skip to content
Primary navigation

Foomka Soo Gudbinta Warbixinta Ka-Faa’iidaysiga/Dhiig-miirashada Maaliyadeed ee Dadka Waayeelka ahi

Waaxda Ganacsiga ma baari karto khayaanada oo aynu waxba ka ogeyn. 

Maalin walba oo aad dib u dhigto inaad warbixin soo gudbiso waa maalin kale oo uu khayaanooluhu lacagtaada isticmaalayo oo uu raadinayo dhibanayaal cusub. Fadlan buuxi foomka hoose. Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah, fadlan kala xiriir Xarunteena Adeegyada Macaamiisha 651-539-1600 ama 800-657-3602 (Greater Minnesota) ama emayl ugu soo dir consumer.protection@state.mn.us.

back to top
mn register to vote