skip to content
Primary navigation

Los koom nrog peb ua kev zoo siab Ib Xyoos Dhau Mus Txog Hnub Ntsuam Xyuas Qhov Coob Ntawm Pej Xeem Neeg Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 1, 2019

Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 1, 2019 cim tseg ib xyoo dhau mus ntawm Hnub Ntsuam Xyuas Qhov Coob Ntawm Pej Xeem Neeg xyoo 2020, thiab ua kev zoo siab nrog rau lub koom txoos txij thaum 10 a.m. txog 11:30 a.m. nyob ntawm lub State Capitol hauv St. Paul.

Thov koom nrog peb los qhia txog koj qhov kev txhawb nqa rau qhov suav tau ua tiav rau xeev Minnesota! Peb xav qhia kom txhua tus neeg thiab cov zej zog thoob plaws hauv xeev Minnesota uas txhawb nqa kom paub meej tias txhua tus neeg hauv xeev Minnesota raug suav nrog xyoo 2020.

RSVP tsis siv los tau tab sis ua tsaug rau

RSVP Here

Cov Ntsiab Lus

10 a.m. Ntsib Nrog State Demographic Center cov neeg ua hauj lwm nyob ntawm Centennial Office Building Cafeteria los mus txais xyoo 2020 Rov Piv Suav Pej Xeem Neeg Mus cov tsho thiab cov paib thiab taug kev ncig lub Capitol. Lub Centennial Office Building Cafeteria, (tshooj hauv av,) yog nyob hauv lub Capitol muaj ntau kem, 658 Cedar Street North, St. Paul 55155.

11 a.m. Los ua ke rau ntawm lub Capitol! Tus Tswv Xeev Tim Walz thiab Tus Lwm Thawj Tswv Xeev Peggy Flanagan yuav los tham txog lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm Kev Ntsuam Xyuas Qhov Coob Ntawm Pej Xeem xyoo 2020.

Qhov kev los sib sau ua ke yuav ua nyob rau ntawm Capitol cov theem ntaiv. Nyob rau qhov uas yog tias huab cua tsis zoo, lub koom txoos yuav tau muab teeb rau sab hauv lub Capitol. Ntaub ntawv qhia txog chaw nres tsheb nyob ntawm Capitol nrhiav pom nyob ntawm no: http://bit.ly/VisitorMap

Yog tias koj muaj lus nug dab tsi, thov txuas lus nrog peb lub chaw ua hauj lwm, demography.helpline@state.mn.us

Sib ntsib nyob rau ntawm Capitol nyob rau Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 1!

Yog tias koj nrhiav tsis pom lub pob nias teb rov qab, nov yog qhov txuas ncaj nraim mus rau  RSVP: https://mnadmin.wufoo.com/forms/m18r9re71rzfw5s/

back to top