skip to content
Primary navigation
Feature image for

Koj Cov Nyiaj

Kev pov thaiv thiab qhia cov neeg qhua yog ib qho tseem ceeb uas peb yuav tau ua txhua hnub rau ntawm Minnesota Department of Commerce (Xeev Minnesota Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Lag Luam). Cov ntaub ntawv nyob hauv tshooj no yuav pab koj txiav txim siab xaiv qiv txais nyiaj txiag, thiaj zam tsis raug dag thiab pov thaiv koj tus kheej ntiag tug cov ntaub ntawv nyiaj txiag. 

Yam Khoom Muaj Nqi Uas Tsis Raug Pab Them

Tej zaum peb yuav muaj qee yam uas raug rau koj. Txhua hnub, yeej muaj ib tug neeg ua nyiaj poob vim hloov chaw nyob, tag sim neej, lossis cia li tsis nco qab lawm. Yuav tshwm sim li cas rau cov nyiaj uas raug tsis nco qab no?

Lub Chaw Saib Xyuas Yam Khoom Muaj Nqi Uas Tsis Muaj Tswv Los Thov yuav tswj xyuas cov nyiaj lossis yam khoom muaj nqis no kom mus txog thaum nrhiav tau tus tswv tiag lossis cov neeg muaj cai tau txais cov nyiaj no. Lub tsev haujlwm no yuav xa 30 feem pua ntawm tus nqi ntawm yam khoom tsis muaj tswv tuaj thov no mus rau lub xeev kom muab rau tus tswv tiag rau ntawm lub chaw saib xyuas cov khoom uas tsis muaj tus tswv thov. Ib tus ntawm 20 tus neeg nyob hauv Minnesota muaj $100 lossis ntau dua tso rau hauv Lub Xeev Kob Nyiaj Ntwm Cov Nyiaj Tsis Muaj Tswv Thov. 

Kuaj xyuas seb koj puas muaj cov nyiaj uas tsis muaj tswv thov!

back to top
mn register to vote