skip to content
Primary navigation
Feature image for

Txoj Haujlwm Pab Txuag Hluav Taws Xob

Qhov kev pab los ntawm qhov chaw kev pab The Energy Assistant Program (EAP) (Txoj Haujlwm Pab Txuag Hluav Taws Xob) yuav pab them cov nqi cua kub thiab kho lub qhov cub rau cov tsev neeg uas khwv tau nyiaj tsawg.

Tsev Neeg Yuav Tsum Thov EAP kom tsis pub dhau lub Tsib Hlis 31, 2017

Yuav tsum tau txais cov ntaub ntawv thov lossis lub hnab ntawv uas lo cov cim xa ntawv kom tsis pub dhau lub Tsib Hlis 31, 2017 thiaj li raug saib xyuas cov kev pab rau ntawm EAP rau hauv lub xyoo 2016-2017. Cov ntaub ntawv thov uas tau txais tom qab lub Tsib Hlis 31, tej zaum yuav muaj cai rau ntawm Txoj Haujlwm Pab Cuam Xwm Txheej Huab Cua (Weatherization Assistance Program), cov kob nyiaj pab hauv ib cheeb tsam, xa mus rau lawm lub chaw, tau txais kev qhuab qhia, thiab lwm yam. Cov ntaub ntawv thov uas raug tsis kam lees pab vim tag lub sijhawm ntawm xyoo pab lawm yuav raug muab tso rau qhov kev pab rau lub xyoo tshiab.

Thov ncaj qha rau lub chaw EAP uas ua haujlwm rau hauv koj lub nroog lossis koj haiv neeg. 

 1. Tshawb Nrhiav Koj Lub Chaw EAP
 2. Hu xov tooj rau koj lub chaw EAP thiab hais kom lawv xa ib daim ntawv thov tuaj rau koj. 
 3. Muab koj daim ntawv thov sau tiav xa mus rau tom koj lub chaw EAP. 

Yog xav tau kev pab nrhiav koj lub chaw EAP, hu rau 1-800-657-3710.

Saib xyuas cov lus qhia txog qhov muaj cai raug pab rau ntawm EAP

Yuav tsum xa koj daim ntawv thov mus rau tom koj lub chaw EAP hauv ib cheeb tsam

Daim Ntawv Thov Ua Ntawv Askiv (.pdf)

Daim Ntawv Thov Ua Ntawv Xab Pees (.pdf)

Daim Ntawv Thov Sau Kom Loj (.pdf)

EAP yog tsoom fwv kob nyiaj pab los ntawm Tsoomfwv Meskas Lub Chaw Pab Cuam Kev Noj Qab Haus Huv thiab Tib Neeg (U.S. Department of Health and Human Services). Cov nyiaj pab dawb yog:

 • Rau cov neeg xauj tsev nyob lossis cov tswv tsev
 • Rau cov tsev neeg khwv nyiaj tau tsawg tau txog lossis qis dua 50 feem pua ntawm lub xeev theem khwv nyiaj tau nruab nrab
 • Saib raws li cov nqi hluav taws xob, qhov ntau ntawm tsev neeg, thiab cov nyiaj khwv tau los

Cov kev saib xyuas muaj xws li:

 • Kev them cov nqi hluav taws xob
 • Pab cov nqi siv hluav taws xob tsis txuas ncua los yog cov kev xa roj.
 • Qhia txog kev siv thiab txuag hluav taws xob.
 • Pab tswv yim rau cov chaw muag khoom siv hluav taws xob thiab cov chaw pab cuam tib neeg.
 • Kho thiab hloov cov tshuab tsim cua kub puas hauv lub tsev.

Cov Lus Qhia Txuag Hluav Taws Xob Tau Zoo Hauv Xyoo 2017

Qhov muaj cai rau EAP yog saib raws li cov nyiaj khwv tau los hauv peb lub hlis dhau los.

Click here to load this Caspio Cloud Database
Cloud Database by Caspio
back to top