skip to content
Primary navigation
Feature image for

Daim Ntawv Tshaj Qhia Txog Kev Txias Lwm Tus Cov Nyiaj Tsis Raug Cai

Lub Koom Haum Kev Ua Lag Luam (Commerce Department) tsis tuaj yeem tshawb xyuas txoj kev ua lag luam dag ntxias lwm tus yog peb tsis paub txog.

Txhua hnub koj ncua qhia yog ib hnub ntxiv tus neeg dag ntxias lwm tus siv koj cov nyiaj thiab nrhiav lwm tus dag ntxias. Thov ua daim ntawv hauv qab no kom tiav. Yog koj muaj lus nug ntxiv, thov hu rau peb ntawm 651-539-1600 lossis 800-657-3602 (Great Minnesota) lossis hauv email ntawm consumer.protection@state.mn.us.

back to top
mn register to vote