skip to content
Primary navigation
Feature image for

Energy Assistance Program

The Energy Assistance Program pab them nyiaj ntau txog $2,000 rau cov nqi cua sov, nqi hluav taws xob thiab nqi dej, thiab pab dawb rau cov cuab yim neeg uas muaj cai tsim nyog

Minnesota cov neeg tau sau ntawv thov kev pab Hluav Taws Xob ua ntej Txoj Cai Caij Ntuj No yuav dhau rau hnub tim 30 lub Plaub hlis txhawm rau kom tsis muab tej txiaj ntsig tso tseg  

Saib seb koj puas muaj cai tsim nyog tau txais qhov nyiaj Pab Them Nqi Hluav Taws Xob!

NCO TSEG: Tag nrho cov ntaub ntawv ua thov rau Energy Assistance yuav tau txais lossis ntawv cim rau hnub tim lub 5 hli 31 yuav ua tiav. Yog koj tau thov lawm, thov ua siab ntev. Tag nrho cov ntaub ntawv us thov tuaj yeej yuav tau txais lossis ntawv cim rau hnub tim 5 hli 31 yuav ua tiav kom raws li txoj cai.

Kaum cov txiaj ntsig pab ntawm Energy Assistance Program

  1. Nws yog pab dawb!
  2. Qhov nyiaj pab nruab nrab yog ntau dua $1,000
  3. Cov koom tes hauv zos tuaj yeem pab nrog koj daim ntawv thov!
  4. Cov nyiaj pab yog nce raws li qhov muaj neeg coob npaum li cas thiab cov nyiaj khwv tau los ntawm cuab yim neeg, thiab cov nqi siv hluav taws xob
  5. Txog li $2,000 ib lub tsev - rau cov nqi cua sov thiab hluav taws xob
  6. Tuaj yeem them koj cov nqi dej / pov tseg yav dhau los!
  7. Nws siv ua hauj lwm tau yog hais tias koj siv hluav taws xob, cov roj av, cov roj propane, cov roj ua kom muaj cua sov los sis roj biofuel.
  8. Cov txiaj ntsig yuav muab ntxiv rau hauv koj tus as khauj ntawm koj lub tuam txhab hluav taws xob lossis chaw muab kev pabcuam - peb ua rau koj!
  9. Txoj haujlwm no qhib rau cov neeg xauj tsev THIAB cov neeg uas muaj lawv lub tsev.
  10. Dua li nod lawm peb tseem tuaj yeem npaj cov roj xa tawm thaum muaj xwm txheej kub ceev, thiab kho los sis hloov cov tswv tsev cov cua sov uas puas lawm.

Cov Kab Ntawv Txuas (Links) Uas Xai Tshaj

Nrhiav ib tus khub hauv zos


Next steps Mus rau cov kauj ruam tom ntej

Cov ntawv thov yuav tsum raug xa mus rau koj tus khub hauv zos.

KAUJ RUAM 1. Nrhiav ib tus khub hauv zos (yog xav tau kev pab ces hu raul 1-800-657-3710)

KAUJ RUAM 2. Rub tawm ib daim ntawv thov (PDF)
OR LOS SIS
Contact your local Energy Assistance partner and request an application Hu rau koj tus khub Hauv Zos thiab thov ib daim ntawv thov
OR LOS SIS
Thov ib daim ntawv thov los ntawm kev siv daim ntawv foos hauv qab no uas xa mus rau hauv lub chaw xa ntawv

KAUJ RUAM 3. Rov qab koj daim ntawv thov ua tiav mus rau koj tus khub Pabcuam Hluav Taws Xob hauv zos.

KAUJ RUAM 4. Peb cov neeg koom tes hauv zej zog yuav saib xyuas txhua yam ntxiv.

Cov ntaub ntawv luam tawm tau


Energy Assistance Program

Hmoob (.pdf)

English (.pdf)

Dej

Hmoob (.pdf)

English (.pdf)

back to top
mn register to vote