skip to content
Primary navigation
Feature image for

Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Puas Tsuaj

Xeev Minnesota Lub Chaw Haujlwm Pabcuam Kev Lag Luam muaj kev pab cov neeg uas raug kev puas tsoos los ntawm kev nag xob nag cua.

Peb cov kws txawj ntse tuaj yeem pab qhia kom koj nkag siab koj cov cai, ua haujlwm nrog cov neeg tau txais Kev Pov Hwm los thov cov nqi thiab pab koj qhia rau koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm tom qab muaj kev puas tsuaj rau koj lub tsev, tsheb, lossis av los ntawm dej nyab lossis nag xob nag cua ntaus.

Kiag tom qab los nag xob nag cua 

Hauv kis kiag tam sim tom qab nag xob nag cua ntaus, nws cov khauj ruam pab koj ua kom tau txais kev pab rau tom txoj kev. Ua ntej tshaj koj yuav tsum hu xov tooj rau koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm ntsig txog lub vaj tse (cov tswv tsev, cov neeg xauj tsev, lossis tsheb).

 • Nco ntsoov tias lub khauj khaum tsev yuav tsum nyab xeeb thaum nkag mus thiab nco ntsoov tua hluav taws xob.
 • Ua ntej koj tu tej no, yees duab lossis duab vis dis aus tso thiaj paub tias muaj kev puas tsuaj zoo li cas.
 • Zam tsis txhob muab tej yam pov tseg (cov khoom noj uas lwj muab pov tseg los tau) kom mus txog thaum koj ntsib lub tuam txhab Kev Pov Hwm. Lawv mam txiav txim tias yuav muab yam dab tsi pov tseg tau.
 • Kho tej yam uas tsis siv nyiaj ntaus sub thiaj li muaj teeb meem ntxiv rau lub tsev. Piv txwv, muab cov qhov rais lossis muab ntaub yaas los mus vov lub tsuv tsev. Yog koj tsis li ntawd ces tej zaum koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm yuav tsis kam them lwm yam nqi uas yuav raug ntxiv. Khaws cov ntaub ntawv them nqi uas koj yuav khoom tseg, koj thiaj tau txais cov nyiaj them rov qab.

Kev sau ntawv thov ib qho nqi rov qab

 • Hu xov tooj mus hais qhia tej yam raug puas tsuaj rau koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm kiag tam sim ntawd thiab ua raws li cov neeg ua haujlwm ntawm chaw tuam txhab Kev Pov Hwm cov lus qhia rau koj.
 • Nco kom tau thiab nqa koj tus nab npawb Kev Pov Hwm thiab tus nab npawb thov cov nqi rov qab. Qhov no yuav pab thov hais cov nqi tau sai dua.
 • Sau tseg: Khaws cov ntaub ntawv uas koj tau tham txog thiab sau lub sijhawm tseg: muaj xws li cov ntsiab lus sib tham thiab cov nug cov lus nug yog koj tsis nkag siab cov lus qhia.
 • Sau cov npe khoom hauv lub tsev. Yog koj tsis tau npaj txhij los sau cov npe khoom hauv lub tsev, tsuas sau cov npe khoom raws li yam koj nco tau xwb.
 • Tos tus neeg ua haujlwm ntawm lub tuam txhab Kev Pov Hwm tuaj txog. Tsis txhob hu rau ib tug neeg tuaj kho lossis hloov yog tsis tau muab lus qhia ua ntej los ntawm koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm. Koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm yuav tshuaj xyuas txog yam puas tsuaj tseem ceeb ua ntej yuav raug kho. Tsis txhob muab tej yam raug puas tsuaj pov tseg tshwj tsis yog koj lub tuam txhab Kev Pov Hwm hais kom koj muab tej ntawd pov tseg tau. Yog koj lub tsev puas, tsuas kho tej yam me ntsis xwb kom mus txog thaum tus neeg ua haujlwm ntawm lub tuam txhab Kev Pov Hwm tuaj saib xyuas cov khoom puas tsuaj tso.

Ua haujlwm nrog tus neeg ua haujlwm ntawm Lub Tuam Txhab Kev Pov Hwm

Ib tug neeg ua haujlwm ntawm lub tuam txhab yuav tuaj tshuaj xyuas qhov puas tsuaj ntaw koj lub tsev xub thawj. Nco ntsoov nug tus neeg ua haujlwm no txog

 • Daim qhia tus kheej hais tias nws yog leejtwg
 • Ib daim ntawv ua haujlwm uas muaj lawv tus xov tooj thiab chaw nyob
 • Cov ntaub ntawv hais txog yam koj tsum tau ua txuas ntxiv
 • Cov ntaub ntawv hais txog yam uas lub tuam txhab yuav ua txuas ntxiv 
 • Nug seb koj puas tuaj yeem tau txais cov nqi raug kwv yees los kho lossis seb lub tuam txhab Kev Pov Hwm yuav ua dab tsi tam rau koj tus kheej.
 • Kwv yees lub sijhawm seb yuav hais cov nqi them rov qab ntev npaum li cas
 • Lwm yam nyiaj siv yuav noj yuav haus. Yog tias koj nyob tsis tau haud koj lub tsev lawm, lub tuam txhab Kev Pov Hwm kuj yuav muab ib co nyiaj ua ntej rau koj kom koj tau los siv los yuav noj yuav haus. Kev them ua nyiaj tshev yuav tsis cuam tshuam dab tsi txog koj cov nqi Kev Pov Hwm thaum them zaum kawg. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum khaws cov ntawv txais nyiaj cia siv rau lwm yam nqi siv nyiaj uas yuav tshwm sim rau koj mus ntxiv vim nyob tsis tau rau hauv koj lub tsev lawm.
back to top
mn register to vote