nyiaj uas nws txais los mus yuav lub tsev ntawv ces ua rau lub tsev ntawv poob rau txhab txais nyiaj.

Qee zaus yuav tsev li no kuj paub tus neeg uas tsis muaj nyiaj yuav tsev, tabsis kuj tsis zoo thiab vim ib cov neeg ua tsis ncaj thiab txias tus neeg yuav lub tsev ntawm tus tswv tsev no tiv nuj tiv nqi loj xwb. Yam no kuj tsis muaj tej kev cai uas tsoom fwv tsim los mus pab saib xyuas kev ncaj ncees thiab tiv thaiv tus neeg uas yuav tsev li no ib yam li tus uas mus txais nyiaj tod txhab nyiaj los yuav tsev. Yog tus neeg yuav tsev tsis them nyiaj raws li daim ntawv cog lus tseg los yog ua tej yam uas tsis raws li haud daim ntawv, tus muag tsev yeem muaj cai rov qab txeeb lub tsev rov los thiab muaj cai muab tus yuav tsev ntawv rhov tawm haud lub tsev ntawd. [ 1]

Yam yuav tsev li no saib mas kuj yooj yim thiab ncaj kawg, tabsis tej zaum kuj muaj ntau yam tshwm sim ua teeb meem rau tus yuav tsev ntawd thiab. Cov neeg uas yuav tsev li no ntau leej yeej tsis tau los mus ua tus tswv rau lub tsev ntawd thiab txawm tias lawv them lub tsev ntawv raws hli li uas cog lug tseg los thaum kawg lawv tseem poob cov nyiaj ntawd thiab lub tsev tib si.

Ua ntej kos npe rau daim ntawv cog lus tseg yuav tsev ntawd, tus yuav tswv yuav tsum nkag siab txog cov ntsiab lus thiab lub luag haujlwm ntawm ob tog hauv daim ntawv cog lus no, txhua cov nqi uas lawv yuav tau them thiab tej qhov uas muaj pheej hmoo tshwm sim tsis zoo, ntxiv rau qhov tias tej zaum lawv lub tsev tseem yuav poob thiab poob txhua cov nyiaj uas lawv tau them dhau los.

back to top
mn register to vote